Pojištěnec v zahraničí
Budu studovat v zahraničí, jaké mám povinnosti vůči VoZP ČR?

V případě, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR potvrdí, že vaše konkrétní škola v zahraničí je na stejné úrovni, jako jsou české školy, budete považován i nadále za studenta (maximálně však do 26. roku věku) a  platby zdravotního pojištění za Vás bude hradit stát. Žádost na MŠMT ČR se podává na formuláři "Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění“, který naleznete na jejich webových stránkách. V případě uznání studia se Vám rozsah pojištění v ČR nezmění, máte pouze povinnost Rozhodnutí MŠMT ČR naší pojišťovně doložit. Nadále Vám – stejně jako při studiu v ČR - zůstává povinnost na začátku školního roku doložit potvrzení o studiu.

Pokud škola nebude uznána na stejné úrovni jako jsou české školy, případně své pojišťovně zmíněný doklad MŠMT ČR nedoložíte, bude vaše studium v cizině považováno za turistický pobyt. Pak existuje několik možností dalšího postupu:

  • Hradit si v ČR pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Při případných návštěvách, např. po dobu prázdnin, můžete na našem území čerpat zdravotní péči bez omezení. Vůči české zdravotní pojišťovně jste však povinen ohlásit změnu plateb pojištění - nově jako OBZP.
  • Pozastavit zdravotní pojištění na našem území. Tato možnost však připadá v úvahu pouze při splnění následujících podmínek

         - nepřetržitý pobyt v cizině musí být delší než šest měsíců;

        - je nutné jej ohlásit pojišťovně předem a současně s oznámením vrátit český průkaz zdravotního pojištění. Pozastavení pojištění je možné až od následujícího dne po dni, ve kterém pojišťovna oznámení obdrží. Tiskopis „Prohlášení o dlouhodobém pobytu“ je k dispozici na našich webových stránkách v sekci klient →formuláře;

        - po návratu předložit potvrzení o zdravotním pojištění za celou dobu pobytu v cizině – například dokladem o komerčním připojištění na cesty do zahraničí. Nedoloženou nebo neuznanou dobu byste byl povinen doplatit zpětně jako OBZP.

  • Ukončit zdravotní pojištění v ČR. Ukončení je však možné pouze z důvodu zrušení trvalého bydliště v ČR nebo z důvodu vzniku pojištění v některém ze členských států EU, EHP nebo Švýcarska (dále jen EU). Jedná se například o situaci, kdy do určité doby žijete v ČR u jednoho ze svých rodičů, který je českým pojištěncem, a poté zahájíte studium ve státě EU, kde pracuje a je pojištěn Váš druhý rodič. Dalším důvodem vzniku pojištění v jiném členském státě může být i zahájení výdělečné činnosti. Účast v zákonném systému jiného státu EU (výkon výdělečné činnosti) jste vždy povinen oznámit své dosavadní zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku pojištění – ať již z důvodu vazby na svého živitele pojištěného v cizině nebo z důvodu zahájení výdělečné činnosti.

V případě pozastavení nebo ukončení pojištění v ČR nebudete mít po tuto dobu povinnost hradit v ČR platby zdravotního pojištění. Zároveň však nebudete mít ani nárok na čerpání zdravotní péče na účet naší pojišťovny.

21.12.2015,