6744_Depositphotos-6866297-xl-2015

Antigenní testování SARS-CoV-2 pro poskytovatele dlouhodobé a domácí péče a poskytovatele sociálních služeb

  Opatření č. 14 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Usnesení Vlády ČR“) a Mimořádná opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, kterými se ukládá vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (dále též jen „poskytovatel“) realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

Aktualizace: VoZP upozorňuje, že z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2020 končí dnem 4. 12. 2020 povinnost provádět jedenkrát za 5 dní u pacientů nebo klientů preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.  

Opatření je určeno poskytovatelům zdravotních služeb (poskytovatelé dlouhodobé péče – odb. 9F9, 9H9; poskytovatelé domácí péče – odb. 925, 926) a poskytovatelům sociálních služeb.

Seznam poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů

Účinnost platí od dne 9. 11. 2020 do odvolání. 

Aktualizace dne 4. 12. 2020


Zdravotní výkony

Pro potřeby vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů jsou od 1. 11. 2020 zavedeny dva výkony:

 • 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů (ukončeno ke dni 4. 12. 2020),

 • 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.

Podrobnosti výkonů:

Odbornost: 999

Ohodnocení: 206,08 Kč

Frekvence: 6/měsíc

Smluvní podmínky: Prochází bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Podmínky: K výkonu se nevykazují výkony ošetřovatelské intervence a odběr biologického materiálu, ani vlastní screeningový POC antigenní test jako ZUM.

Ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven.

Zdravotnická dokumentace

Poskytovatel realizující preventivní screeningové vyšetření prostřednictvím POC antigenních testů je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta.

V případě testování zaměstnanců a klientů (dále též „pojištěnec“), o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, vede poskytovatel evidenci realizovaných testů minimálně v rozsahu:

 • identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo,
 • příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně,
 • datum a čas realizace testu,
 • výsledek vyhodnocení testu,
 • identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno a příjmení, podpis – v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést souhrnně na každý list evidence,
 • identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.

Distribuce POC antigenních testů

Smluvní distributor zdravotních pojišťoven (Avenier a.s.) dodá screeningové POC antigenní testy, které splňují kvalitativní kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %, v první etapě poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb určených v Usneseních Vlády ČR a v Mimořádných opatřeních MZ ČR.

Seznam poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb

Další případná dodávka antigenních testů bude ve druhé etapě realizována na základě požadavků (objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních Vlády ČR a Mimořádných opatřeních MZ ČR a v příloze tohoto organizačního opatření, a to v minimálním počtu 100 objednaných ks (případně v násobku částky 100) screeningových POC antigenních testů zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info(na)avenier(tecka)cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33.

Objednávky poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb neuvedených v příloze tohoto organizačního opatření bude smluvní distributor zdravotních pojišťoven realizovat pouze se souhlasem zdravotních pojišťoven.

Poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných opatření MZČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a souvisejících právních předpisů.

Vykazování a úhrada výkonů u smluvních poskytovatelů hrazených služeb

 1. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
 2. Výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově.
 3. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5  - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 4. VoZP ČR bude akceptovat technické vykazování výše uvedených výkonů poskytovatelů:
 • u odborností 913, 925 a 926 výhradně elektronickou formou dle platné metodiky a datového rozhraní, a to těmito způsoby:
 • Na dokladu 06, kde bude uvedeno IČP žádajícího pracoviště s lékařskou odborností, pokud v období testování existuje indikace tohoto pracoviště s lékařskou odborností žadatele.
 • Na dokladu 06, kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště, pokud v období testování neexistuje indikace pracoviště s lékařskou odborností. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
 • Na dokladu 05 – toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
 • u odborností 9H9, 9F9 na dokladu 02, kde je vykazována ostatní péče.

Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů

 1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 2. Poskytovateli je přiděleno nesmluvní identifikační číslo zařízení (IČZ) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (dále jen VZP ČR) po zaslání žádosti na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu je vždy uvedeno IČO, název firmy. Poskytovateli bude následně sděleno přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP).
 3. Dle Mimořádných opatření MZ ČR jsou výkony testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel dle Mimořádných opatření MZ ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb.
 4. Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat zdravotní pojišťovně výše uvedené výkony testování (99946, 99947). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
 5. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
 6. Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 7. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5  - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Kontrola úhrady u smluvních i nesmluvních poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb

V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je pojišťovna při vyúčtování oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.