8993_covid-19-testing-slovakiak.jpg

Program na podporu samoodběrových testů covid-19

Mimořádný příspěvek z fondu prevence v rámci „Programu na podporu provádění samoodběrových testů covid-19“ je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 191 z 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou a na navazující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným subjektům povinnost testovat své zaměstance. 

Doplňkovým pilířem plošného testování na covid-19 je využití testů prováděných laickou osobou (samoodběrové testy nebo také samotesty). Nákup těchto testů bude určeným subjektům částečně kompenzován z fondů prevence zdravotních pojišťoven, a to vždy pouze za zaměstnance/OSVČ pojištěné u dané zdravotní pojišťovny.

Odkdy a dokdy je možné o příspěvek požádat

 • O příspěvek je možné žádat od 1. dubna 2021 na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021 do 30. června 2021. Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna 2021.

Pro koho je příspěvek určen

Čerpat tento příspěvek z fondu prevence mohou pouze subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění covid-19 ve smyslu usnesení vlády č. 191 z 24. 2. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 22. 3. 2021, tedy:

 • společnost podnikající v České republice za své zaměstnance,
 • osoba samostatně výdělečně činná za sebe a své zaměstnance,
 • nestátní nezisková organizace, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance,

přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

Výše příspěvku a limity čerpání

 • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází ze skutečně vynaložených nákladů na pořízení samoodběrového testu (pouze za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).

Jak o příspěvek požádat?

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele na společné webové stránce,
 • Vyplnění elektronického formuláře tamtéž
 • Daňový doklad za zakoupené testy
 • Evidence provedených testů (vzorová tabulka ke stažení zde).
  Potřebné údaje:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození 
  • datum provedení testu
  • celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce 
  • pozitivní/negativní výsledek každého testu

Kdy o příspěvek žádat?

 • žádost o příspěvek lze podat pouze zpětně za předchozí měsíc
 • žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího.

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

 • v české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné na zdravotní pojištění a který byl uveden při registraci na společné webové stránce,
 • lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti.

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

 • Pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.
 • Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost. Seznam je průběžně aktualizován.

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je u tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvků z fondu prevence, což znamená, že překážkou pro čerpání tohoto příspěvku není dluh žadatele na pojistném na zdravotní pojištění.
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou povinny samy organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office).
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (respektive 180 dní u testů provedených od 1 .6. 2021)Testy vykázané v rozporu s těmito pravidly budou odmítnuty a příspěvky za ně nebudou proplaceny.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 7 dnech absolvovali RT-PCR test nebo POC antigenní test provedený u některého z poskytovatelů zdravotních služeb. Testy vykázané v rozporu s těmito pravidly budou odmítnuty a příspěvky za ně nebudou proplaceny.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění covid-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci (u testů provedených od 1. 6. 2021, pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní)Testy vykázané v rozporu s těmito pravidly budou odmítnuty a příspěvky za ně nebudou proplaceny.
 • Žadatel je povinný v rámci podání žádosti o příspěvek informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých samoodběrových testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence mají právo kontrolovat, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, splňují všechny podmínky pro čerpání příspěvku, a mají právo neproplatit neoprávněně vyúčtovaný příspěvek či jeho výši. V případě, že žadatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny provádět zpětnou kontrolu plnění podmínek čerpání tohoto programu, přičemž případné ukončení tohoto programu nemá vliv na právo zdravotní pojišťovny požadovat vrácení neoprávněně vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených finančních prostředků.

Další podmínky samotestování

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestovaly, včetně data testování a výsledku testování, aby mohly po skončení měsíce podat žádost o příspěvek.
 • Žádosti o příspěvek předchází autorizace, kdy společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace schvalují podmínky poskytování příspěvku a zajišťují si přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes heslo zaslané do datové schránky.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.