Příspěvky na prevenci zdraví programu „Válečný veterán“

A. Po dobu 12 měsíců po dni ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi, kdy pro všechny příspěvky prevence:

 1. za den ukončení činnosti válečného veterána v mezinárodní vojenské misi se považuje den, který je uveden ve stati „Jmenovaný konal službu“ v „Osvědčení válečného veterána“ vydaném Ministerstvem obrany ČR,
 2. předloží válečný veterán vlastnoručně podepsanou a vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku prevence spolu s kopií „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR,
 3. k žádosti připojí daňové doklady (zjednodušený účetní doklad – paragon, příjmový pokladní doklad, anebo faktura), za jejichž úhradu válečný veterán žádá poskytnutí příspěvku; z daňových dokladů musí být zřejmé, komu byla služba poskytnuta, v jaké výši, identifikátor poskytovatele služby (razítko, IČ, název poskytovatele služby); v případech zjednodušených daňových dokladů, kde poskytovatel služby není povinen uvádět jméno příjemce služby podle obecně závazných právních předpisů, se splnění takové povinnosti nepožaduje.

 

6.1 Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Po dobu uvedenou pod písm. A. lze válečnému veteránovi poskytnout jedenkrát příspěvek až do výše 300 Kč, nejvýše však do částky prokázaných nákladů, na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout válečnému veteránovi, pokud takové vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.2 Plavání

Po dobu uvedenou pod písm. A. lze jedenkrát příspěvek poskytnout válečnému veteránovi na základě prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 500 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu.

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.3 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Po dobu uvedenou pod písm. A. lze válečnému veteránovi poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci jedenkrát příspěvek do výše prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 500 Kč.  S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením z důvodů psychického a fyzického vyčerpání po náročné službě v mezinárodní vojenské misi, se příspěvek poskytne k úhradě následujících aktivit:

 • masáže,
 • saunu,
 • vodní masáže,
 • zábalové koupele,
 • jóga,
 • fitness,
 • spinning,
 • cvičení Ásany,
 • rehabilitační cvičení,
 • Pilates,
 • Kegelovy cviky,
 • core trénink,
 • orientální tance,
 • Tabata cvičení,
 • Qi Gong (Čchi-kung),
 • Osho Divine Healing.

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.4 Specializovaná lázeňská péče

Po dobu uvedenou pod písm. A. lze válečnému veteránovi jedenkrát poskytnout příspěvek do výše prokázaných nákladů, nejvýše však 4.000 Kč na úhradu rehabilitačního lázeňského pobytu k regeneraci organismu strádajícího výkonem vojenské služby v mezinárodní vojenské misi, pokud takový pobyt trvá nejméně 5 dnů včetně dne nástupu. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

 

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě, z něhož musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o zařízení se statutem lázní, a že služby byly poskytnuty na jméno a v prospěch válečného veterána,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.5 Závažná infekční onemocnění - očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Po dobu uvedenou pod písm. A. lze válečnému veteránovi jedenkrát poskytnout příspěvek do výše prokázaných nákladů, nejvýše však v částce 900 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, může být příspěvek poskytnut pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.

 

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
 • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování),
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.6 Specializovaná psychologická a psychiatrická péče rodinným příslušníkům po válečných veteránech

Pojištěnci VoZP ČR, rodinnému příslušníkovi po válečném veteránovi, u kterého došlo k úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, kdy taková péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se poskytne jedenkrát příspěvek na takovouto léčbu podle prokázané úhrady pozůstalým anebo zákonným zástupcem v zastoupení pozůstalého, a to nejvýše do částky 5.000 Kč za splnění podmínky, že léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána, pokud taková péče trvala v rozsahu aspoň 5 kalendářních dnů

 

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • kopii dokumentu, kterým se prokáže úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem mezinárodní vojenské mise (viz základní podmínky),
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí),
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování psychologické anebo psychiatrické péče,
 • písemné potvrzení ambulantního specialisty v oboru psychiatrie anebo ošetřujícího psychologa, z něhož bude zřejmé,

          - rozsah doby, po kterou byla specializovaná péče poskytována,

          - jaká částka byla za péči uhrazena.

          - že péče byla poskytnuta na jméno a v prospěch pozůstalého po válečném veteránovi,

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

6.7 Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky po válečných veteránech

Pojištěncům VoZP ČR, rodinným příslušníkům po válečném veteránovi, u kterého došlo k úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne jedenkrát příspěvek na lázeňskou léčbu, v rozsahu trvání léčebného pobytu po dobu nejméně 5 dnů včetně dne nástupu, podle prokázané úhrady pozůstalým anebo zákonným zástupcem v zastoupení pozůstalého, a to v částce 1.000 Kč za každý den pobytu, nejvýše však ve výši 14.000 Kč, za splnění podmínky, že lázeňská léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

 

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • kopii dokumentu, kterým se prokáže úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem mezinárodní vojenské mise (viz základní podmínky),
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí),
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování lázeňské léčby,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originální doklad o úhradě léčebného pobytu, z něhož bude zřejmé:

           - jméno a příjmení pozůstalého, v jehož prospěch bylo léčení uskutečněno,

           - období absolvování léčebného pobytu,

           - statut lázeňského zařízení, v němž byla léčebná péče poskytnuta,

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.

 

B. Specifikace součinnosti VoZP ČR s orgány Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky:

Se zřetelem na charakter a závažnost řešení poškození zdravotního stavu ovlivněného účastí válečného veterána na mezinárodní vojenské misi, ve zvláštním režimu a v součinnosti VoZP ČR s orgány zdravotnické služby Armády České republiky a Generálního štábu AČR, bude řešeno přijetí individuálních nebo komplexních opatření v oblasti prevence a ochrany zdravotního stavu válečných veteránů, bezprostředně před, v rámci konání mise anebo po ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi:

 1. poskytnutí specializované psychologické a psychiatrické péče,
 2. komplexní preventivní prohlídka v periodě 2x ročně pro aktivního účastníka vojenské mise,
 3. komplexní preventivní prohlídka 1x za rok pro válečného veterána,
 4. zabezpečení preventivní prohlídky pro válečné veterány bezprostředně po návratu z účasti na mezinárodní vojenské misi v pražském protonovém centru k řešení obtíží onkologického charakteru,
 5. poskytnutí protipandemického balíčku s obsahem odpovídajícím charakteru mezinárodní vojenské mise s ohledem na klimatické, geografické a epidemiologické podmínky místa nasazení jednotek AČR k zajištění mezinárodní vojenské mise,
 6. zajištění systémové aplikace očkování v potřebném rozsahu podle místní epidemiologické situace.