Archiv 2021

Žádost ze dne 22. 1. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, žadatel žádá zaslání „Rozhodnutí Generálního ředitele o nastavení centralizačních procesů a zefektivnění kontrolních postupů” VoZP ČR od roku 2020.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ – zřízení centrálních pracovišť

Z důvodu zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, jsem rozhodl o následující organizační změně ke dni 1. 1. 2020:

I.  Měním zajišťované činnosti:

    Oddělení kontroly plateb pojistného pobočky České Budějovice zajišťuje od 1. 1. 2020:

  • Centrální zpracování kontrol OSVČ za celou VoZP (kontroly typu 210) od podání přehledů za rok 2019 a dále

II.  K tomu ukládám:

  1. Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, ve spolupráci s ředitelem odboru ekonomického, ředitelem odboru organizačně provozního a řediteli poboček, upravit pracovníkům příslušných útvarů typové pozice a popisy pracovních činností.
  2. Všem zaměstnancům seznámit se s tímto Příkazem.

 

V Praze dne 18. prosince 2019

 

Ing. Josef Diessl v. r.

generální ředitel

 

Žádost ze dne 22. 1. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí dat o vykázaném vyšetření mamografem za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2020, dle požadované struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 26. 1. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, výpis z účtu klienta od ledna 2016 do ledna 2021 v souvislosti s kontrolou VoZP ČR, dále informaci, kdy mu bylo ukončeno pojištění u VoZP ČR.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.

 

Žádost ze dne 5. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o pracovištích s uzavřenou Zvláštní smlouvou o předepisování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště – centra, za období od 1. 1. 2020, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 5. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat týkajících se počtu pacientů, úhrady za LP, ZP a ZULP a úhrady za výkony, pro odbornost 404, 101, 105, 109, a 701 za roky 2018 a 2019, dle přiložené struktury.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 16. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o uhrazených zdravotnických prostředcích, dle přiložené struktury, za období 2017, 2018, 2019 a 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy A a přílohy B .

 

Žádost ze dne 23. 2. 2021

VoZP ČR obdržela žádost týkající se poskytnutí informací o počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o souhlas s vycestováním za poskytnutí plánované péče dle čl. 20 nařízení Rady a EP 883/04 a čl. 25 nařízení Rady a EP č. 987/09 (S2), počtu vyhověných a zamítnutých žádostí o následnou refundaci vynaložených nákladů na poskytnutou zdravotní péči, počtu odvolání proti zamítnutí žádostí a počtu soudních řízení za období od roku 2012.

VoZP ČR poskytla žadateli následující informace:

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o refundaci dle Nařízení za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

435

75

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o předchozí souhlas s vycestováním dle Nařízení za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

112

36

 

Vyhověné a zamítnuté žádosti o refundaci při cíleném vycestování bez předchozího souhlasu ZP za sledované období:

počet vyhověných

počet zamítnutých

616

10

 

Počet odvolání proti zamítnutí žádostí dle odst. 1 a 2 žádosti: 

ROK

POČET ODVOLÁNÍ

ZAMÍTNUTO

VRÁCENO K NOVÉMU PROJEDNÁNÍ

2012

-

-

-

2013

-

-

-

2014

2

1

1

2015

-

-

-

2016

3

3

-

2017

8

4

4

2018

2

-

2

2019

5

3

2

2020

3

2

1

2021

3

1

2

 

Počet soudních řízeních o sporech ze zamítnutých žádostí dle odst. 1 a 2 žádosti:

ROK

POČET SOUDNÍCH ŘÍZENÍ

2017

1

2020

1

 

Žádost ze dne 28. 2. 2021 

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ohledně systému úhrad za diagnostické zobrazovací metody (magnetickou rezonanci a počítačovou tomografii).

VoZP ČR sdělila žadateli následující informace. VoZP ČR nemá pro CT ani MR zvláštní úhradový dodatek a hradí tedy podle úhradové vyhlášky. VoZP ČR však nepřísluší vysvětlovat nebo jakkoliv komentovat úhradovou vyhlášku. Žadatel byl proto odkázán na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které úhradovou vyhlášku vydává a je proto k žádosti o poskytnutí informace v této oblasti na rozdíl od VoZP ČR kompetentní.

 

Žádost ze dne 9. 3. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počtu balení) za období leden 2020 až prosinec 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

VoZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy .

 

Žádost ze dne 7. 4. 2021

VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda vůči osobě žadatele neeviduje pohledávku v podobě dluhu na veřejném zdravotním pojištění.

VoZP ČR zaslala žadateli požadované informace.