Depositphotos-6866297-xl-2015

Diagnostické RT-PCR testování

 Aktualizované opatření č. 7-5 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

VoZP ČR vydává aktualizované opatření na podkladě Vyhlášky č. 563/2020 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

 

Verze č. 7 s účinností dne 1. 4. 2020.

Verze č. 7-1 s účinností dne 24. 4. 2020.

Verze č. 7-2 s účinností dne 1. 6. 2020.

Verze č. 7-3 s účinností dne 22. 6. 2020.

Verze č. 7-4 s účinností dne 5. 10. 2020

Verze č. 7-5 vydána dne 21. 01. 2021 s účinností dne 1. 1. 2021.

 

Indikace odběru a testování

Algoritmus indikace a realizace odběrů a testování na onemocnění COVID-19 se řídí zejména:

Molekulárně diagnostický test – přímý průkaz SARS-CoV-2 metodou RT-PCR může dle aktuálně platných pravidel indikovat: 

 • Všeobecný praktický lékař;
 • Praktický lékař pro děti a dorost;
 • Ošetřující lékař akutní lůžkové péče;
 • Ambulantní lékař vybraných odborností;
 • Krajská hygienická stanice;
 • Pracoviště odbornosti 958 – Antigenní odběrové centrum (AOC). 

Pokud je indikujícím epidemiolog krajské hygienické stanice (KHS), uvede vykazující a provádějící poskytovatel na dokladu 06 jako IČP žadatele IČ konkrétní KHS, tj. do atributu EICZ – Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře (žadatele) se uvede IČ konkrétní KHS. Současně se jako odbornost pracoviště žadatele (atribut EODZ) uvede odb. 999. 

Ve všech ostatních případech je uváděno IČP indikujícího poskytovatele dle standardního postupu uvedeného v Metodice pro pořizování a předávání dokladů.

 

Odběr vzorků 

Pravidla pro odběr vzorků vychází zejména z Národní strategie testování nemoci COVID-19, Ministerstvem zdravotnictví ČR, ICŘT a Národní radou vlády pro zdravotní rizika vydaným dokumentem „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří. 

 • Garantovaná páteřní síť odběrových center – odb. 955

a) Definice sítě

 • fakultní nemocnice, nemocnice se statutem urgentního příjmu, ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha, zdravotní ústavy zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, v krajích bez fakultní nemocnice je do páteřní sítě odběrových center zařazen poskytovatel se statutem urgentního příjmu Ia či Ib dle Memoranda MZ a ZP
 • provozní doba 7 dní v týdnu, 8 hodin denně při stupni pohotovosti 0-I a provozní doba 7 dní v týdnu, 12 hodin denně při stupni pohotovosti II-III
 • s ohledem na regionální dostupnost může poskytovatel zřídit další detašované odběrové centrum (odb. 955), ev. odběrové místo (odb. 957) na jiné adrese po odsouhlasení VZP ČR. V tomto případě je nezbytné rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
 • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 - https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET pro případné odběry dle platného algoritmu MZ ČR
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu)

 c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (dále jen „úhradová vyhláška“)
 • výkony 09119 a 09117 jsou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové centrum (odb. 955) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto centra, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 8 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců v daném kraji[1]. V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových center (odb. 955) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové centrum (odb. 955). Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě. 
 • Garantovaná regionální síť odběrových center – odb. 955

a) Definice sítě

 • držitel statutu urgentního příjmu dle Memoranda MZ a ZP
 • provozní doba 5 dní v týdnu, min 8 hodin denně v případě stupně pohotovosti 0-I a 7 dní v týdnu, min. 8 hod denně v případě stupně pohotovosti II-III
 • s ohledem na regionální dostupnost může poskytovatel zřídit další detašované odběrové centrum (odb. 955), ev. odběrové místo (odb. 957) na jiné adrese po odsouhlasení VZP ČR. V tomto případě je nezbytné rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
 • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 - https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET pro případné odběry dle platného algoritmu MZ ČR
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu)

 c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) úhradové vyhlášky
 • výkony 09119 a 09117 jsou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové centrum (odb. 955) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto centra, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 8 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců v daném kraji[2]. V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových center (odb. 955) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové centrum (odb. 955). Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě.
 • Odběrová místa – odb. 957

a) Definice sítě

 • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
 • provozní doba min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně
 • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové místo bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 957; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 –https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 957 budou nasmlouvány pouze výkon 09115 a výkon dopravy 10 (v případě realizace mobilního odběrového týmu)

 c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) úhradové vyhlášky
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové místo (odb. 957) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto místa, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 3 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců v daném kraji[3]. V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových míst (odb. 957) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové místo (odb. 957). Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě.
 • Mobilní odběrový tým
 • mobilní odběrový tým je navázán na stacionární Odběrové centrum (odb. 955) nebo Odběrové místo (odb. 957); ev. lze zajistit ve spolupráci s externím poskytovatelem
 • odběr vzorku ve vlastním sociálním prostředí realizovaný mobilním odběrovým týmem je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě indikace a dle algoritmu MZ
 • doprava do vlastního sociálního prostředí pacienta je vykazována kódem přepravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10, a to 1krát za den na jedno místo poskytování zdravotní služby dle pravidel Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • výkon 09115 a kód dopravy 10 je vykazován pod nově vzniklým IČP odb. 955 poskytovatele pro odběrové centrum nebo pod nově vzniklým IČP odb. 957 poskytovatele pro odběrové místo – není zřizováno samostatné IČP pro mobilní odběrový tým

Laboratorní vyšetření

Pravidla pro laboratorní vyšetření vychází zejména z Národní strategie testování nemoci COVID-19, Ministerstvem zdravotnictví ČR, ICŘT a Národní radou vlády pro zdravotní rizika vydaným dokumentem „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří". 

Poskytovatelé diagnostických služeb oprávněni provádět laboratorní diagnostiku (oprávněné laboratoře) onemocnění COVID-19 jsou zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19

1) Pro potřeby testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů jsou vykazovány výhradně tyto zdravotní výkony:

 • 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ
 • 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ
 • Pravidla pro vykazování provedených testů:
  • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 jedenkrát za den
  • výkon 82301 nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82302
  • výkon 82302 nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82301
  • dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • Od 1. 1. 2021 nejsou v souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19 hrazeny výkony 82040 a 82041, které byly vykázány společně s diagnózou U07.1 nebo U69.75 

2) Smluvní politika u oprávněných laboratoří a úhradové podmínky pro datum provedení výkonů od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 

Smluvní poskytovatel zdravotních služeb se smluvní odb. 802

 • Smluvní politika: výkony 82301 a 82302 nasmlouvány pod odb. 802
 • Úhradové podmínky: v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 VoZP ČR u oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) uhradí provedené PCR pro testování COVID-19 vykázané výkony 82301 a 82302 výkonově v souladu s úhradovou vyhláškou, ve které je stanovena úhrada pro původní výkony (82040/82041) pro testování na onemocnění COVID-19
  • výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
  • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 jedenkrát za den
  • dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

 Smluvní poskytovatel zdravotních služeb bez smluvní odb. 802

 • Smluvní politika: výkony 82301 a 82302 budou poskytovateli nasmlouvány na odb. 801, ev. 816 (nasmlouváno bude do 31. 12. 2021)
 • Úhradové podmínky: v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 VoZP ČR u oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) uhradí provedené PCR pro testování COVID-19 vykázané výkony 82301 a 82302 výkonově v souladu s úhradovou vyhláškou, kde je stanovena úhrada pro původní výkony (82040/82041) pro testování na onemocnění COVID-19
  • výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
  • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 jedenkrát za den
  • dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

 Nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb

 • nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb
 • poskytovatel zařazený na seznam oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) se může obrátit s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na místě příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a identifikační číslo pracoviště (IČP)
 • v případě, že nesmluvnímu poskytovateli již v minulosti IČZ a IČP bylo přiděleno a doposud žádné dávky nevykazoval (např. v rámci nutné a neodkladné péče), je nutné se před vykázáním dávek obrátit na místně příslušnou regionální pobočku VoZP ČR, která nesmluvnímu poskytovateli v IIS VoZP ČR vykazování dávek umožní
 • poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony 82301 a 82302
 • po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 je VoZP ČR připravena uhradit tyto výkony jako smluvním poskytovatelům (viz cenový předpis Věstník MZ 14/2020 - „Jde-li o zdravotní služby, které byly zdravotní pojišťovně vykázány s hlavní nebo vedlejší diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19, stanoví se maximální cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce č. 428/2020 Sb.“)
 • výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
 • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS‑CoV‑2 jedenkrát za den
 • dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

 3) Stanovení protilátek

Stanovení protilátek – chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test (ELISA) je prováděna z důvodu serologické a epidemiologické diagnostiky pouze u dárců rekonvalescentní plazmy (indikuje infektolog nebo hematolog) a v případě stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta (indikuje imunolog nebo infektolog, ev. epidemiolog KHS v ohnisku nákazy). Vyšetření je vykazováno výkonem „82097 - STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV A DALŠÍM VIRŮM (CMV, HSV, VZV, ZARDĚNKY, SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE A PARVO B19 A SARS-COV-2) A DALŠÍM SPECIFICKÝM AGENS (TOXOPLASMA, TREPONEMA, BORRELIA, MYKOPLASMA, LEGIONELLA A HELICOBACTER) METODOU EIA V AUTOMATICKÉM UZAVŘENÉM SYSTÉMU“ a bude uhrazeno max. 6x měsíčně, max. 3x za den; společně s výkonem je vykazována diagnóza U07.1 nebo U69.75, a to v souladu s doporučením MZ ČR (dostupné na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/P%C5%99ehled-indikac%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-COVID-19-29.5.2020.pdf).


[1] „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum (viz. příloha č. 2 část A) bod 3 úhradové vyhlášky).

[2] „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum (viz. příloha č. 2 část A) bod 3 úhradové vyhlášky).

[3] „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum (viz. příloha č. 2 část A) bod 3 úhradové vyhlášky).