Pojištěnec v zahraničí
Odjíždím pracovat do některého ze státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarska. Jaké mám povinnosti vůči ZP?

Při zahájení jakékoliv výdělečné činnosti ve výše uvedených státech Vám vzniká ohlašovací povinnost vůči své kompetentní zdravotní pojišťovně, a to do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti. Dále máte povinnost vrátit český průkaz zdravotního pojištění, protože pojištění v ČR Vám bude ukončeno. Od uvedeného data nebudete povinen hradit platby zdravotního pojištění, ale ani nebudete mít možnost čerpat zdravotní péči na účet české pojišťovny. V případě, že máte děti a Vaše manželka/manžel je nezaopatřená/nezaopatřen, je ukončeno i jejich pojištění (tyto osoby mohou být pojištěnci pouze toho státu, ve kterém je pojištěn jejich živitel). Oznamovací povinnost se tak vztahuje i na tyto osoby.

Při dočasném pobytu na našem území Vám vzniká nárok na nezbytnou zdravotní péči v takovém rozsahu, abyste nebyl nucen se vrátit předčasně do státu pojištění.  Tato péče je poskytována na základě předložení zahraničního Evropského průkazu zdravotního pojištění přímo ve zdravotnickém zařízení. Náleží Vám ve stejném rozsahu a je poskytována za stejných podmínek, jako by se jednalo o českého pojištěnce.

V případě, že Vaše bydliště (skutečné středisko zájmu) Vás nebo Vašich rodinných příslušníků zůstává i nadále na území ČR, doporučujeme obrátit se na Vaši zahraniční pojišťovnu s žádostí o vystavení nárokového dokladu S1 nebo S072. Po zaregistrování tohoto dokladu u některé z českých zdravotních pojišťoven Vám vzniká nárok na plnou zdravotní péči v ČR na účet zahraniční pojišťovny.

Po definitivním návratu do ČR (po ukončení pojištění v zahraničí) budete povinen doložit účast v některém ze zákonných systémů sociálního zabezpečení. Nemusí se jednat pouze o doklad o zdravotním pojištění, ale lze předložit i doklad o účasti v nemocenském či důchodovém pojištění za dobu pobytu v cizině. Nedoložené nebo neuznané doby pojištění by bylo nutné zpětně doplatit.

21.12.2015,