Pojištěnec
Můj zaměstnavatel se nepřihlásil jako plátce pojistného na zdravotní pojištění za své zaměstnance, pojištěné u vaší pojišťovny a neplatil za mě pojistné. Zdravotní pojišťovnou jsem byl vyzván k uhrazení dlužného pojistného a vyúčtovaného penále za neuhrazené pojistné za období, kdy jsem byl u tohoto zaměstnavatele zaměstnán. Jak mohu doložit svůj zaměstnanecký vztah u takového zaměstnavatele?

Musíte se spojit s příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a požádat ji o vystavení potvrzení o vzniku účasti na nemocenském pojištění za příslušné období. Pokud okresní správa sociálního zabezpečení toto potvrzení vystaví, kopii tohoto potvrzení doložíte zdravotní pojišťovně spolu se všemi doklady, které se vztahují k uvedenému problému. Pojišťovna bude neuhrazené pojistné a vyúčtované penále vymáhat na zaměstnavateli.

21.12.2015,