6744_Depositphotos-6866297-xl-2015

Screeningové RT-PCR testování

 

 Opatření č. 23 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a upravující problematiku screeningového RT-PCR testování na žádost všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění.

 

Pozn.: Diagnostické RT-PCR testování je upraveno Opatřením č. 7 VoZP ČR.

Datum vydání 1. 6. 2021. Účinnost od data vydání.


Screeningové RT-PCR testování na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR

I. Odběr biologického materiálu pro potřeby screeningového RT-PCR testování

 • Odběr biologického materiálu pro následné screeningové RT-PCR testování je prováděn v síti poskytovatelů:
  • odbornosti 955 – odběrové centrum,
  • odbornosti 957 – odběrové místo,
  • odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
  • odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař nebo 002 – praktický lékař pro děti a dorost.

 

 • Zdravotní výkon pro vykazování odběru

Odběr biologického materiálu pro screeningové RT-PCR vyšetření je poskytovateli zdravotních služeb ve výše uvedených odbornostech vykazován výhradně zdravotním výkonem VZP:

09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR 

Podrobnosti výkonu

 • Odbornost: 999
 • Ohodnocení: 47 Kč
 • Frekvence: 2krát za měsíc
 • Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Podmínky: Výkon nelze vykázat společně s výkonem 09115 - Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření.
 • Popis výkonu: Jedná se o odběr biologického materiálu k provedení screeningového PCR, odběr biologického materiálu je prováděn dle konkrétní metodologie stanovené laboratoří.

 

 • Vykazování a úhrada výkonu 09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR

Výkon 09950 bude hrazen od 1. 6. 2021 ve výše uvedených odbornostech mimo regulační mechanismy výkonově.

Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 09950 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 01 nebo 05.

 

 • Žádanka na screeningové RT-PCR testování

 Vzhledem k tomu, že screeningové RT-PCR testování je prováděno na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR, tedy bez indikace lékaře, vyplní poskytovatel zdravotních služeb provádějící odběr biologického materiálu na screeningové RT-PCR testování do ISIN následovně: Vystavení žádanky v kolonce „indikace“ bude zaškrtnuta položka Preventivní (Provedení vyšetření z důvodu prevence, zjištění přítomnosti onemocnění v bezpříznakové fázi bez klinického nebo epidemiologického podezření nebo v rámci populačního screeningu). Provedené screeningové RT-PCR vyšetření je vykázáno výhradně níže uvedeným výkonem 82350 – (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR.


II. Screeningový RT-PCR test

 • Screeningové RT-PCR testování je prováděno v síti poskytovatelů zdravotních služeb oprávněných provádět laboratorní diagnostiku onemocnění COVID-19, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: 

(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19)

 

 • Zdravotní výkon pro vykazování screeningového RT-PCR testování

Screeningové testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů dle platného Mimořádného opatření MZ ČR je vykazováno výhradně zdravotním výkonem VZP: 

82350 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR

 Podrobnosti výkonu:

 • Ohodnocení: 614 Kč
 • Frekvence: 2krát za měsíc
 • Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Podmínky: Jedná se o metodu PCR k potvrzení či vyloučení přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vyšetřovaném biologickém materiálu, a to na žádost osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění. 

VZP-výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou:

 • zpracování vzorku v laboratoři – náklady na zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný materiál, tj. chemie pro izolaci NK, transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro RT-PCR, vyhodnocení testu,
 • likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro testovaného informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu.

 

 • Vykazování a úhrada výkonu 82350 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR

Výkon 82350 bude hrazen od 1. 6. 2021 v oprávněných laboratořích mimo regulační mechanismy výkonově.

Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 82350 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 06, kdy žadatelem je poskytovatel v odbornostech uvedených v části A odst. 1) tohoto Opatření VoZP ČR a na základě indikace „Preventivní vyšetření“ (viz. část A odst. 4).

Výkon 82350 bude automaticky nasmlouván od 1. 6. 2021 na pracoviště oprávněné laboratoře, na kterém jsou nasmlouvány výkony 82301 a 82302.