6744_Depositphotos-6866297-xl-2015

Screeningové RT-PCR testování

 

Opatření č. 23-1 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 

 

Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a upravující problematiku screeningového RT-PCR testování na žádost všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění.

 

Pozn.: Diagnostické RT-PCR testování je upraveno Opatřením č. 7 VoZP ČR.

Datum vydání verze 23 dne 1. 6. 2021, účinnost od 1. 6. 2021

Datum vydání verze 23-1 dne 29. 6. 2021, účinnost od 1. 7. 2021.

 

Screeningové RT-PCR testování na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR


Screeningové RT-PCR testování na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR

I. Odběr biologického materiálu pro potřeby screeningového RT-PCR testování

1. Odběr biologického materiálu pro následné screeningové RT-PCR testování je prováděn v síti poskytovatelů:

 • odbornosti 955 – odběrové centrum,
 • odbornosti 957 – odběrové místo,
 • odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,
 • odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař nebo 002 – praktický lékař pro děti a dorost,
 • nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb oprávnění provádět laboratorní diagnostiku onemocnění COVID-19, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodcecovid-19 (dále též jen “nesmluvní oprávněná laboratoř“).

 2. Zdravotní výkon pro vykazování odběru

Odběr biologického materiálu pro screeningové RT-PCR vyšetření je poskytovateli zdravotních služeb ve výše uvedených odbornostech vykazován výhradně zdravotním výkonem VZP:

09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR 

Podrobnosti výkonu

 • Odbornost: 999
 • Ohodnocení: 110,24 Kč
 • Frekvence: 2krát za měsíc
 • Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Podmínky: Výkon nelze vykázat společně s výkonem 09115 - Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření.
 • Popis výkonu: Jedná se o odběr biologického materiálu k provedení screeningového PCR, odběr biologického materiálu je prováděn dle konkrétní metodologie stanovené laboratoří.

 3. Vykazování a úhrada výkonu 09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR

Výkon 09950 bude hrazen od 1. 6. 2021 ve výše uvedených odbornostech mimo regulační mechanismy výkonově.

Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 09950 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Výkon je vykazován elektronicky na dokladu typu 01 nebo 05.

Postup pro nesmluvní oprávněné laboratoře:

a) V případě, že nesmluvní oprávněné laboratoři již ze strany VZP ČR bylo přiděleno nesmluvní IČP v odb. 958 (pro potřeby vykazování výkonu 99949) a tento poskytovatel má zájem provádět odběr biologického materiálu pro screeningové PCR, požádá o umožnění vykazování výkonu 09950 prostřednictvím žádosti na adresu testovani_covid(na)vzp(tecka)cz

b) V případě, že nesmluvní oprávněné laboratoři ze strany VZP ČR nebylo přiděleno nesmluvní IČP v odb. 958 (pro potřeby vykazování výkonu 99949) a tento poskytovatel má zájem zřídit odběrové místo pro zajištění odběru biologického materiálu pro screeningové PCR s provozní dobou min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně se s žádostí obrátí na VZP ČR

 • Poskytovatel žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy
 • Součástí e-mailové žádosti je
  • přehled adres, na kterých budou prováděny odběry
  • oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.) s uvedením adres odběrových míst
  • jmenný seznam zdravotnických pracovníků provádějících odběry, včetně uvedení vedoucího pracoviště, a to pro každé odběrové místo
  • rozsah provozní doby
 • Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené identifikační číslo pracoviště (IČP), pod kterým bude vykazován výkon 09950

 4. Žádanka na screeningové RT-PCR testování

 Vzhledem k tomu, že screeningové RT-PCR testování je prováděno na žádost pojištěnce dle platného Mimořádného opatření MZ ČR, tedy bez indikace lékaře, vyplní poskytovatel zdravotních služeb provádějící odběr biologického materiálu na screeningové RT-PCR testování do ISIN následovně: Vystavení žádanky v kolonce „indikace“ bude zaškrtnuta položka Preventivní (Provedení vyšetření z důvodu prevence, zjištění přítomnosti onemocnění v bezpříznakové fázi bez klinického nebo epidemiologického podezření nebo v rámci populačního screeningu). Provedené screeningové RT-PCR vyšetření je vykázáno výhradně níže uvedenými výkony, 82350 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PC 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ, 82352 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ.


II. Screeningový RT-PCR test

1. Screeningové RT-PCR testování je prováděno v síti poskytovatelů zdravotních služeb oprávněných provádět laboratorní diagnostiku onemocnění COVID-19, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: 

(http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19)

 2. Zdravotní výkon pro vykazování screeningového RT-PCR testování

Screeningové testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů dle platného Mimořádného opatření MZ ČR je vykazováno výhradně zdravotními výkony:

82350 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR

82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ

82352 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

 Podrobnosti výkonů:

 • Ohodnocení: 614 Kč
 • Frekvence: 2krát za měsíc
 • Platnost od: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Platnost do: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
 • Podmínky: Jedná se o metodu PCR k potvrzení či vyloučení přítomnosti viru SARS-CoV-2 ve vyšetřovaném biologickém materiálu, a to na žádost osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění. 

VZP-výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou:

 • zpracování vzorku v laboratoři – náklady na zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný materiál, tj. chemie pro izolaci NK, transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro RT-PCR, vyhodnocení testu,
 • likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro testovaného informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu.

3. Vykazování a úhrada výkonů 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ a 82352 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

Výkony 82350 82351 a 82352 budou hrazeny od 1. 6. 7. 2021 v oprávněných laboratořích mimo regulační mechanismy výkonově.

Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 82350 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

Výkony jsou vykazován elektronicky na dokladu typu 06, kdy žadatelem je poskytovatel v odbornostech uvedených v části A odst. 1) tohoto Opatření VoZP ČR a na základě indikace „Preventivní vyšetření“ (viz. část A odst. 4).

Dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

Výkony 82350 82351 a 82352 bude automaticky nasmlouván od 6. 7. 2021 na pracoviště oprávněné laboratoře, na kterém jsou nasmlouvány výkony 82301 a 82302.

4. V případě, že oprávněná laboratoř provádí molekulární surveillance SARS-CoV-2 na principu sledování variant klíčových mutací ve druhé PCR reakci, která následuje po zjištění pozitivity SARS-CoV-2 (výkon 82351 v případě screeningového PCR, popř. 82301 v případě diagnostického PCR), kdy klinicky či epidemiologicky významné mutace SARS-CoV-2 stanoví MZ ČR svým Mimořádným opatřením, tak, je umožněno za účelem prokázání mutací vykázat výkon 82304 - SCREENING POZITIVNÍHO VZORKU NA PŘÍTOMNOST VÝZNAMNÝCH MUTACÍ SARS-COV-2 POMOCÍ METODY REAL TIME PCR1 (tzv. „diskriminační PCR“)

Vykazování a úhrada výkonu:

 • výkon 82304 se vykazuje v návaznosti na výkon 82351 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ
 • výkon 82304 nelze vykazovat s výkonem 82352, 82302, 82036, 82040 a 82041
 • výkon 82304 bude hrazen s hodnotou bodu ve výši 1 Kč
 • bezpodmínečně musí být provedeno hlášení výsledků diskriminačního testu pro sledované mutace do ISIN (hlásí se negativní i pozitivní výsledky)
 • dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • výkon 82304 bude automaticky nasmlouván od 1. 7. 2021 na pracoviště oprávněné laboratoře, na kterém jsou nasmlouvány výkony 82301, 82302, 82351 a 82352.