Zdravotní péče
Jak postupovat v případě úhrady zdravotní péče přímo v ordinaci lékaře? Má lékař právo účtovat mi veškerou zdravotní péči?

Lékař je povinen vždy pojištěnce srozumitelně seznámit s důvody proč a za jakou péči je platba požadována. V případě nesmluvních zdravotnických zařízení je nutno uhradit veškerou poskytnutou zdravotní péči. Takovéto zdravotnické zařízení musí být viditelně označeno jako nesmluvní, případně musí mít vyvěšen seznam smluvních zdravotních pojišťoven. Na úhradu zdravotní péče v nesmluvním režimu musí mít každé zdravotnické zařízení zpracován ceník, který musí být pojištěncům k dispozici. Smluvní zdravotnické zařízení může požadovat úhradu pouze za zdravotní péči, které není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pro její poskytnutí platí stejné zásady, jako v předchozím případě. Výjimkou je nutná a neodkladná péče, kterou může i nesmluvní zdravotnické zařízení vyúčtovat zdravotní pojišťovně a pojištěnec by neměl za ní nic platit.

21.12.2015,