Depositphotos-6866297-xl-2015

Laboratorní vyšetření COVID-19

 Aktualizované opatření č. 7-4 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Tento metodický postup je platný pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR (dále jen VoZP) a byl vydán v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. 

Platnost toto opatření je omezena od 5. 10. 2020 do odvolání.


Klasifikace MKN-10

V klasifikaci MKN-10 pro označení případů COVID-19 se vyčleňují kódy:

  • U07.1 diagnóza potvrzena
  • U69.75 identifikace pacienta s podezřením COVID-19, laboratorně nepotvrzeno

Indikace

Indikace odběru vzorku a laboratorního vyšetření se provádí prostřednictvím žádanky.

Žádanka na vyšetření COVID-19: https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/formulare/zadanka-covid-19.pdf 

Pokud je indikujícím pracovištěm krajská hygienická stanice (KHS), uvede vykazující a provádějící poskytovatel do odesílatele IČ konkrétní KHS.

Ve všech ostatních případech je uvedeno IČP indikujícího poskytovatele. Laboratorní vyšetření je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno pouze v případě indikace smluvním poskytovatelem, ev. KHS.

Pokud je vyšetření provedeno bez doporučení, pojištěnec si odběr i laboratorní test hradí sám.

Odběr vzorků

Seznam odběrových center uveden na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 – odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření na základě indikace a současně je vykazována diagnóza U69.75. Výkon 09115 je vykazován pod stávajícím IČP stávajícího poskytovatele (nenasmlouvají se další samostatná IČP).

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetřování vzorků biologického materiálu na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RealTime PCR mohou provádět Oprávněné laboratoře a Akademické laboratoře.

Oprávněné laboratoře, které jsou poskytovateli zdravotních služeb a mají oprávnění provádět laboratorní diagnostiku v COVID-19, jsou zveřejněné na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori-covid-19/

Přehled informací k oprávněným laboratořím - testování COVID-19

VoZP uhradí Oprávněným laboratořím tyto výkony s frekvenčním omezením:

  • 82040 – izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu, v počtu 1x/den/1 ČP
  • 82041 – amplifikace extrahumánního genomu metodou PCR, v počtu 1x/den/1 ČP

Akademické laboratoře, které nejsou poskytovateli zdravotních služeb, ale které mají k provádění těchto testů potřebné vybavení a oprávnění, se mohou zapojit do testování vzorků dle Stanoviska MZ ČR ze dne 24. 4. 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/stanovisko-MZ_akademick%C3%A9-laborato%C5%99e.pdf). Podmínkou je, aby Akademická laboratoř měla uzavřenou smlouvu s některou z Oprávněných laboratoří, ze které vyplývá, že výkony uhradí Akademické laboratoři Oprávněná laboratoř. Oprávněná laboratoř tyto výkony potom vykáže VoZP společně s doloženou smlouvou. Při splnění indikačních podmínek VoZP Oprávněné laboratoři tyto výkony uhradí, a to výkonově bez regulace.

Výše uvedené výkony je nutné vykazovat s diagnostickými kódy pro označení případů COVID-19. Tyto diagnostické kódy se vykazují jako hlavní (HDG), nebo jako vedlejší (VDG), podle toho, jestli se jedná o vyšetření ambulantní, nebo vyšetření na akutním lůžku.

  1. Ambulantní vyšetření - U ambulantně vyšetřovaných (tedy i u pacientů v ústavech sociální péče a na následných lůžkách ZZ) se vykazuje U69.75 jako HDG. Platí u prvo-vyšetření i u opakovaných vyšetření s negativním výsledkem. 
  2. Vyšetření na akutním lůžku - Na akutním lůžku se U07.1 vykazuje jako VDG s těmito HDG: J06.8 jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech nebo jiný specifický kód projevů infekce bez pneumonie/ J12.8 jiná virová pneumonie/ Z22.8 přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí u hospitalizovaných nosičů onemocnění nebo oligosymptomatických pacientů, například z izolačních důvodů

Na akutním lůžku se U69.75 vykazuje jako VDG s HDG Z03.8 pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy.

Smluvní politika

Výkony budou uhrazeny v plné výši, tj. výkonovým způsobem nad rámec limitujících podmínek úhrady daných vyhláškou č. 268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020.

Pokud oprávněná laboratoř nemá s VoZP uzavřen smluvní vztah, budou poskytnuté služby uhrazeny ve výši shodné se smluvními laboratořemi (na základě vydání cenového předpisu ve Věstníku MZ ČR s účinností od 17. 3. 2020).

Toto Aktualizované opatření č. 7-4 nahrazuje Opatření č. 7-3 ze dne 22. 6. 2020.