Archiv 2020

Žádost ze dne 29. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 činily výdaje za úhradu za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně u přípravků na vlhkou terapii sk. 01. Rozčlenění dle úhradových skupin specifikovaných v příloze.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 29. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, kolik v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 činily výdaje za úhradu za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz u urologických katetrů a setů pro intermitentní katetrizaci.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Úhradová skupina

2016

2017

2018

2019

02.03.01.01

250 931 Kč

330 930 Kč

367 865 Kč

334 061 Kč

02.03.01.02

1 687 231 Kč

1 340 988 Kč

1 396 234 Kč

1 133 736 Kč

02.03.01.03

9 430 543 Kč

11 066 575 Kč

12 049 989 Kč

12 060 719 Kč

02.03.02.02

401 998 Kč

637 236 Kč

952 610 Kč

1 349 690 Kč

 

Žádost ze dne 30. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), výši celkové úhrady v Kč a počtu unikátních léčených pacientů za období leden 2017 až prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 14. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 14. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích, vykázaných jako ZULP, v zaslané struktuře za období 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 21. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

 1. Kolik zaměstnanců má Váš tiskový odbor? Prosíme o informace o aktuálním stavu, včetně informací o personálním obsazení/počtu zaměstnanců i v uplynulých pěti letech. (Tedy v letech 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015).

VoZP tiskovým odborem nedisponuje.

 1. Kolik zaměstnanců má Vaše marketingové oddělení? Prosíme o informace o aktuálním stavu, včetně informací o personálním obsazení/počtu zaměstnanců i v uplynulých pěti letech. (Tedy v letech 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015).

Oddělení marketingu má v současné době 6 zaměstnanců, bylo zřízeno v polovině roku 2016, kdy mělo 4 zaměstnance, od září 2017 mělo oddělení 5 zaměstnanců, současný stav platí od poloviny roku 2018.

 1. Využíváte na tyto aktivity (mktg/PR) i externí osoby?

Ano.

 1. Využíváte PR agenturu? Na jaké činnosti? V jaké výši a v jakém objemu práce? Platíte za tyto aktivity paušálně? Platíte hodinové sazby dle odborností agenturních zaměstnanců – pokud ano sdělte nám jejich výši.

Služeb PR agentury využíváme od 7. 1. 2020, konkrétní podmínky jsou veřejně přístupné v registru smluv – viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11296480.

 1. Využíváte služeb reklamních agentur? V jaké výši a v jakém objemu práce? Platíte za tyto aktivity paušálně? Platíte hodinové sazby dle odborností agenturních zaměstnanců – pokud ano sdělte nám jejich výši.

Služeb reklamních agentur systémově nevyužíváme. V rámci zákona o zadávání veřejných zakázek pojišťovna vyhlásila několik jednorázových veřejných zakázek na nákup mediálního prostoru pro marketingové kampaně, které byly hrazeny jednorázově.

 1. Kdo vyhodnocuje monitoring tisku a jakým způsobem? Zpracovávají ho vaši interní zaměstnanci nebo externí společnost? Jaké k tomu využíváte nástroje? Zpracováváte ho na denní bázi? Jakou kvalitativní a kvantitativní formu mají jeho výstupy? Jak s nimi dál vaše společnost pracuje?

Monitoring tisku vyhodnocují průběžně naši zaměstnanci, kteří se soustředí na mediální výstupy o VoZP. Předepsaný způsob ani nástroj vyhodnocování nemáme, vše probíhá průběžně v rámci interní diskuse či interních porad. Monitoring pro VoZP zajišťuje Svaz zdravotních pojišťoven, a to v pracovní dny. Práce s výstupy je různorodá, a to v závislosti na každé konkrétní situaci.

 1. Pořádáte odborné semináře za využití externích subjektů? (případně jaké)

Nepořádáme.

 1. Vyžíváte poradenské služby v oblasti marketingu a PR? (případně jaké)

Nevyužíváme.

 1. Jakým způsobem distribujete TZ médiím a konkrétním novinářům? Využíváte k tomu také PR agentur?

Nově využíváme od 7. 1. 2020 k distribuci TZ PR agenturu. Viz odpověď na dotaz č. 4.

 1. Kdo připravuje krizovou komunikaci? V návaznosti na jaké informace a zdroje ji připravujete? Zpracováváte si ji interně nebo spolupracujete s externí (např. PR) společností? Jak vyhodnocujete její kvalitu a efektivitu? Do kompetence kterého odboru nebo oddělení krizová komunikace spadá?

Krizovou komunikaci speciálně nepřipravujeme. Pokud by krizová komunikace byla potřebná, spadala by pravděpodobně do odboru komunikace a marketingu, který by rozhodoval o dalším postupu a případné spolupráci s PR agenturou v závislosti na konkrétní situaci.

 1. Jaký je komunikační mix vaší pojišťovny? Prosíme o percentuální rozdělení poměru, včetně rozdělení finančních prostředků do komunikačního mixu.

V rámci marketingových kampaní používá VoZP klasický mediální mix. Percentuální poměr není dán, je variabilní. Využíváme tisk, rozhlas, kinoreklamu, OOH média, omezeně také TV. Přehled o rozdělení finančních prostředků do komunikačního mixu nevedeme.

 1. Co ovlivňuje strategii plánování PR a marketingové komunikace? Z jaké strategie nebo materiálu vyplývá? Kdo ji řídí, kontroluje a vyhodnocuje její účinnost?

Snaha šířit dobré jméno VoZP a prezentovat pojištěncům a potenciálním pojištěncům její služby a produkty s cílem stabilizovat pojistný kmen. Vyplývá to z aktuální situace na trhu zdravotního pojištění. Vyhodnocují ji kompetentní zaměstnanci na interních poradách, kteří jsou řízeni a kontrolování svými nadřízenými v souladu s organizační strukturou VoZP.

(Využíváte v rámci mktg a PR i lobbing?)

Nikoli.

 1. Kdo spravuje webové stránky, Facebook a sociální sítě pojišťovny? (Případně, pokud má vaše pojišťovna mobilní aplikaci, kdo ji spravuje a zabezpečuje její chod, správu a obsah informací.) Interní zaměstnanci? (Kolik?) Externí společnost? Jaká? Jakou formou vám dodává reporting práce? S jakou hodinovou sazbou? Jak vyhodnocujete efektivitu této práce?

Webové stránky www.vozp.cz spravuje společnost SOLARIS.media s.r.o., veškeré podrobnosti ohledně formy a reportingu práce najdete ve smlouvách zveřejněných v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7308495, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8134703 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11622852. Profily na sociálních sítích si VoZP spravuje interně, jedním zaměstnancem. Správu a chod mobilní aplikace zabezpečuje společnost DEFINITY Systems, s.r.o., veškeré podrobnosti opět naleznete ve smlouvách zveřejněných v registru: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3593388 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5038044.

 1. Kolik má vaše pojišťovna zaměstnanců? Kolik pojištěnců? (Kolik z toho je státních pojištěnců?) Kolik poboček? Kolik máte smluvních zařízení (zdravotnických)?

Podrobné informace naleznete ve veřejně dostupných zdrojích, např. výroční zprávě VoZP, jejíž základní ukazatele jsou zveřejněny na webových stránkách VoZP: https://www.vozp.cz/vyrocni-zpravy-vozp-cr. Komplexní informace, týkající se VoZP, najdete na www.vozp.cz. Počet zaměstnanců je proměnlivý, v současné době je jich přibližně 420. Počet pojištěnců je 698 037, z toho 368 825 pojištěnců je státních. VoZP tvoří Ústředí, pobočky a jednatelství. VoZP má sedm poboček, a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. Ve více než třech desítkách měst jsou jednatelství, jejich seznam najdete zde: https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-mist. VoZP má smluvní zdravotnickou síť po celé ČR, která zahrnuje více než 25 000 poskytovatelů.

 1. Kdo a jakým způsobem ve vaší pojišťovně komunikuje s odbornými společnostmi? Kdo z této komunikace připravuje mediální výstupy?

Jedná se zejména o odbor zdravotní, který je vzhledem k předmětu činnosti zdravotní pojišťovny stěžejním odborem, a je proto kompetentní k převážné většině jednání. Část komunikace náleží rovněž pod vedení pojišťovny. Mediální výstupy z této komunikace nepřipravujeme.

 1. Kolik příspěvků, článků a zmínek o vás vyšlo v médiích v minulém roce? (A v předchozích pěti letech? Vyhodnocujete např i hodnotové zabarvení příspěvků? Pokud ano – jak … pokud ne, proč?

Evidenci mediálních výstupů s počtem jednotlivých příspěvků, článků a zmínek o VoZP nevedeme. Zabarvení příspěvků speciálně nevyhodnocujeme. V rámci odboru komunikace a marketingu a v rámci celé pojišťovny probíhají průběžné porady, kde se řeší mimo jiné i mediální výstupy. Tyto interní porady jsou neveřejné, ústní a písemný protokol se z nich nepořizuje.

 1. Jak měříte a vyhodnocujete „hodnotu publicity“ a efektivitu vynaložených prostředků na PR?

Vše se vyhodnocujeme na interních poradách příslušných útvarů, a to zejména na poradách odboru komunikace a marketingu. Interní porady jsou neveřejné, ústní a písemný protokol se z nich nepořizuje.

 1. Kolik finančních prostředků máte v rozpočtu na marketing a PR celkem? (Jaký finanční objem je to ve srovnání s uplynulými pěti lety.)

Tyto informace najdete ve zdravotně pojistných plánech VoZP: https://www.vozp.cz/zdravotne-pojistny-plan.

 1. Jak probíhají vaše reklamní kampaně? V jaké hodnotě byly v uplynulém (a předešlých pěti letech)?

Kampaně probíhají uspokojivě, avšak konkrétní evidenci nevedeme.

 1. Využívali jste na akvizice (nábor) pojištěnců v letech 2010-2015 třetí osoby (rozuměno externí společnosti odlišné od pojišťovny a jejích zaměstnanců jako takových). Jaká částka jim byla za jednotlivé roky v tomto období vyplacena (vždy za jednotlivé kalendářní roky)?

VoZP ČR konstatuje, že s ohledem na zákonem stanovenou pětiletou skartační lhůtu (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) jsou informace z let 2010 až 2014 skartovány. Níže Vám však poskytujeme informace za roky 2011 a 2012, které nejsou skartované vzhledem k probíhajícímu řízení s ÚOHS.

 

ROK

ČÁSTKA v tis. Kč

Počet osob se vznikem pojistného vztahu k VoZP

Průměrná platba za 1 nového pojištěnce
v Kč

2011

62.209

43 081

1.444

2012

65.963

43 141

1.529

 

Nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob byl realizován pouze do března 2014 a po tomto datu takovýmto způsobem nebyl nábor prováděn. Právní úpravou, tj. novelou zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, která byla provedena zákonem č. 200/2015 Sb., ze dne 23. 7. 2015, mimo jiné, došlo i k úpravě jeho ust. § 5 odst. 4, kterou bylo znění tohoto ustanovení stanoveno následovně: „Zaměstnanecká pojišťovna nesmí provádět nábor pojištěnců prostřednictvím třetí osoby a nesmí při náboru pojištěnců poskytovat nebo nabízet těmto pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k této zaměstnanecké pojišťovně nebo svým pojištěncům anebo třetím osobám v souvislosti s náborem pojištěnců žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu nad rámec plnění poskytovaného jejím pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že toto plnění nebo výhoda je hrazena z jiných zdrojů než z prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění.“

 1. Pokud máte údaje, tak kolik pojištěnců jste měli v daném období a kolik pojištěnců jste získali těmito akvizicemi, resp. nábory pojištěnců. Máte zpětné vyhodnocení, jaké byly finanční náklady na akvizici každého z těchto nových klientů pojišťovny?

Údaje o počtech pojištěnců za jednotlivé roky najdete vždy ve výročních zprávách: https://www.vozp.cz/vyrocni-zpravy-vozp-cr a zdravotně pojistných plánech https://www.vozp.cz/zdravotne-pojistny-plan. Přehled finančních nákladů na akvizici každého jednotlivého pojištěnce ani zpětné vyhodnocení k dispozici nemáme.

 

Žádost ze dne 26. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla. Jaká kritéria musí pacient splňovat, jaká je čekací doba, ceny implantátů / protéz, dosud nejdražší implantace / protéza. Kolik implantátů / protéz bylo uhrazeno, jaké jsou nejčastější. Jaké nemocnice mají pravomoc a schopnost implantačních náhrad.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 9. 3. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů o počtu unikátních pacientů s psoriázou v jednotlivých definovaných skupinách v roce 2019 a údajů o počtu unikátních pacientů s atopickou dermatitidou v roce 2019 dle specifikované struktury v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh.

 

Žádost ze dne 16. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik uhradila pojišťovna lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept, odděleně za roky 2018 a 2019. Podle Úhradové vyhlášky na rok 2018 i 2019 měly pojišťovny uhradit lékařům za tyto položky na eReceptech á 1,70 Kč.

K žádosti o sdělení, kolik pojišťovna uhradila lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept, odděleně za roky 2018 a 2019, bylo sděleno, že zdravotní pojišťovny léky předepsané na e-Recept nehradí lékařům, ale lékárnám.

Žadatel měl pravděpodobně na mysli úhradu dle bodu 9. Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 353/2017 Sb. ve znění:

9. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.“

Podle tohoto bodu VoZP ČR za rok 2018 uhradila poskytovatelům 5 963 537,10 Kč.

Za rok 2019 není částka dosud známa. Úhrada za vystavování e-receptů je součástí celkového finančního vypořádání. Dle vyhlášky č. 201/2018 Sb. budou do hodnoceného období (rok 2019) zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020.

 

Žádost ze dne 22. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu všech smluv, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data žádosti, s vyjmenovanými subjekty v žádosti, dále kopie těchto smluv a přehled všech finančních plnění a nepeněžitých plnění s těmito subjekty.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 23. 3. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP), v zaslané struktuře za rok 2018.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 22. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků a o objemu uhrazených zdravotnických prostředků v roce 2019, pro každý měsíc samostatně, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 26. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), rozdělených dle diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce, za období leden 2019 až prosinec 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 29. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů o farmakoterapii pacientů, kterým byl mezi lety 2016 až 2019 vykázán kód L40 dle MKN, nebo jiný typ označení diagnostické skupiny Psoriáza u libovolného zvlášť účtovaného léčivého přípravku, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 30. 3. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o předložení počtu unikátních pojištěnců registrovaných u VoZP ČR v jednotlivých okresech v roce 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 31. 3. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů o spotřebě léčivého přípravku ENSTILAR (ATC D05AX52) dle zaslané struktury za období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy   .

 

Žádost ze dne 1. 4. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v řízení vedeném pod sp. zn. Úřadu: ÚHOS-S0438/2018/VZ-38408/2018/541/SKu, ve věci zadávání veřejné zakázky: „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“.

VoZP ČR zaslala žadateli odpověď s tím, že ve věci byla podána správní žaloba a že řízení o podané správní žalobě není doposud pravomocně skončeno.

 

Žádost ze dne 7. 4. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů o péči u pacientů, dle přiložené struktury, u nichž byl v období 2013 až 2019 vykázán kód diagnózy E20 (Hypoparatyreóza) a u nichž byl v období 2013 až 2019 vykázán kód výkonu para/tyreoidektomie.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 16. 4. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o léčbě osteoporózy. Vykázání LP a DG dle kategorií a struktuře uvedené v příloze žádosti, za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 16. 4. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů o farmakoterapii pacientů, kterým byl mezi lety 2016 až 2020 vykázán léčivý přípravek s obsahem jedné z následujících účinných látek: L01XE33 PALBOCIKLIB, L01XE42 RIBOCIKLIB, L01XE50 ABEMACIKLIB, dle struktury přiložené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 23. 4. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích (ZULP), v zaslané struktuře za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 26. 4. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

 1. Kolik zaplatí zdravotní pojišťovna porodnici za přirozený (bezzásahový) ambulantní porod?

Ambulantně provedený porod není hrazen z p.v.z.p. Z p.v.z.p. je hrazen pouze porod, proběhlý za hospitalizace, délka hospitalizace není stanovena.

 1. Kolik zaplatí za přirozený běžný porod?

Za vaginální porod bez komplikací se nemocnici hradí cca 28 000 Kč, za hospitalizaci novorozence (fyziologického) se hradí nemocnici dalších cca 10 000 Kč.

 1. Kolik zaplatí zdravotní pojišťovna za porod císařským řezem?

Za porod císařským řezem bez komplikací se nemocnici hradí cca 46 000 Kč, za hospitalizaci novorozence (fyziologického) se hradí nemocnici dalších cca 10 000 Kč.

 1. Jaká je cena jednotlivých lékařských zásahů v průběhu porodu (podání oxytocinu, anestetik, provedení epiziotomie atd.)?

Výše uvedené ceny jsou formou balíčku za celý tzv. hospitalizační případ a jsou do něj započítány všechny poskytnuté zdravotní služby související s porodem.

K výše uvedeným otázkám nadto uvádíme, že zdravotní výkony hrazené z p.v.z.p. jsou uveřejněny ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. Úhrada za poskytnuté zdravotní služby je dána úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky pro daný kalendářní rok.

 1. Pokládáte si jako zdravotní pojišťovna otázku, proč jsou mezi jednotlivými porodnicemi takové rozdíly v množství některých úkonů?

Takovou otázku si pokládáme v kontextu toho, zda a kdy provést kontrolu, v takovém případě zejména fyzickou, u daného poskytovatele zdravotních služeb, a to opět ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 48/1997 Sb. Jinak zaměřená kontrola nám nepřísluší.

 1. Sledujete, jestli je rozdíl v úhradách za péči o ženu, která se na porod zodpovědně připravovala (podstoupila kurz zaměřený na přirozený průběh porodu), a ženy, která se nepřipravovala?

VoZP může sledovat pouze zdravotní služby vykázané PZS prostřednictvím výkonů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. Další služby nebo aktivity pojištěnce, které nejsou hrazenými službami, VoZP nemá možnost a ani není její povinností je sledovat. Navíc ve Vašem konkrétním případě „kurz zaměřený na přirozený průběh porodu“ není ani podmínkou pro úhradu zdravotních služeb souvisejících s porodem.

 

Žádost ze dne 10. 5. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí údajů, za rok 2016 až 2020, o počtu unikátních ošetřených pacientů mladších a starších 18 let, kteří měli v daném roce vykázaný ATC kód J06BA01 a J06BA02 a zároveň byla vykázána jedna z diagnóz specifikovaných v žádosti. A dále poskytnutí údajů, za rok 2015 až 2020, o počtu unikátních ošetřených pacientů mladších a starších 18 let, kteří měli v definovaném období vykázaný ATC kód J06BA01 a J06BA02 a zároveň měli v daném roce vykázaný kód VZP: 22313.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 28. 5. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), výši úhrady léků v Kč a identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, za období leden 2017 až prosinec 2019 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 1. 6. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v řízení vedeném pod sp. zn. Úřadu: S474/13 – Smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení, a s tím souvisejícím vymáháním škody po odpovědných osobách.

VoZP ČR zaslala žadateli odpověď s tím, že ve věci byla podána kasační stížnost a řízení o podané správní žalobě není dosud pravomocně skončeno.

 

Žádost ze dne 2. 6. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí závěrečných ročních vyúčtování (vyúčtování úhrad za zdravotní služby) ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, s vyjmenovanými poskytovateli zdravotních služeb. A to za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 3. 6. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o léčbě atopické dermatitidy (základní diagnóza L20.X) za období 2016, 2017, 2018 a 2019, dle specifikované struktury v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 3. 6. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o léčbě atopické dermatitidy (základní diagnóza L20.X) za období 2016, 2017, 2018 a 2019 se smluvní odborností 404, 405 a 002.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 10. 6. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik VoZP ČR uhradila za rok 2019 poskytovatelům dle bodu 9 Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 201/2018 Sb. za vystavené a zdravotní pojišťovnou uznané položky na receptu v elektronické podobě.

VoZP ČR za rok 2019 uhradila poskytovatelům za výše uvedené položky na eReceptu částku 9 233 971,60 Kč.

 

Žádost ze dne 26. 6. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik balení vyjmenovaných léčivých přípravků bylo pojišťovnou uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 a období 1. 1.–31. 5. 2020.

VoZP ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 29. 6. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), výši úhrady léků v Kč za období leden 2018 až květen 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 7. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o sdělení výše úhrady jmenovanému poskytovateli zdravotních služeb, v odbornosti 901, a to jednotlivě v lednu, v únoru a v březnu 2017. To je, za jakou peněžní částku poskytovatel zdravotních služeb vykázal zdravotní výkony (K- a F- dávky) v lednu, únoru a březnu 2017, a kolik mu zdravotní pojišťovna za uvedené měsíce skutečně zaplatila.

VoZP ČR poskytla žadateli informaci, že částka, kterou dotazovaný poskytovatel zdravotních služeb vykázal za zdravotní výkony (K- a F- dávky) v lednu, únoru a březnu roku 2017, a částka, kterou VoZP ČR za toto období uhradila, jsou totožné.

Úhrada za měsíce leden, únor a březen 2017:

měsíc

vykázáno

leden 2017

7 007,04 Kč

únor 2017

6 542,64 Kč

březen 2017

4 255,20 Kč

 

Žádost ze dne 7. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), rozdělených dle IČZ a diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce, za období leden 2019 až duben 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 10. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, o objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely. pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až březen 2020, dle struktury uvedené v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 15. 7. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolika klientům byla schválena terapie podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, léčivými přípravky Introna (L03AB05), PegIntron (L03AB10), Pegasys (L03AB11) v indikaci PH negativní myeloproliferativní onemocnění za období let 2017-2020.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informaci:

Počty schválených povolenek u pojištěnců VoZP ČR v indikaci myeloproliferativní onemocnění

ATC

Léčivý přípravek

Počty pojištěnců dle roku schválení

2017

2018

2019

2020

L03AB05

Introna

10

11

9

6

L03AB11

Pegasys

0

0

3

7

L03AB10

Pegintron

0

0

0

0

  

Žádost ze dne 24. 7. 2020 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 27. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za jednotlivé roky 2015 – 2019, rozdělených dle diagnóz, pro léčivé přípravky specifikované v přiložené tabulce.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 29. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o vykazování výkonů PET/CT, PET/MRI a denzitometrie dvoufotonové dle struktury specifikované v žádosti, za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 30. 7. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o použití nivolumabu v léčbě karcinomu plic. Informace o léčivých přípravcích z ATC skupiny L01XC17 (NIVOLUMAB), počtu unikátně ošetřených pojištěnců a počtu balení za rok 2019, dle struktury specifikované v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 5. 8. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu unikátních pacientů, za období 2016 až 2020, u kterých byl vykázán ATC kód J06BA02 (Imunoglobuliny normální lidské pro i.v.) a o počtu unikátních pacientů, u kterých byl vykázán ATC kód J06BA02 a zároveň u nich nebyl vykázán žádný z následujících diagnostických kódů dle MKN-10: C90, C91.1, D80.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 13. 8. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu specializovaných pracovišť – center se Zvláštní smlouvou ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 63/2007, o úhradách léčiv a PZLÚ, jejichž preskripce je omezena na specializované pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Dle požadovaného rozsahu, specifikovaného v žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 21. 8. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 21. 8. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu poskytovatelů zdravotních služeb, kteří při komunikaci s pojišťovnou nezpracovávají svá vyúčtování pomocí portalzp.cz.

VoZP ČR žadateli poskytla informace ve formě rozsáhlé přílohy.


Žádost ze dne 16. 9. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčivých přípravcích VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J (SÚKL: 0131426) a INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J (SÚKL: 0231888). Kolik kusů těchto léčivých přípravků bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020.

Žadateli bylo sděleno, že v období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 bylo VoZP ČR z veřejného zdravotního pojištění uhrazeno18 662 balení LP 0131426 a 13 908 balení LP 0231888.