8993_covid-19-testing-slovakiak.jpg

Upozornění

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) bez datové schránky doporučujeme si datovou schránku zřídit pro zaslání aktivačního kódu a další komunikaci týkající se žádostí o příspěvek na samotesty na společném webu zdravotních pojišťoven. Případně lze o zaslání aktivačního kódu požádat na call centru s tím, že bude doručen poštou. 

Program na podporu samoodběrových testů covid-19

Mimořádný příspěvek z fondu prevence v rámci „Programu na podporu provádění samoodběrových testů covid-19“ je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 191 z 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou a na navazující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným subjektům povinnost testovat své zaměstance. 

Doplňkovým pilířem plošného testování na covid-19 je využití testů prováděných laickou osobou (samoodběrové testy nebo také samotesty). Nákup těchto testů bude určeným subjektům částečně kompenzován z fondů prevence zdravotních pojišťoven, a to vždy pouze za zaměstnance/OSVČ pojištěné u dané zdravotní pojišťovny.

Pro koho je příspěvek určen

Čerpat tento příspěvek z fondu prevence mohou pouze subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění covid-19 ve smyslu usnesení vlády č. 191 z 24. 2. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 22. 3. 2021, tedy:

 • společnost podnikající v České republice za své zaměstnance,
 • osoba samostatně výdělečně činná za sebe a své zaměstnance,
 • nestátní nezisková organizace, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance,

přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

Odkdy bude možné o příspěvek požádat

 • O příspěvek je možné žádat od 1. dubna 2021. První měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je březen 2021.

Výše příspěvku a limity čerpání

 • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází ze skutečně vynaložených nákladů na pořízení samoodběrového testu (pouze za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).
 • Povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 test za 7 kalendářních dní.
 • VoZP tedy uhradí za jeden kalendářní měsíc příspěvky maximálně na 4 skutečně provedené testy na jednoho zaměstnance, který je pojištěn u VoZP, pokud jednotlivé testy od sebe dělí alespoň 7 dní.

Jak o příspěvek požádat?

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele na společné webové stránce,
 • Vyplnění elektronického formuláře tamtéž
 • Daňový doklad za zakoupené testy
 • Evidence provedených testů (vzorová tabulka ke stažení zde). Potřebné údaje:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození 
  • datum provedení testu
  • celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce 
  • pozitivní/negativní výsledek každého testu

Kdy o příspěvek žádat?

 • nejdříve 1. dubna 2021 za testy provedené od 1. března 2021,
 • žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc,
 • žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího.

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

 • v české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné na zdravotní pojištění a který byl uveden při registraci na společné webové stránce,
 • lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti.

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

 • Pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.
 • Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost. Seznam je průběžně aktualizován.

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je u tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvků z fondu prevence, což znamená, že překážkou pro čerpání tohoto příspěvku není dluh žadatele na pojistném na zdravotní pojištění.
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou povinny samy organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků.
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou odpovědné za to, že nevykážou v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupily/aplikovaly – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou odpovědny za to, že nevykážou v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jejich pracovišti.
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou odpovědny za to, že nevykážou test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office).
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace jsou povinny v rámci podání příspěvku informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence kontrolují, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, byli v době provedení testu na přítomnost COVID-19 zaměstnanci společností podnikajících v České republice, osob samostatně výdělečně činných či nestátních neziskových organizací a pojištěnci dané zdravotní pojišťovny.
 • Zdravotní pojišťovny neproplatí neoprávněně vyúčtovanou výši příspěvku.
 • V případě, že společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptovaly při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.

Další podmínky samotestování

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR
 • Společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestovaly, včetně data testování a výsledku testování, aby mohly po skončení měsíce podat žádost o příspěvek.
 • Žádosti o příspěvek předchází autorizace, kdy společnosti podnikající v České republice, OSVČ a nestátní neziskové organizace schvalují podmínky poskytování příspěvku a zajišťují si přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes heslo zaslané do datové schránky.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.