Zaměstnavatelé
Bývalý zaměstnanec po skončení pracovního poměru onemocní a pobírá v ochranné lhůtě dávky nemocenského pojištění. Je po dobu pracovní neschopnosti osvobozen od platby pojistného? Kdo má v tomto případě oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně?

  • Za zaměstnance, který v ochranné době pobírá dávky nemocenského pojištění, je plátcem pojistného stát (§ 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb.). Vzhledem k tomu, že již nejde o zaměstnance (pracovní poměr již skončil), má taková osoba sama oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně. Je však užitečné, pokud i bývalý zaměstnavatel, který dávky vyplácí, tuto skutečnost zdravotní pojišťovně sdělí i přesto, že zákonem mu taková povinnost uložena není.
  • Změny můžete ohlásit, buď osobně na pobočce VoZP ČR kde jste v evidenci, nebo na www.vozp.cz odkaz Formuláře a zde vyplnit formulář Oznámení změn pojištěnce, popřípadě doložit patřičnými požadovanými kopiemi dokumentů. Ten potom zašlete na příslušnou pobočku, kde jste v evidenci. Adresu najdete v odkazu, Kde nás najdete.
  • Skončí-li zaměstnání u zaměstnance, který pobírá dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtě, tj. ukončí zaměstnání v době pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, nebo bude mít v době pracovní neschopnosti uzavřen pouze takový pracovněprávní vztah, který není zaměstnáním (dohoda o provedení práce, atd.), provede zaměstnavatel oznámení tak, že uvede na jednom řádku kód „O“ – s datem ukončení zaměstnání a na druhém řádku kód „N“ – s datem následujícího dne po dni ukončení zaměstnání. Ukončení výplaty nemocenských dávek oznámí zaměstnavatel na hromadném oznámení kódem „K“. Onemocní-li zaměstnanec po ukončení zaměstnání v ochranné lhůtě, bude nastaven kód „N“ až ode dne výplaty dávek nemocenského pojištění.
  • Pakliže Vás nenahlásí zaměstnavatel, vyplňte formulář Oznámení zněn pojištěnce, na www.vozp.cz odkaz Klient-formuláře, zaškrtněte kategorii O a doložte potvrzením ze Sociálního úřadu o pobírání dávky. Tyto dokumenty potom zašlete na pobočku VoZP ČR, kde jste v evidenci.

21.12.2015,