Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku válečnému veteránovi ze speciálního programu prevence „Válečný veterán“

1. Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, VoZP ČR si vyhrazuje právo:

 1. ukončit poskytování jednotlivých příspěvků programu „Válečný veterán“ anebo celý program i v průběhu roku 2015, a to po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2015,
 2. rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, jejichž splnění je posuzováno podle stanovených podmínek platných ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci zdraví,
 3. měnit v průběhu roku 2015 náplň programu prevence „Válečný veterán“ i výši jeho jednotlivých příspěvků, kdy každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.

2. V roce 2015 nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“ může pojištěnec uplatnit:

 1. pokud je nositelem „Osvědčení válečného veterána“ vystaveného Ministerstvem obrany České republiky, z jehož obsahu musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi kopie tohoto dokladu, musí být vždy připojena ke každé žádosti o poskytnutí příspěvku prevence z programu „Válečný veterán“,
 2. na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místu VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u každého příspěvku prevence,
 3. který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku,
 4. nejpozději do 31. 1. kalendářního roku, následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k úhradě za službu či věc válečným veteránem; rozhodující je datum přijetí kontaktním místem VoZP ČR anebo datum razítka podání na České poště, s. p.,
 5. za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklého odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěn ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU,
 6. počet čerpání příspěvků z programu „Válečný veterán“ za daný kalendářní rok není omezen.

 

3. Žádost o příspěvek spolu s doklady prokazujícími čerpání a jeho úhradu lze:

 1. osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to kterémukoliv v síti kontaktních míst VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek,
 2. kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, zaslat:
 • obyčejně prostřednictvím České pošty, s. p.,
 • doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.

 

4. U všech příspěvků na prevenci zdraví z programu „Válečný veterán“:

 1. kde je uveden termín „rok“ se tímto termínem rozumí kalendářní rok 2015,
 2. každý příspěvek z programu „Válečný veterán“ je proplácen jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit,
 3. částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého příspěvku prevence nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů.

 

5. U příspěvků na prevenci zdraví v oblasti očkování:

 1. částka příspěvku do stanovené horní hranice se poskytuje výhradně na součet uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
 2. čerpání se prokazuje předložením kopie očkovacího průkazu, daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace,
 3. příspěvek na očkovací látku proti chřipce je proplácen maximálně do výše ceny stanovené vyhláškou MZ č.63/2007 Sb., v platném znění, tj. 142,04 Kč,
 4. příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, muže být příspěvek poskytnut pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.

 

6. Případné další informace k programu preventivní zdravotní péče „Válečný veterán“ poskytne informační středisko VoZP ČR na infolince info@vozp.cz nebo tel. spojení 222 929 199.