6744_Depositphotos-6866297-xl-2015

Očkování proti onemocnění COVID-19

Aktualizované opatření č. 18-3 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v souvislosti se Strategií očkování proti nemoci covid-19. 

Verze č. 18 vydána dne 22. 12. 2020 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-1 vydána dne 7. 1. 2021 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-2 vydána dne 14. 1. 2021 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-3 vydána dne 17. 3. 2021 s účinností dne vydání

 

Zdravotní výkony 

Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedené nové výkony dle použité očkovací látky: 

 • 99930 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – BIONTECH/PFIZER
 • 99931 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
 • 99932 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
 • 99933 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – JOHNSON & JOHNSON 
 • 99934 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – CUREVAC
 • 99935 – (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX 

Pro všechny výše uvedené zdravotní výkony platí následující podmínky: 

Odbornost: 999

Ohodnocení: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná úhrada 267, 52 Kč

Frekvence: 1/den, 2/1 rok

Podmínky: Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon.

 

Výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, kterými jsou: 

 • odběr anamnézy před aplikací očkovací látky k vyloučení možné kontraindikace očkování,
 • seznámení pacienta s očkováním – důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce,
 • skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce,
 • příprava očkovací látky dle postupu doporučeného výrobcem,
 • vlastní aplikace očkovací látky, desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu,
 • zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky,
 • krátkodobý dozor (přibližně 15 min.) nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu),
 • ve výkonu jsou zakalkulovány materiálové náklady (injekční stříkačka, jehla),
 • administrativa spojená s provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN, vystavení certifikátu o provedeném očkování.

V souladu se Strategií očkování proti nemoci COVID-19 bude očkování proti onemocnění COVID-19 probíhat v síti smluvních poskytovatelů.

 

Síť pracovišť smluvních poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19

Očkování proti onemocnění COVID-19 bude prováděno v síti pracovišť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a to 

 1. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu
 2. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu
 3. poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002)
 4. poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče
 5. nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb splňující pravidla tohoto opatření z důvodu zvýšení dostupnosti očkování proti onemocnění COVID-19
 6. Vojenským zdravotním ústavem Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví

 1) Očkovací místo odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu 

 • Minimální provozní doba: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 961 místně příslušnou pobočku VoZP ČR:
  • poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
  • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
 • V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 961, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
 • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra I. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 961 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

 2) Očkovací místo odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu 

 • Minimální provozní doba: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
 • Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 962 místně příslušnou regionální pobočku VoZP ČR:
  • poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
  • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
 • V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 962, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
 • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.).
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra II. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 962 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

3) Smluvní poskytovatelé v odb. 001 – všeobecný praktický lékař a odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost 

 • Poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
 • V případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli umožněno vykazovat výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta a dále výkon č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

 4) Smluvní poskytovatelé lůžkové péče 

 • Smluvní poskytovatelé lůžkové péče, kteří nezřídili očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu, ale byl jim dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19
 • Poskytovatelé provádí očkování u svých hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb  

5) Nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb v lékařských odbornostech

 • Poskytovatelé jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovateli bude přiřazena odbornost 961 - vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo 962 - vakcinační centrum COVID-19 II. typu dle doložených podkladů

Ad 6) Vojenský zdravotní ústav Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví 

 • Poskytovatel provádí očkování příslušníků a zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany a byl mu dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19
 • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění COVID-19
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)

 

Vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID-19

 1. Úhrada výkonů očkování – platí pro všechny očkovací místa – smluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování
 • výkony vykazovány dle typu použité očkovací látky
 • výkony budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
 • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
 • vykazování elektronicky, standardně na dokladu typu 01 nebo 05, ev. 06; v případě poskytovatele následné a dlouhodobé péče na dokladu typu 02 a na dokladu 01 v případě očkování zaměstnanců
 • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů se zřízeným vakcinačním centrem (nově zavedené odb. 961 a odb. 962) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s touto odborností
 • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů odb. všeobecný praktický lékař (odb. 001) a odb. praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s odb. 001/002
 • v případě poskytovatele následné a dlouhodobé péče budou výkony vykazovány pod odborností IČP v rámci, kterého bylo očkování provedeno
 • pokud poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně realizoval očkování proti onemocnění COVID-19 ještě v roce 2020, výkon očkování 99930 vykáže pod stávajícím IČP v rámci, kterého bylo očkování provedeno
 1. Úhrada výkonů očkování – platí pro očkovací místa – nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování 
 • nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ)
 • poskytovatel se obrátí na VZP ČR s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR covid19(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Součástí e-mailové žádosti je kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb, personální zabezpečení, rozsah provozní doby (musí splnit minimální podmínky dané pro odbornost 962)
 • místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
 • poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 dle typu použité očkovací látky, případně výkon dopravy č. 10 v případě výjezdu mobilního očkovacího týmu
 • nesmluvní poskytovatel výkony očkování pod odborností 962
 • výkony očkování budou hrazeny výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
 • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
 • vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně na dokladu typu 01 nebo 05
 1. Paušální denní úhrada očkovacích míst – vakcinačních center
 • paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 12 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) 
 • paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 6 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 45 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) 
 • paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra II. typu (odb. 962) ve výši 4 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky
  • dodržení minimální provozní doby: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30.6. 2021 provedení minimálního počtu 30 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření)
 1. Mobilní očkovací tým (OČT)
 • v případě výjezdu mobilního očkovacího tým (OČT), který bude zajišťovat očkování mimo prostory očkovacího místa, je umožněno vykazovat kód dopravy 10, a to 1krát za den na jedno místo poskytování (na prvního očkovaného pojištence v místě poskytování – výkon dopravy 10 vykáže té zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec bude v konkrétní den očkován jako první) dle pravidel Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • výkon č. 10 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • vlastní očkování je vykázáno výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935

Koeficient poměru počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese (analogie přílohy č. 9 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrada hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021)

Aktuální informace budou dostupné na webu VoZP ČR v tomto odkazu:

https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19