Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu VoZP ČR 2015:

 • dítě a jeden z rodičů (zákonný zástupce) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před termínem nástupu na ozdravný pobyt,
 • v den odjezdu na ozdravný pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2008) a v den návratu z ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let (ročník 1997),
 • dítě splňuje podmínky dle níže uvedených zdravotních indikací,
 • dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu.

 

Zdravotní indikace (diagnózy):

Tyto informace jsou určeny pro rodiče (zákonné zástupce) a pro dětské lékaře, kteří budou vystavovat formulář Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR.

Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže.

Doporučené diagnózy pro pobyt:

J30 - J34

vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční

 J37  chronický zánět hrtanu i průdušnice
 J41  prostá chronická bronchitida
 J44.8, J44.9  chronická obstruktivní plicní nemoc
 J45  astma
 D80 - D84  počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity 
 L20 - L23  atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida 
 L25  neurčená kontaktní dermatitida
 L30  jiná dermatitida
 L40  psoriáza

 

Obecné kontraindikace ozdravného pobytu:

 • Všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu dle přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost,
 • alergie na bioklimatické podmínky přímořského regionu jižní Evropy - alergie na sluneční záření, na jód, 
 • diabetes mellitus,
 • celková léčba kortikoidy,
 • epilepsie,
 • vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu,
 • malabsorbční syndrom,
 • onemocnění vyžadující bezlepkovou dietu nebo jiná nutná dietní omezení,
 • polyvalentní potravinová alergie,
 • tuberkulóza a bronchiektázie,
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou lokomoce,
 • pomočování,
 • závažné srdeční choroby a vady, poruchy krevní srážlivosti,
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči.

Jak své dítě přihlásit?

Důležité informace pro rodiče:

 1.

Vyplněné formuláře zašlete na adresu:

Lýdie Vinařová (Alena Tvrdá), Ústředí VoZP ČR, Odbor zdravotní politiky, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

Příjem žádosti bude ukončen po naplnění všech turnusů. V případě volných míst, přijímáme žádosti s návrhy na ozdravný pobyt nejpozději 14 dní před začátkem požadovaného turnusu.

 2. K přihlášení na ozdravný pobyt je nutné řádně vyplnit a současně zaslat poštou formulář Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt - vyplní a podepíše rodič dítěte (zákonný zástupce) a formulář Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR - vyplní a potvrdí registrující praktický lékař dítěte (1díl + 2 díl), zaslat oba listy. Formuláře zde.
 3. Žádost bez formuláře Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR je neplatná.
 4. Formulář Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR musí být kompletně vyplněn s doporučením praktického lékaře dítěte, který svým podpisem a razítkem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace k ozdravnému pobytu. V návrhu musí být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, dispenzarizace u odborného lékaře s dlouhodobou terapií, diagnóza, číselný kód diagnózy, pro který je ozdravný pobyt doporučen. Vyjádření specialisty může být přiloženo formou samostatné lékařské zprávy potvrzené lékařem.
 5. Návrhy na ozdravné pobyty, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři.
 6. O zařazení dítěte na ozdravný pobyt rozhodne revizní lékař VoZP ČR na základě posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte. Konečné rozhodnutí o účasti dítěte je v kompetenci lékaře turnusu ozdravného pobytu.
 7. Po schválení ozdravného pobytu revizním lékařem VoZP ČR a zařazení do turnusů obdrží žadatelé v průběhu měsíce května a června (u tuzemských ozdravných pobytů od společnosti Hotel Odra, s. r. o. a u zahraničních ozdravných pobytů od společnosti Kovotour Plus, s.r.o.) závaznou přihlášku, organizační pokyny a formuláře potřebné k ozdravnému pobytu. 
 8. Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, jsou vedeny jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v požadovaném turnusu, budou jejich rodiče obratem informováni.
 9. VoZP ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu pro Vaše dítě. V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do náhradního turnusu.
10.  Rodiče (zákonní zástupci) mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to na tuzemský nebo zahraniční (přímořský).
11.

Platbu je nutno uhradit nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt nebo jak bude uvedeno v zaslaném informačním dopise.

12. U zahraničního pobytu musí mít každé dítě vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu, nebo platný občanský průkaz
13. Pokud dítě nemůže nastoupit na ozdravný pobyt ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů je nutno písemně zažádat o zrušení (storno) ozdravného pobytu a doložit žádost storna lékařskou zprávou a písemným zdůvodněním. 
14.

Na ozdravný pobyt nebudou zařazeny děti, které měly v předchozím období problémy s dodržováním kázně nebo byl u nich zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.

Formuláře ke stažení:

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2015 + Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR (3 listy) zde.

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP ČR.

Informace o zařazení dítěte na ozdravný pobyt:

 

Související stránky k ozdravnému pobytu:

(klikněte na požadovaný banner)