Depositphotos-30257081-xl-2015

Zohlednění změn

 Opatření č. 9-2 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VoZP) vydává toto aktualizované opatření v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Platnost opatření byla od 5. 10. 2020 a pokračuje i po ukončení nouzového stavu do odvolání.


Lůžkový fond

VoZP bude akceptovat dočasnou změnu počtu lůžek bez nutnosti promítnutí do Přílohy č. 2 Smlouvy v rámci smluvních odborností při dodržení podmínek přístrojového, věcného vybavení a personálního zajištění.

Náhradní lůžkový fond

VoZP akceptuje umístění pacientů původně hospitalizovaných s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, do náhradních lůžkových kapacit s tím, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů (zejména epidemiologické důvody, potřeba další ošetřovatelské péče, kterou by bylo možno realizovat v rámci odb. 925, 913) propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 výkonem VZP - 00795 (ošetřovací den) s odborností 9H9 za každý ošetřovací den dle kategorie pacienta s diagnózou U07.1 a tato náhradní lůžková kapacita může být zřízena u poskytovatelů v níže uvedených typech zdravotnických zařízení:

  • následná léčebně rehabilitační péče (odb. 2U1),
  • následná péče v odb. pneumologie a ftizeologie (odb. 2U5),
  • následná péče v odb. psychiatrie (odb. 3U5),
  • lázeňská léčebně rehabilitační péče (odb. 2L1).

Poskytovatel zdravotních služeb garantuje dodržení odpovídajícího personálního zabezpečení pro poskytování lůžkové péče.

Pokud výše uvedený poskytovatel nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9, bude poskytovateli pro účel vykazování výkonu 00795 přiděleno nesmluvní IČZ.

Délka pobytu hrazená ošetřovacím dnem 00795 u pojištěnců, kteří budou splňovat podmínky výše uvedené (dg. U07.1, nezávažné klinické příznaky onemocnění), nepřekročí 10 dnů od data pozitivního testu PCR. Ve zcela výjimečných případech, kdy i po 10 dnech od pozitivního odběru budou u pojištěnce přetrvávat klinické příznaky onemocnění COVID-19, může být délka pobytu prodloužena o dalších 10 dnů (tj. délka pobytu činí celkem 20 dnů od pozitivního odběru) s podmínkou řádného záznamu této indikace v související zdravotní dokumentaci pojištěnce.

 

Cena výkonu 00795 je pevně daná a nepodléhá žádným dalším úpravám či bonifikacím podle úhradové či kompenzační vyhlášky a nabývá následujících hodnot:

 

Kód ošetřovacího dne ve tvaru 00795

Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2021

PSOD pro kategorii soběstačného pacienta nezávislého na základní ošetřovatelské péči

PSOD pro kategorii pacienta částečně soběstačného, který se sám obslouží s dopomocí a je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku

00795

1 562,36

1 689,76

 

Úpravy výše předběžné měsíční úhrady (PMÚ)

VoZP je připravena u konkrétního poskytovatele na základě jeho písemné žádosti upravit výši předběžné měsíční úhrady. Tato žádost musí být do VoZP doručena dříve, než budou předány dávky dokladů a faktura za daný kalendářní měsíc. Jedná se zejména o případy, kdy v souvislosti s onemocněním COVID-19 je poskytovatel (jeho zaměstnanec) na několik týdnů v karanténě nebo dokonce onemocní, čímž dojde k zásadnímu poklesu objemu poskytnutých hrazených služeb. Pro podněty poskytovatelů zdravotních služeb a žádosti ve vztahu k PMÚ (předběžné měsíční úhradě) v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 zřídila VoZP ČR opět vlastní kontaktní formulář .

Toto Opatření č. 9-2 nahrazuje Opatření č. 9-1 ze dne 5. 10. 2020.