Archiv 2020

Žádost ze dne 29. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 činily výdaje za úhradu za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, konkrétně u přípravků na vlhkou terapii sk. 01. Rozčlenění dle úhradových skupin specifikovaných v příloze.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 29. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, kolik v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 činily výdaje za úhradu za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz u urologických katetrů a setů pro intermitentní katetrizaci.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Úhradová skupina

2016

2017

2018

2019

02.03.01.01

250 931 Kč

330 930 Kč

367 865 Kč

334 061 Kč

02.03.01.02

1 687 231 Kč

1 340 988 Kč

1 396 234 Kč

1 133 736 Kč

02.03.01.03

9 430 543 Kč

11 066 575 Kč

12 049 989 Kč

12 060 719 Kč

02.03.02.02

401 998 Kč

637 236 Kč

952 610 Kč

1 349 690 Kč

 

Žádost ze dne 30. 1. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení), výši celkové úhrady v Kč a počtu unikátních léčených pacientů za období leden 2017 až prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 14. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění, a to včetně případného penále.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 14. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích, vykázaných jako ZULP, v zaslané struktuře za období 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě  přílohy .

 

Žádost ze dne 21. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a poskytla žadateli níže následující informace:

 1. Kolik zaměstnanců má Váš tiskový odbor? Prosíme o informace o aktuálním stavu, včetně informací o personálním obsazení/počtu zaměstnanců i v uplynulých pěti letech. (Tedy v letech 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015).

VoZP tiskovým odborem nedisponuje.

 1. Kolik zaměstnanců má Vaše marketingové oddělení? Prosíme o informace o aktuálním stavu, včetně informací o personálním obsazení/počtu zaměstnanců i v uplynulých pěti letech. (Tedy v letech 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015).

Oddělení marketingu má v současné době 6 zaměstnanců, bylo zřízeno v polovině roku 2016, kdy mělo 4 zaměstnance, od září 2017 mělo oddělení 5 zaměstnanců, současný stav platí od poloviny roku 2018.

 1. Využíváte na tyto aktivity (mktg/PR) i externí osoby?

Ano.

 1. Využíváte PR agenturu? Na jaké činnosti? V jaké výši a v jakém objemu práce? Platíte za tyto aktivity paušálně? Platíte hodinové sazby dle odborností agenturních zaměstnanců – pokud ano sdělte nám jejich výši.

Služeb PR agentury využíváme od 7. 1. 2020, konkrétní podmínky jsou veřejně přístupné v registru smluv – viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11296480.

 1. Využíváte služeb reklamních agentur? V jaké výši a v jakém objemu práce? Platíte za tyto aktivity paušálně? Platíte hodinové sazby dle odborností agenturních zaměstnanců – pokud ano sdělte nám jejich výši.

Služeb reklamních agentur systémově nevyužíváme. V rámci zákona o zadávání veřejných zakázek pojišťovna vyhlásila několik jednorázových veřejných zakázek na nákup mediálního prostoru pro marketingové kampaně, které byly hrazeny jednorázově.

 1. Kdo vyhodnocuje monitoring tisku a jakým způsobem? Zpracovávají ho vaši interní zaměstnanci nebo externí společnost? Jaké k tomu využíváte nástroje? Zpracováváte ho na denní bázi? Jakou kvalitativní a kvantitativní formu mají jeho výstupy? Jak s nimi dál vaše společnost pracuje?

Monitoring tisku vyhodnocují průběžně naši zaměstnanci, kteří se soustředí na mediální výstupy o VoZP. Předepsaný způsob ani nástroj vyhodnocování nemáme, vše probíhá průběžně v rámci interní diskuse či interních porad. Monitoring pro VoZP zajišťuje Svaz zdravotních pojišťoven, a to v pracovní dny. Práce s výstupy je různorodá, a to v závislosti na každé konkrétní situaci.

 1. Pořádáte odborné semináře za využití externích subjektů? (případně jaké)

Nepořádáme.

 1. Vyžíváte poradenské služby v oblasti marketingu a PR? (případně jaké)

Nevyužíváme.

 1. Jakým způsobem distribujete TZ médiím a konkrétním novinářům? Využíváte k tomu také PR agentur?

Nově využíváme od 7. 1. 2020 k distribuci TZ PR agenturu. Viz odpověď na dotaz č. 4.

 1. Kdo připravuje krizovou komunikaci? V návaznosti na jaké informace a zdroje ji připravujete? Zpracováváte si ji interně nebo spolupracujete s externí (např. PR) společností? Jak vyhodnocujete její kvalitu a efektivitu? Do kompetence kterého odboru nebo oddělení krizová komunikace spadá?

Krizovou komunikaci speciálně nepřipravujeme. Pokud by krizová komunikace byla potřebná, spadala by pravděpodobně do odboru komunikace a marketingu, který by rozhodoval o dalším postupu a případné spolupráci s PR agenturou v závislosti na konkrétní situaci.

 1. Jaký je komunikační mix vaší pojišťovny? Prosíme o percentuální rozdělení poměru, včetně rozdělení finančních prostředků do komunikačního mixu.

V rámci marketingových kampaní používá VoZP klasický mediální mix. Percentuální poměr není dán, je variabilní. Využíváme tisk, rozhlas, kinoreklamu, OOH média, omezeně také TV. Přehled o rozdělení finančních prostředků do komunikačního mixu nevedeme.

 1. Co ovlivňuje strategii plánování PR a marketingové komunikace? Z jaké strategie nebo materiálu vyplývá? Kdo ji řídí, kontroluje a vyhodnocuje její účinnost?

Snaha šířit dobré jméno VoZP a prezentovat pojištěncům a potenciálním pojištěncům její služby a produkty s cílem stabilizovat pojistný kmen. Vyplývá to z aktuální situace na trhu zdravotního pojištění. Vyhodnocují ji kompetentní zaměstnanci na interních poradách, kteří jsou řízeni a kontrolování svými nadřízenými v souladu s organizační strukturou VoZP.

(Využíváte v rámci mktg a PR i lobbing?)

Nikoli.

 1. Kdo spravuje webové stránky, Facebook a sociální sítě pojišťovny? (Případně, pokud má vaše pojišťovna mobilní aplikaci, kdo ji spravuje a zabezpečuje její chod, správu a obsah informací.) Interní zaměstnanci? (Kolik?) Externí společnost? Jaká? Jakou formou vám dodává reporting práce? S jakou hodinovou sazbou? Jak vyhodnocujete efektivitu této práce?

Webové stránky www.vozp.cz spravuje společnost SOLARIS.media s.r.o., veškeré podrobnosti ohledně formy a reportingu práce najdete ve smlouvách zveřejněných v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7308495, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8134703 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11622852. Profily na sociálních sítích si VoZP spravuje interně, jedním zaměstnancem. Správu a chod mobilní aplikace zabezpečuje společnost DEFINITY Systems, s.r.o., veškeré podrobnosti opět naleznete ve smlouvách zveřejněných v registru: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3593388 a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5038044.

 1. Kolik má vaše pojišťovna zaměstnanců? Kolik pojištěnců? (Kolik z toho je státních pojištěnců?) Kolik poboček? Kolik máte smluvních zařízení (zdravotnických)?

Podrobné informace naleznete ve veřejně dostupných zdrojích, např. výroční zprávě VoZP, jejíž základní ukazatele jsou zveřejněny na webových stránkách VoZP: https://www.vozp.cz/vyrocni-zpravy-vozp-cr. Komplexní informace, týkající se VoZP, najdete na www.vozp.cz. Počet zaměstnanců je proměnlivý, v současné době je jich přibližně 420. Počet pojištěnců je 698 037, z toho 368 825 pojištěnců je státních. VoZP tvoří Ústředí, pobočky a jednatelství. VoZP má sedm poboček, a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Olomouci. Ve více než třech desítkách měst jsou jednatelství, jejich seznam najdete zde: https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-mist. VoZP má smluvní zdravotnickou síť po celé ČR, která zahrnuje více než 25 000 poskytovatelů.

 1. Kdo a jakým způsobem ve vaší pojišťovně komunikuje s odbornými společnostmi? Kdo z této komunikace připravuje mediální výstupy?

Jedná se zejména o odbor zdravotní, který je vzhledem k předmětu činnosti zdravotní pojišťovny stěžejním odborem, a je proto kompetentní k převážné většině jednání. Část komunikace náleží rovněž pod vedení pojišťovny. Mediální výstupy z této komunikace nepřipravujeme.

 1. Kolik příspěvků, článků a zmínek o vás vyšlo v médiích v minulém roce? (A v předchozích pěti letech? Vyhodnocujete např i hodnotové zabarvení příspěvků? Pokud ano – jak … pokud ne, proč?

Evidenci mediálních výstupů s počtem jednotlivých příspěvků, článků a zmínek o VoZP nevedeme. Zabarvení příspěvků speciálně nevyhodnocujeme. V rámci odboru komunikace a marketingu a v rámci celé pojišťovny probíhají průběžné porady, kde se řeší mimo jiné i mediální výstupy. Tyto interní porady jsou neveřejné, ústní a písemný protokol se z nich nepořizuje.

 1. Jak měříte a vyhodnocujete „hodnotu publicity“ a efektivitu vynaložených prostředků na PR?

Vše se vyhodnocujeme na interních poradách příslušných útvarů, a to zejména na poradách odboru komunikace a marketingu. Interní porady jsou neveřejné, ústní a písemný protokol se z nich nepořizuje.

 1. Kolik finančních prostředků máte v rozpočtu na marketing a PR celkem? (Jaký finanční objem je to ve srovnání s uplynulými pěti lety.)

Tyto informace najdete ve zdravotně pojistných plánech VoZP: https://www.vozp.cz/zdravotne-pojistny-plan.

 1. Jak probíhají vaše reklamní kampaně? V jaké hodnotě byly v uplynulém (a předešlých pěti letech)?

Kampaně probíhají uspokojivě, avšak konkrétní evidenci nevedeme.

 1. Využívali jste na akvizice (nábor) pojištěnců v letech 2010-2015 třetí osoby (rozuměno externí společnosti odlišné od pojišťovny a jejích zaměstnanců jako takových). Jaká částka jim byla za jednotlivé roky v tomto období vyplacena (vždy za jednotlivé kalendářní roky)?

VoZP ČR konstatuje, že s ohledem na zákonem stanovenou pětiletou skartační lhůtu (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) jsou informace z let 2010 až 2014 skartovány. Níže Vám však poskytujeme informace za roky 2011 a 2012, které nejsou skartované vzhledem k probíhajícímu řízení s ÚOHS.

 

ROK

ČÁSTKA v tis. Kč

Počet osob se vznikem pojistného vztahu k VoZP

Průměrná platba za 1 nového pojištěnce
v Kč

2011

62.209

43 081

1.444

2012

65.963

43 141

1.529

 

Nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob byl realizován pouze do března 2014 a po tomto datu takovýmto způsobem nebyl nábor prováděn. Právní úpravou, tj. novelou zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, která byla provedena zákonem č. 200/2015 Sb., ze dne 23. 7. 2015, mimo jiné, došlo i k úpravě jeho ust. § 5 odst. 4, kterou bylo znění tohoto ustanovení stanoveno následovně: „Zaměstnanecká pojišťovna nesmí provádět nábor pojištěnců prostřednictvím třetí osoby a nesmí při náboru pojištěnců poskytovat nebo nabízet těmto pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k této zaměstnanecké pojišťovně nebo svým pojištěncům anebo třetím osobám v souvislosti s náborem pojištěnců žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu nad rámec plnění poskytovaného jejím pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění, a to ani v případě, že toto plnění nebo výhoda je hrazena z jiných zdrojů než z prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění.“

 1. Pokud máte údaje, tak kolik pojištěnců jste měli v daném období a kolik pojištěnců jste získali těmito akvizicemi, resp. nábory pojištěnců. Máte zpětné vyhodnocení, jaké byly finanční náklady na akvizici každého z těchto nových klientů pojišťovny?

Údaje o počtech pojištěnců za jednotlivé roky najdete vždy ve výročních zprávách: https://www.vozp.cz/vyrocni-zpravy-vozp-cr a zdravotně pojistných plánech https://www.vozp.cz/zdravotne-pojistny-plan. Přehled finančních nákladů na akvizici každého jednotlivého pojištěnce ani zpětné vyhodnocení k dispozici nemáme.

 

Žádost ze dne 26. 2. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla. Jaká kritéria musí pacient splňovat, jaká je čekací doba, ceny implantátů / protéz, dosud nejdražší implantace / protéza. Kolik implantátů / protéz bylo uhrazeno, jaké jsou nejčastější. Jaké nemocnice mají pravomoc a schopnost implantačních náhrad.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost ze dne 16. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kolik uhradila pojišťovna lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept, odděleně za roky 2018 a 2019. Podle Úhradové vyhlášky na rok 2018 i 2019 měly pojišťovny uhradit lékařům za tyto položky na eReceptech á 1,70 Kč.

K žádosti o sdělení kolik pojišťovna uhradila lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept, odděleně za roky 2018 a 2019, bylo sděleno, že zdravotní pojišťovny léky předepsané na e-Recept nehradí lékařům, ale lékárnám.

Žadatel měl pravděpodobně na mysli úhradu dle bodu 9. Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 353/2017 Sb. ve znění:

9. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.“

Podle tohoto bodu VoZP za rok 2018 uhradila poskytovatelům 5 963 537,10 Kč.

Za rok 2019 není částka dosud známa. Úhrada za vystavování e-receptů je součástí celkového finančního vypořádání. Dle vyhlášky č. 201/2018 Sb. budou do hodnoceného období (rok 2019) zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020.

 

Žádost ze dne 22. 3. 2020

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu všech smluv, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data žádosti, s vyjmenovanými subjekty v žádosti, dále kopie těchto smluv a přehled všech finančních plnění a nepeněžitých plnění s těmito subjekty.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.