Depositphotos-29876035-xl-2015

Screeningové antigenní testování

 

Opatření č. 21-2 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření upravující problematiku screeningového antigenního testování na žádost všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN ze dne 17. června 2021, kterým se s účinností ode dne 1. 7. 2021 ruší Mimořádná opatření MZ ČR, která nařizovala povinné testování zaměstnanců a pacientů poskytovatelů dlouhodobé péče a domácí péče, zaměstnanců a klientů poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem, veřejným zaměstnavatelem, nestátní neziskovou organizací. 

Dobrovolné screeningové antigenní testování prostřednictvím antigenních testů je prováděno u všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR a je v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR prováděno na žádost pojištěnce nejvýše jedenkrát za 7 dnů. 

Datum vydání verze 21 dne 10. 3. 2021.
Datum vydání verze 21-1 dne 31. 5. 2021, účinnost ode dne 1. 6. 2021.
Datum vydání verze 21-2 dne 30. 6. 2021, účinnost ode dne 1. 7. 2021.

 


I. Vykazování antigenního testování dle platných Mimořádných opatření MZ ČR

1. Antigenní testy

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Odběr biologického materiálu musí být prováděn zdravotnickým pracovníkem.

Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

2. Zdravotní výkon pro antigenní testování

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

 

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

 

Podrobnosti výkonu: 

Ohodnocení: 201 Kč

Frekvence: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

Podmínky: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZ ČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu (ze vzorku výtěru z nosohltanu, případně jiného způsobu odběru biologického materiálu podle specifikace výrobce), zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro testovaného informující o výsledku testu.

 

II. Garantovaná síť antigenních odběrových center

Dobrovolné screeningové antigenní testování prostřednictvím antigenních testů je prováděno následujícími poskytovateli

 a) Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

 Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC tvoří: 

 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum v účinném znění, kterým byla nasmlouvána odbornost 958 – antigenní odběrové centrum,
 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornost 958 – antigenní odběrové centrum,
 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 958 – antigenní odběrové centrum.

Podmínky pro nově zřízené samostatné (stacionární) pracoviště – antigenní odběrové centrum – AOC odb. 958 

 • poskytovatel zdravotních služeb, který splní níže uvedené podmínky a je mu přiřazena na základě žádosti odbornost 958;
 • provozní doba: 3 dny v týdnu, 4 hodiny denně;
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu;
 • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na antigenní test;
 • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření;
 • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků;
 • při odběru vzorku budou dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR;
 • test musí být proveden s co nejmenší́ časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem;
 • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů);
 • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu;
 • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení;
 • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19;

b) Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC odb. 958 tvoří všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb: 

 • kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedených Mimořádných opatření MZ ČR,
 • kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
 • kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem ve svých ordinacích (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři a další poskytovatelé provádějící testování).

c) Poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o 

 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy pro seniory,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě,

kteří na žádost provádí screeningové antigenní testování u zaměstnanců těchto poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují, i u návštěv uživatelů a zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře.

Testování je prováděno prostřednictvím zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb, nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních služeb. 

III. Vykazování a úhrada výkonu 99949 u smluvních a nesmluvních poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb 

1) Vykazování a úhrada výkonu 99949 u SMLUVNÍCH poskytovatelů zdravotních hrazených služeb

 

 1. Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 2. Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 3. Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
 4. Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
 5. Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odb. 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 6. V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.
 7. Pokud smluvnímu poskytovateli nebylo doposud přiděleno IČP v odbornosti 958 a má zájem zřídit samostatné stacionární antigenní odběrové centrum (dle části II, písm. a) tohoto organizačního opatření): 
 • obrátí se s žádostí o přidělení IČP odb. 958 na místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR, současně s žádostí zašle místo poskytování antigenního testování, povolení krajského úřadu s uvedením adresy stacionárního odběrového centra, personální zabezpečení, rozsah provozní doby,
 • místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené identifikační číslo pracoviště (IČP); toto IČP bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.

 

2) Vykazování a úhrada výkonu 99949 u NESMLUVNÍCH poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb

a) Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR. Pokud poskytovateli nebylo doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ) a IČP v odbornosti 958: 

 • Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy.
 • Současně s žádostí zašle místo poskytování antigenního testování, povolení krajského úřadu s uvedením adresy stacionárního odběrového centra, personální zabezpečení, rozsah provozní doby.
 • Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.

b) Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.

c) Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.

d) Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.