Zaměstnavatelé
Zaměstnáváme studenty v pracovním poměru na základě dohody o pracovní činnosti. Zdravotní pojišťovně oznamujeme nástup do zaměstnání a v případě skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti oznamujeme ukončení. Zdravotní pojišťovna na nás však požaduje, abychom odhlašovali tyto studenty i v případě, že jim v průběhu zaměstnání nevznikl vyměřovací základ (v některých měsících třeba nepracovali). Tento požadavek zdravotní pojišťovny se nám zdá neproveditelný, neboť u uvedených pracovněprávních vztahů je vyměřovací základ závislý na počtu odpracovaných hodin v měsíci, který předem neznáme.

Požadavek zdravotní pojišťovny je oprávněný. Podle § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, má zaměstnavatel povinnost hlásit zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání. Vzhledem k tomu, že § 5 písm. a) cit. zákona definuje zaměstnance nejenom tím, že jde o osobu v pracovním poměru (nebo činnou na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě vykonávající jiné činnosti popsané v cit. ustanovení), ale současně tím, že jde o osobu účastnou nemocenského pojištění, je skutečně třeba hlásit zdravotní pojišťovně jako nástup a ukončení zaměstnání údaje o dni vzniku účasti zaměstnance na nemocenském pojištění a zániku této účasti. Studenti, které zaměstnáváte, jsou tedy považováni za zaměstnance jen v těch měsících, v nichž jim z titulu výkonu činnosti vznikla účast na nemocenském pojištění. Případnou opravu je možno zdravotní pojišťovně nahlásit v dalším měsíci, a to do 8 dnů po zjištění skutečného stavu.

21.12.2015,