Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku pozůstalým po válečném veteránovi ze speciálního programu prevence „Válečný veterán“

1. Úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v mezinárodní vojenské misi lze prokázat následujícími způsoby:

  • na základě kopie oznámení o úmrtí válečného veterána vystaveného Ministerstvem obrany ČR,
  • z veřejně dostupných sdělovacích prostředků,
  • na základě jiného, zcela průkazného dokumentu o úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby v rámci mezinárodní vojenské mise.

 

2. Pro účely poskytnutí příspěvku z programu „Válečný veterán“ se pozůstalými rodinnými příslušníky, pojištěncům VoZP ČR, rozumějí:

  1. manželka a děti žijící v manželství válečného veterána (tedy i např. děti osvojené, děti z předcházejícího vztahu válečného veterána),
  2. družka a děti po válečném veteránovi, žijící k datu úmrtí válečného veterána ve společné domácnosti; potvrzení o této skutečnosti se prokáže formou čestného prohlášení sepsaného volnou formou,
  3. dítětem se rozumí osoba mladší 18 let anebo osoba starší 18 let připravující se studiem, či odbornou výukou, na budoucí povolání, avšak nejvýše do dosažení věku 26 let; pro účely poskytnutí příspěvku prevence se dosažení věku počítá den narození dítěte.

 

3. V roce 2015 nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“ může pozůstalý zákonný zástupce (manželka, manžel, družka, druh) po válečném veteránovi, zároveň v zastoupení dětí, požádat o poskytnutí příspěvku jen za ty pozůstalé, kteří jsou pojištěni u VoZP ČR nepřetržitě od data, k němuž došlo k úmrtí vojenského veterána do dne rozhodnutí o poskytnutí příspěvku prevence.

 

4. V případech, kdy po vojenském veteránovi není pozůstalého partnera ve smyslu výše uvedeném, přičemž jsou pozůstalými pouze děti v péči dětí starších 18 let, přičemž je splněna podmínka soužití těchto dětí ve společné domácnosti válečného veterána, předkládá se žádost o poskytnutí příspěvku k individuálnímu rozhodnutí generálnímu řediteli VoZP ČR.