Plátci
Jsem jako plátce zdravotního pojištění povinen předkládat „Přehled o platbách“, i když je odvod pojistného za zaměstnance nulový (nemoc zaměstnance apod.)?

Zákonem č. 127/1998 Sb. byla pro zaměstnavatele zavedena povinnost předkládat zdravotním pojišťovnám v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce „Přehled o platbách pojistného zaměstnavatelů“.  Zákon určuje, jaké údaje má Přehled obsahovat. Jedná se o identifikace plátce (IČ, název a sídlo plátce), mzdové období, součet vyměřovacích základů, výše pojistného a počet pojištěnců, doplněné datem vyhotovení, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem plátce. V případě, že odvod je nulový (např. zaměstnanec je celý měsíc v pracovní neschopnosti, zaměstnankyně je na mateřské dovolené), je zaměstnavatel povinen přehled také předložit. Vyplněné přehledy zasílá zaměstnavatel pobočce VoZP ČR, příslušné podle svého sídla.

21.12.2015,