Poučení k formuláři „On-line přihláška pojištěnce“

S účinností od 1. 9. 2015 došlo zákonem č. 200/2015 Sb. k novele zák. č.  48/1997 Sb. Novela mj. nově upravuje právo pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny.

Od uvedeného data mohou pojištěnci změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců ve dvou termínech, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3. Nelze tedy podat přihlášku ve druhém a čtvrtém čtvrtletí. Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce.  K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Formulář pro registraci k VoZP ČR on-line je určen výhradně k registraci občanů České republiky s trvalým pobytem na území ČR. V případě, že zájemce o pojištění u VoZP ČR je cizím státním příslušníkem, je nutné, aby osobně kontaktoval nejbližší pobočku VoZP ČR a doložil své pobytové oprávnění, vznik/existenci zaměstnání u subjektu se sídlem na území ČR a další písemnosti dokládající jeho začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění ČR.

Přihlašujete-li novorozence (tzn. v případě, kdy je zákonný zástupce povinen oznámit narození dítěte do 8 dnů zdravotní pojišťovně matky), budete ze strany VoZP ČR následně písemně vyzváni k dodatečnému poskytnutí kopie rodného listu – z důvodu ověření rodného čísla.

 

Osobní údaje o pojištěnci

Rodné číslo je třeba vyplnit přesně. Má-li pojištěnec devítimístné rodné číslo, uvede těchto devět čísel; poslední kolonku nevyplňuje. Pokud pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rodné číslo nemá (např. cizinci), přidělí jim pobočka VoZP ČR desetimístné identifikační číslo. Trvalý pobyt se vyplňuje vždy. Kontaktní adresa pouze pokud si přejete uvést. Osoby bez trvalého pobytu na území ČR uvedou adresu sídla zaměstnavatele.

 

Tabulka č. 1 – Plátcem pojistného stát

V této části jsou uvedeny kategorie pojištěnců, za které platí zcela nebo částečně pojistné stát. Nutno křížkem označit „kategorii“ a předložit potřebné potvrzení, které je uvedeno v pravém sloupci tabulky.

 

Tabulka č. 2 – Plátcem pojistného je pojištěnec

Osoba bez zdanitelných příjmů – (samoplátce). Výše měsíční úhrady pojistného je dána zákonem. Pokud tyto osoby neprovádí platby prostřednictvím banky, platí měsíční úhrady složenkami. Platby se identifikují podle jejich rodných čísel, které uvádějí místo variabilního symbolu.
Osoba samostatně výdělečně činná - (podnikatel, který předloží kopii živnostenského listu). Pokud nemá přiděleno identifikační číslo organizace (živnosti), IČO nevyplňuje. Měsíční záloha pojistného musí být stanovena minimálně ve výši dané zákonem.

 

Tabulka č. 3 – Plátcem pojistného je zaměstnavatel

Zaměstnanec civilního zaměstnavatele vyplní osmimístné IČO podniku. Pokud v rámci podniku existují vnitřní organizační jednotky – plátci pojistného, uvede pojištěnec číslo této vnitřní organizační jednotky, jinak údaj nevyplňuje. Zaměstnanec vojenského útvaru nebo zařízení uvede šestimístné IČO daného útvaru nebo zařízení.

 

POZOR:
Pojištěnec může být současně osobou samostatně výdělečně činnou, osobou s vlastními příjmy, může být zaměstnán u více zaměstnavatelů, plátcem části pojistného za něj může být i stát. Všechny tyto skutečnosti musí být na Přihlášce uvedeny.

 

Co bude následovat po odeslání on-line přihlášky:

  • Odesláním on-line přihlášky souhlasíte s tím, aby VoZP ČR ověřila v základním registru obyvatel údaje Vámi uvedené na přihlášce.
  • Po ověření dat Vám bude na adresu trvalého bydliště, popřípadě na doručovací adresu cca do 14 pracovních dnů zasláno obyčejnou listovní zásilkou „Potvrzení o převzetí elektronické přihlášky k VoZP ČR“, při registraci novorozence bude písemné potvrzení zasláno obyčejnou listovní zásilkou (převzetí potvrzení není sledováno - pojistný vztah u VoZP ČR je dle zákona 48/1997 Sb.).
  • V případě, že budou v přihlášce shledány nedostatečné údaje, budete bezodkladně telefonicky kontaktován(a) za účelem dořešení správnosti údajů – v případě, že se nám nepodaří Vás kontaktovat, nebude VoZP ČR Vaši přihlášku považovat za platnou.
  • Průkaz pojištěnce obdrží úspěšně registrovaný pojištěnec listovní zásilkou v měsíci předcházejícímu vzniku zdravotního pojištění.