Depositphotos-29876035-xl-2015

Antigenní testování SARS-CoV-2 u poskytovatelů sociálních služeb

 Opatření č. 20 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

S ohledem na epidemický vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a na potřebu zajištění testování u poskytovatelů sociálních služeb a ochranu zranitelných skupin obyvatel a dále v souvislosti s vydáním Mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN s účinností od 2. 3. 2021 (dále „Mimořádné opatření MZ ČR“) upřesňuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jako „VoZP ČR“) správný způsob zajištění provádění testování a vykazování antigenních testů. 

Mimořádné opatření MZ ČR se týká i poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“).

 

Podmínky zajištění testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění (základní fond zdravotního pojištění)

 Poskytovatelům sociálních služeb se Mimořádným opatřením MZ ČR nařizuje provádět vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenních testů u všech zaměstnanců těchto poskytovatelů sociálních služeb

Vzhledem k takto uložené povinnosti a s ohledem na aktuální judikaturu zejména ve věci zrušení platnosti Mimořádného opatření č.j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN MZ ČR umožňujeme zajistit provádění testování antigenními testy a vykazování screeningových antigenních testů následujícím způsobem: 

- umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty, 

- umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb provádět testování antigenními testy vlastními zaměstnanci - zdravotnickými pracovníky v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a s účinností od 2. března 2021 vykazovat provedené antigenní testy prostřednictvím výkonu č. 99949 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování s tím, že antigenní testy si poskytovatel sociálních služeb pořizuje na své vlastní náklady (v úhradě za výkon 99949 je zahrnut kromě práce zdravotnického pracovníka i vlastní antigenní test), 

- umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR v těchto variantách:

 1. testování zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb) 
 • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 
 • Závodní lékař provede testování v prostorách poskytovatele sociálních služeb v jedné z níže uvedených variant:
  • poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 - pracovní lékařství,
  • poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu – další postup je upraven v části II. níže.

 

 1. testování zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím smluvního externího poskytovatele zdravotních služeb
 • Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí testování zaměstnanců přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb
 • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

 1. testování mimo prostory poskytovatele sociálních služeb ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center
 •  Poskytovatel sociálních služeb je umožněno odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 

 

 1. testování mimo prostory poskytovatele sociálních služeb v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování
 • Poskytovatel sociálních služeb je umožněno odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.
 • úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 

V souvislosti s výše uvedeným postupem již tedy není potřeba objednávat pro potřeby testování další sady screeningových antigenních testů prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven společnosti Avenier, a.s. 

V případě, že poskytovatel sociálních služeb má ještě k dispozici screeningové antigenní testy již dodané smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, které již nebude využívat k naplnění povinností stanovených Mimořádnými opatřeními MZ ČR, může kontaktovat společnost Avenier a.s., která je převezme zpět.

 

Vykazování a úhrada antigenních testů

Antigenní testy: 

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem.

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria. 

Zdravotní výkon pro antigenní testování: 

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování zaměstnanců vykazováno prostřednictvím výkonu: 

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

Podrobnosti výkonu: 

ODBORNOST: 999

OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

FREKVENCE: 1krát za 3 dny

PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN

Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb:

 • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
 • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
 • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.

Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb:

Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).

Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.

Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.

Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.

Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

 

 

Aktuální informace budou dostupné na webu VoZP ČR v tomto odkazu:

https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19