Depositphotos-29876035-xl-2015

Plošné antigenní testování

 

 Opatření č. 21-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v návaznosti na Mimořádná opatření MZ ČR vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a upravující problematiku antigenního testování.

Toto opatření aktualizuje Opatření č. 21 vydané dne 10. 3. 2021.

Datum vydání 31. 5. 2021. Účinnost od 1. 6. 2021.


I. Vykazování antigenního testování dle platných Mimořádných opatření MZ ČR

 • Antigenní testy

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Odběr biologického materiálu musí být prováděn zdravotnickým pracovníkem.

Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

 

 • Zdravotní výkon pro antigenní testování

 Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování vykazováno prostřednictvím VZP výkonu: 

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

 Podrobnosti výkonu: 

 • Ohodnocení: 201 Kč
 • Frekvence: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Podmínky: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZ ČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu (ze vzorku výtěru z nosohltanu, případně jiného způsobu odběru biologického materiálu podle specifikace výrobce), zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro testovaného informující o výsledku testu.

 

II. Dobrovolné plošné antigenní testování dle platného Mimořádného opatření MZ ČR hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění

 • Dobrovolné plošné antigenní testování prostřednictvím antigenních testů je prováděno u všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR. 
 • Dobrovolné plošné antigenní testování je prováděno na žádost osoby nejvýše jedenkrát za 7 dnů.
 • Dobrovolné plošné antigenní testování prostřednictvím antigenních testů probíhá v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“) a dále v sekundární síti u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC:

Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC tvoří:

 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 • stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 • poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro samostatné pracoviště AOC.

Podmínky pro samostatné pracoviště – antigenní odběrové centrum – AOC

 • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
 • provozní doba vyhrazená pro provádění antigenních testů v rozsahu:
  • 7 dní v týdnu, min. 10 hodin denně v AOC u poskytovatelů zdravotních služeb – u organizací zřizovaných MZ ČR s nasmlouvanou 955 - odběrové centrum
  • 6 dní v týdnu, min. 6 hodin denně v AOC u ostatních poskytovatelů se současně nasmlouvanou 955 - odběrové centrum
  • 7 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou odb. 957 - odběrové místo
  • 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně u nově samostatně nasmlouvaných AOC - odb. 958 - AOC
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
 • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na antigenní test
 • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
 • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
 • při odběru vzorku budou dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR
 • test musí být proveden s co nejmenší́ časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
 • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)
 • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
 • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
 • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19

Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:

 • kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedených Mimořádných opatření MZ ČR,
 • kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
 • kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem ve svých ordinacích (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři a další poskytovatelé provádějící testování).

Vykazování a úhrada dobrovolného plošného antigenního testování:

 úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,

 • poskytovatel zdravotních služeb provádějící plošné antigenní testování bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

III. Dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb dle platného Mimořádného opatření MZ ČR hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění

 • Dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb je prováděno u těchto skupin:
 1. u zaměstnance nebo uživatele sociálních služeb, jde-li:
  • o domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • o domovy pro seniory,
  • o domovy se zvláštním režimem,
  • o poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě,
 2. jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují provádí poskytovatel sociálních služeb také testování:
  • návštěv jejich uživatelů,
  • zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře.
 • Dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb je prováděno na žádost osoby nejvýše jedenkrát za 7 dnů.
 • Dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb je prováděno prostřednictvím: 
  • zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem poskytovatele sociálních služeb,
  • poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu povinnost testovat, uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb,
  • jiného poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu povinnost testovat, uzavřenu za účelem provedení antigenních testů smlouvu. 
 • Vykazování a úhrada dobrovolného antigenního testování u poskytovatelů sociálních služeb
  • Úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb, který provede vlastní testování prostřednictvím zdravotnického pracovníka,
  • poskytovatel provádějící dobrovolné antigenní testování u poskytovatelů sociálních služeb bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

IV. Povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb dle platných Mimořádných opatření MZ ČR hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění 

 • Povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb je prováděno u:
  1. pacientů dlouhodobé lůžkové péče (odb. 9F9, 9H9),
  2. uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě,
  3. zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče (odb. 9F9, 9H9) a poskytovatelů domácí péče (odb. 925, 926),
  4. zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujících osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby. 
 • Povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb je prováděno na žádost osoby nejvýše jedenkrát za 7 dnů.
 • Povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb je prováděno prostřednictvím:
  • zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem výše uvedeného poskytovatele zdravotních služeb,
  • zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem výše uvedeného poskytovatele sociálních služeb,
  • poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu povinnost testovat, uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb,
  • jiného poskytovatele zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel, který má uloženu povinnost testovat, uzavřenu za účelem provedení antigenních testů smlouvu.
 • Vykazování a úhrada povinného antigenního testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb:
  • Úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb, který provede vlastní testování prostřednictvím zdravotnického pracovníka,
  • poskytovatel provádějící povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

 • Přechodné ustanovenípovinnému antigennímu testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb:
  1. Poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb je v případě povinného antigenního testování umožněno do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99946 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů a č. 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty, a to v souladu s Opatřením č. 14 Antigenní testování SARS-CoV-2 pro poskytovatele dlouhodobé a domácí péče a poskytovatele sociálních služeb.
  2. V případě, že již poskytovatelé nejsou zásobeni antigenním testy dodanými smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s., je umožněno vykázat provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99949(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování s tím, že antigenní testy si poskytovatel zdravotních služeb a sociálních služeb pořizuje na své vlastní náklady (v úhradě za výkon 99949 je zahrnut kromě práce zdravotnického pracovníka i vlastní antigenní test).
  3. V souvislosti s výše uvedeným postupem již tedy není potřeba objednávat pro potřeby testování další sady screeningových antigenních testů prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven společnosti Avenier, a.s.
  4. V případě, že poskytovatel zdravotních služeb a sociálních služeb má ještě k dispozici screeningové antigenní testy již dodané smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, které již nebude využívat k naplnění povinností stanovených Mimořádnými opatřeními MZ ČR, může kontaktovat společnost Avenier a.s., která je převezme zpět.

V. Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb dle platných Mimořádných opatření MZ ČR hrazené ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění

 • Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů je prováděno u zaměstnanců všech zaměstnavatelů na území České republiky.
 • Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů je prováděno jedenkrát za 7 dní.
 • Povinné antigenní testování u zaměstnavatelů je umožněno provádět v těchto variantách:
  • prostřednictvím závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (testování v prostorách zaměstnavatele), přičemž:
   • poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 - pracovní lékařství,
   • poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu – postup pro nesmluvní poskytovatele je uveden níže v části VII.
  • prostřednictvím externího poskytovatele zdravotních služeb na základě smlouvy (testování v prostorách zaměstnavatele):
   • poskytovatel zdravotních služeb, který v případě testování přímo ve firmě požádá místně příslušný krajský úřad dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb,
   • externě AOC, který v případě testování přímo ve firmě požádá místně příslušný krajský úřad dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb,
  • ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center (testování mimo prostory zaměstnavatele), kam je umožněno zaměstnavateli odeslat své zaměstnance,
  • ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování (testování mimo prostory zaměstnavatele), např. ordinace praktických lékařů, zubních lékařů, ambulantních specialistů.
 •  Vykazování a úhrada povinného antigenního testování u zaměstnavatelů:
  • Úhrada bude provedena z v. z. p. prostřednictvím výkonu 99949(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • výkon 99949 vždy vykazuje poskytovatel zdravotních služeb, který provede vlastní testování prostřednictvím zdravotnického pracovníka,
  • poskytovatel provádějící povinné antigenní testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

VI. Postup pro vykazování a úhradu výkonu 99949 u smluvních a nesmluvních poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb

 • Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů zdravotních hrazených služeb
  • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
  • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
  • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
  • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.
 • Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb
  • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  • Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
  • Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.
  • Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.