Plátci
Chci začít podnikat. Co musím ohlásit zdravotní pojišťovně?

Pokud začínáte podnikat, je třeba písemně nahlásit zdravotní pojišťovně datum zahájení  samostatné výdělečné činnosti spolu s předložením kopie živnostenského listu, způsob hrazení zdravotního pojištění (složenkami nebo převodem z účtu) do osmi dnů, kdy jste tuto činnost zahájil. Pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.

21.12.2015,