Depositphotos-6686794-xl-2015

 

Antigenní testování SARS-CoV-2 pro poskytovatele zdravotních služeb v antigenních odběrových centrech

Opatření č. 15 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Testování prostřednictvím POC antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření bude realizováno v antigenních odběrových centrech (dále jen „AOC“) a dále v síti ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb.

Seznam antigenních odběrových center

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů

Účinnost platí od dne 4. 12. 2020 do dne 18. 12. 2020.


Zdravotní výkon

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude realizováno prostřednictvím POC antigenních testů a vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

 • 99948 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém centru

 Podrobnosti výkonu:

Odbornost: 958

Ohodnocení: 350,72 Kč (opraveno dne 14. 12. 2020 - původně 350,85 Kč)

Frekvence: 1/den

Podmínky: výkon určen pro realizaci antigenního testu v antigenním odběrovém centru, k výkonu nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP).

Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – POC antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN.

Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových center, provádějí testování prostřednictvím POC antigenních testů v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením MZ ČR.

1) Prioritně tvoří síť AOC stávající poskytovatelé 

 • poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou 955 – odběrové centrum,
 • poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou 957 – odběrové místo.

Těmto poskytovatelům bude automaticky, tj. bez žádosti nasmlouváno další pracoviště odb. 958 – antigenní odběrové centrum a do Přílohy č. 2 nové odb. 958 nasmlouván pouze výkon 99948 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém centru.

2) Na tuto síť s ohledem na regionální dostupnost navazuje další síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude na základě jejich žádosti nasmlouvána 958 – antigenní odběrové centrum a do Přílohy č. 2 nové odb. 958 nasmlouván pouze výkon 99948 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém centru. V rámci žádosti poskytovatel bude deklarovat, že splňuje níže uvedené požadavky pro AOC.

Podmínky pro samostatné pracoviště odb. 958 – AOC: 

 • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
 • provozní doba vyhrazená pro provádění POC antigenních testů min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
 • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na POC antigenní test
 • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
 • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
 • při odběru vzorku budou dodržena stejná́ bezpečnostní́ opatření jako v případě odběru pro PCR
 • test musí být proveden s co nejmenší časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
 • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)
 • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
 • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
 • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19

3) Garantovaná síť antigenních odběrových center – AOC je k provádění testování POC antigenními testy doplněna o poskytovatele ambulantních zdravotních služeb, a to o:

 • smluvní poskytovatele primární péče (odb. 001, 002, 014, 603),
 • smluvní poskytovatele v ambulantních lékařských odbornostech,
 • nesmluvní poskytovatele primární péče (odb. 001, 002, 014, 603),
 • nesmluvní poskytovatele v ambulantních lékařských odbornostech.

 Tito poskytovatelé musí plnit níže uvedené minimální požadavky: 

 • napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a naplnění všech povinných a jednotných hlášení,
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu.

 Vykazování a úhrada výkonu u smluvních poskytovatelů hrazených služeb

 • výkon 99948 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově
 • doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedeným výkonem je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
 • péče je vykazovaná elektronicky, standardně na dokladu typu 01 nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště)
 • Smluvní poskytovatel primární péče a smluvní poskytovatel v ambulantních lékařských odbornostech zašle žádost o možnost provádět a vykazovat POC antigenní testování dle Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020 na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz a současně zašle žádost na ostatní zdravotní pojišťovny. Těmto poskytovatelům bude umožněno vykazovat výkon 99948 bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy. Pro vykazování výkonu platí podmínky uvedené v odstavcích výše.

Vykazování a úhrada výkonu u nesmluvních poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb 

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů 

 1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 2. Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
 3. Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99948 realizovaný v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020.
 4. Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99948. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 5. Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99948 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.