Depositphotos-29876035-xl-2015

Antigenní testování SARS-CoV-2 ve firmách 

 Opatření č. 19 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.


Podmínky zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění (základní fond zdravotního pojištění) 

Testování antigenními testy je umožněno a hrazeno v těchto variantách a za těchto podmínek: 

 1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb (testování v prostorách firmy) 

Antigenní testování ve firmě je umožněno provádět prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb). 

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • Závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 

 Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 - pracovní lékařství,
 • poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu – postup pro nesmluvní poskytovatele je uveden níže v části II.

 

 1. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb (testování v prostorách firmy) 

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy. 

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení. 

 

 1. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center 

Zaměstnavateli je umožněno odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách MZ ČR. 

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

 1. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování 

Zaměstnavateli je umožněno odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování. 

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

Vykazování a úhrada antigenních testů

 1.  Antigenní testy: 

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem.

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

 

 1. Zdravotní výkon pro antigenní testování: 

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování zaměstnanců vykazováno prostřednictvím VZP výkonu: 

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

Podrobnosti výkonu: 

ODBORNOST: 999

OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

FREKVENCE: 1krát za 3 dny

PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN


 1. Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb
 • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
 • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
 • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.

 

 1. Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb

Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).

 1. Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
 2. Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.
 3. Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 4. Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

 

Aktuální informace budou dostupné na webu VoZP ČR v tomto odkazu:

https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19