Jak se stát pojištěncem

Pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (stejně jako u ostatních zdravotních pojišťoven) se mohou stát všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Právo na výběr pojišťovny nelze použít při narození dítěte, protože dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte.

Po novele zák. č.  48/1997 Sb. zákonem č. 200/2015 Sb. mohou od 1. září 2015 pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3.  Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den jeho narození. Právo na změnu zdravotní pojišťovny lze provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to podle podmínek uvedených v předchozím odstavci. 

Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda jeho ošetřující lékař má se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by budoucí klient měl zvážit stabilitu, profesionalitu, tradici a dobré jméno pojišťovny, čili atributy, které jsou VoZP ČR vlastní.

Pro přihlášení se k VoZP ČR je třeba vyplnit písemnou přihlášku. Uvedené údaje je nutno doložit dokladem totožnosti a dalšími doklady, zejména:

- u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ): oprávnění k podnikatelské činnosti a doklad o výši záloh na pojistném hrazených předchozí zdravotní pojišťovně,

- v případě osob, za něž hradí zdravotní pojištění stát, doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné kategorie.

Přihlášku k VoZP ČR naleznete na webových stránkách pojišťovny v sekci „Jak se stát pojištěnce“ a rubrice „Formuláře“. V této sekci je i výpis jednotlivých kategorií pojištěnců, za něž hradí pojistné stát.

 

  • Vaše čitelně vyplněná přihláška pojištěnce, podepsaná a zaslaná na VoZP ČR (podle vzoru) budou dále administrativně zpracovány.
  • Aplikace Elektronická přihláška pojištěnce VoZP ČR Vám umožní stát se snadno a rychle, z pohodlí Vašeho domova či kanceláře, pojištěncem VoZP ČR. Elektronická přihláška pojištěnce zde.

 

Pobočky VoZP ČR

BRNO 541 429 811
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 783 111
HRADEC KRÁLOVÉ 495 000 811
OLOMOUC 585 566 111
PLZEŇ 377 615 111
PRAHA 222 929 111
ÚSTÍ NAD LABEM 475 259 111

Všechny kontakty na VoZP ČR zde.