9043_Depositphotos-201293598-xl-2015

Celoplošné antigenní testování SARS-CoV-2

 Aktualizované opatření č. 16-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. 12. 2020 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. 

Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření je prováděno u všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR. Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření bude realizováno v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“) a dále v sekundární síti u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC (viz níže). 

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů

Datum vydání: 10. 12. 2020

Aktualizace: 15. 12. 2020

Účinnost od: 16. 12. 2020Zdravotní výkon

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci plošného testování osob vykazováno prostřednictvím výkonu: 

 • 99949 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování 

Podrobnosti výkonu: 

Odbornost: 999

Ohodnocení: 350,72 Kč

Frekvence: 1/5 dní

Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

Podmínky: výkon určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – POC antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. 

Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových center, provádějí testování prostřednictvím antigenních testů v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením MZ ČR.

1) Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC tvoří:

 1. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 2. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 3. poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro samostatné pracoviště AOC.

Podmínky pro samostatné pracoviště – antigenní odběrové centrum – AOC

 • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
 • provozní doba vyhrazená pro provádění antigenních testů v rozsahu:
  • 7 dní v týdnu, min. 10 hodin denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou 955 - odběrové centrum
  • 7 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou 957 - odběrové místo
  • 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně u nově samostatně nasmlouvaných AOC - 958 - AOC
 • je umožněna výjimka v provozní době po dobu vánočních svátků u všech AOC takto:
  • 24. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
  • 25. prosince 2020 umožněn omezený provoz – minimální rozsah provozní doby nestanoven
  • 26. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
  • 31. prosince 2020 minimální rozsah provozní doby 4 hodiny
  • 1. ledna 2021 umožněn omezený provoz – minimální rozsah provozní doby nestanoven
  • Pozn.: výjimka v provozní době může být dále ve výjimečných případech
   umožněna s ohledem na informace o vytíženosti jednotlivých AOC vycházející
   z dat rezervačních systémů napojených přímo nebo systémem reportingu
   z lokálních rezervačních systémů do Centrálního rezervačního systému
   https://crs.uzis.cz/Antigen. O výjimce v provozní době rozhodne Centrální řídící
   tým COVID-19 MZ v koordinaci s krajským koordinátorem zdravotní péče,
   povinností je informovat příslušnou pobočku VoZP ČR
 • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
 • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na antigenní test
 • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
 • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
 • při odběru vzorku budou dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR
 • test musí být proveden s co nejmenší́ časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
 • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)
 • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
 • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
 • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19.

2) Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:

 1. kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedeného Mimořádného opatření,
 2. kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
 3. kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem.

 

Vykazování a úhrada výkonu u smluvních poskytovatelů hrazených služeb

 • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
 • Výkon 99949 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
 • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.

 

Vykazování a úhrada výkonu u nesmluvních poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb

Pomocná aplikace VoZP Dávky ZP pro správné vykazování antigenních testů u nesmluvních poskytovatelů

 1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 2. Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
 3. Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN ze dne 7. 12. 2020.
 4. Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 5. Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.