Ozdravný pobyt BESKYDY - Ostravice, HOTEL ODRA

Tuzemské ozdravné pobyty zajišťuje společnost HOTEL ODRA s.r.o., Ostravice č. p. 327 

Lokalita

Lokalita - Hotel  Odra  se nachází  v  centru   rekreační  oblasti   Beskyd  v  horské  obci    Ostravice. V blízkosti hotelu protéká stejnojmenná řeka, která se vine pod úbočím nejvyššího vrcholu Beskyd – Lysé hory (1323 m n. m.).

V budově hotelu je umístěn krytý bazén (teplota 33°C), sauna, posilovna. Hotel také nabízí bohaté sportovní vyžití pro děti jako je tenis, volejbal, košíková, nohejbal a fotbal. K dispozici jsou např. ruské kuželky, venkovní stolní tenis. Prostředí nabízí mnoho možností pro výlety a sportovní aktivity.

Termíny v roce 2017

 • 01B   04. 07. – 18. 07. - obsazeno
 • 02B   18. 07. – 01. 08. - obsazeno
 • 03B   01. 08. – 15. 08. - obsazeno
 • 04B   15. 08. – 29. 08. - obsazeno

Další informace k ozdravnému pobytu v Beskydech

Cena

Cena - výše finančního příspěvku zákonných zástupců dítěte na tuzemský ozdravný pobyt činí 3 200,- Kč na jedno dítě.

Ubytování

Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových standartních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

Storno poplatek

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných než zdravotních důvodů.

Stornovací poplatek se hradí z celkové výše ozdravného pobytu, která činí 11 990,- Kč.

 • 10% z ceny zájezdu 60 a více pracovních dnů před čerpáním služeb
 • 25% z ceny zájezdu od 59 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
 • 50% z ceny zájezdu od 29 do 21 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
 • 75% z ceny zájezdu od 20 do 15 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
 • 80% z ceny zájezdu od 14 do 7 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
 • 100% z ceny zájezdu v době kratší než 6 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

Zájezdem se pro tyto účely rozumí „ozdravný pobyt“.

Stravování

Stravování je zajištěno 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) včetně plnohodnotného pitného režimu. 

Doprava

Doprava dětí do místa ozdravného pobytu je zajištěna klimatizovanými autobusy z nástupních míst: Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, případně vlastní doprava.

V případě vlastní dopravy je možné dítě přivézt na lokalitu v den příjezdu mezi 18. – 19. hodinou a vyzvednout si dítě v den odjezdu mezi 6. – 7. hodinou.

Základní zdravotní péče

Základní zdravotní péči zabezpečuje 1 lékař, 1 zdravotní sestra. U všech dětí se provádí vstupní, průběžná a výstupní prohlídka. Výsledky jsou zaznamenány do lékařské zprávy, která se předává zákonnému zástupci dětí při ukončení OP. Zákonný zástupce předá lékařskou zprávu ošetřujícímu lékaři dítěte. Zdravotnický personál je též zodpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění

Pojištění je sjednáno v rozsahu pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby.

Doprovodný personál

Doprovodný personál tvoří pedagogičtí pracovníci (oddíloví vedoucí), hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího a sportovně – kulturní animátor. Jeden pedagogický pracovník má na starosti max. 10 dětí.

Jak své dítě přihlásit

1. Vyplněnou Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt zde a Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR zde (návrh vyplní praktický lékař pro děti a dorost) zašlete současně (3 listy) poštou na adresu:

Lýdie Vinařová (Alena Tvrdá), Ústředí VoZP ČR, odbor zdravotní politiky, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

Žádost bez Návrhu na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR je neplatná.

2. U nenaplněných turnusů je doba pro podání žádostí prodloužena. Nejpozději je možné zaslat žádost s návrhem 14 dní před zahájením konkrétního turnusu.

3. Při vyplňování návrhu upozorněte lékaře, aby uvedl veškeré skutečnosti týkající se zdravotního stavu Vašeho dítěte. Zejména je nutné uvést všechna potravinová omezení, alergie na potraviny, údaje, které mají vliv na změnu stravování, úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření specialisty může být přiloženo formou samostatné lékařské zprávy potvrzené lékařem.

4. Návrhy na OP, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři.

5. O zařazení dítěte na OP rozhodne revizní lékař VoZP ČR na základě posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte. Konečné rozhodnutí o účasti dítěte je v kompetenci lékaře turnusu OP.

6. V průběhu měsíce května a června, po schválení OP revizním lékařem VoZP ČR Vám bude zaslána (u tuzemských OP od společnosti Hotel Odra, s. r. o., u přímořských OP od společnosti KOVOTOUR PLUS, s.r.o.) závazná přihláška, organizační pokyny, způsob úhrady Vašeho příspěvku a formuláře potřebné k OP.

Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, budou evidovány jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo v požadovaném turnusu, budou rodiče obratem informováni.

7. VoZP ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu. V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do náhradního turnusu.

8. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden OP, a to na tuzemský nebo přímořský.

9. Úhrada musí být provedená nejpozději 6 týdnů před nástupem na OP nebo dle data uvedeného v zaslaném informačním dopise.

10. Pokud dítě nemůže nastoupit na OP ze zdravotních důvodů je nutno písemně informovat VOZP ČR o zrušení OP a doložit storno OP písemným zdůvodněním.

11. Na OP nebudou zařazeny děti, které měly v předchozím období problémy s dodržováním kázně nebo byl u nich zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.

Formuláře "Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt a Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR"

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2017 + Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR zde.

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP ČR zde.

Přečtěte si podmínky

V případě zájmu o ozdravný pobyt si pozorně přečtěte "Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu!"

Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu

Věk a podmínky účasti dětí na OP
 • 7 – 17 let (v den odjezdu na OP dítě dovrší 7 let věku - ročník 2010 a v den návratu z OP dítě nedovrší věk 18 let - ročník 1999),
 • dítě a jeden ze zákonných zástupců je pojištěn u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před nástupem na OP,
 • dítě splňuje podmínky dle níže uvedených zdravotních indikací,
 • dítě je schopno respektovat podmínky OP.
Zdravotní indikace a doporučené diagnózy pro OP

Informujte praktického lékaře pro děti a dorost, který bude vyplňovat formulář „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ o zdravotních indikacích pro účast na OP.

Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže.

J30 - J34                       vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční
 J37 chronický zánět hrtanu i průdušnic
 J41  prostá chronická bronchitida
 J44.8, J44.9 chronická obstruktivní plicní nemoc
 J45 astma
 D80 - D84 počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity
 L20 - L23 atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida
 L25  neurčená kontaktní dermatitida
 L30 jiná dermatitida
 L40 psoriáza

 

Obecné kontraindikace OP
 • Všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu dle přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost,
 • alergie na bioklimatické podmínky přímořského regionu jižní Evropy - alergie na sluneční záření, na jód, 
 • diabetes mellitus,
 • celková léčba kortikoidy,
 • epilepsie,
 • vrozené vady limitující pobyt v dětském kolektivu,
 • malabsorbční syndrom,
 • onemocnění vyžadující bezlepkovou dietu nebo jiná nutná dietní omezení,
 • polyvalentní potravinová alergie,
 • tuberkulóza a bronchiektázie,
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou lokomoce,
 • pomočování,
 • závažné srdeční choroby a vady, poruchy krevní srážlivosti,
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči.

Více informací

 

Aktuální informace z pobytu