Program prevence zdraví „Válečný veterán“ 2017

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se zřetelem na své specifické postavení povinně resortní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ve vztahu k Armádě České republiky připravila také v roce 2017 speciální program pro vojáky se statutem „VÁLEČNÝ VETERÁN“ (doloženým Osvědčením válečného veterána vydaným Ministerstvem obrany ČR), kteří se v posledních 12 měsících vrátili z mezinárodní vojenské mise.

Pro rozhodování o jednotlivých příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR v rámci programu „Válečný veterán“ a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jakož i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou závazné:

 • Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2017,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

A. Veškeré platby zakládající nárok na poskytnutí příspěvku v rámci programu „Válečný veterán“ musejí být:

 • uskutečněny výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu,
 • na základě vlastnoručně podepsané žádosti; v případě pozůstalého dítěte podepsané jeho zákonným zástupcem,
 • s připojením kopie „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR.

B. Příspěvky prevence lze čerpat po omezenou dobu 12 měsíců po dni ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi, kdy pro všechny příspěvky platí následující podmínky:

 • za den ukončení činnosti válečného veterána v mezinárodní vojenské misi se považuje den, který je uveden v „Osvědčení válečného veterána“ vydaném Ministerstvem obrany ČR,
 • k žádosti připojí žadatel daňové doklady (zjednodušený účetní doklad – paragon, příjmový pokladní doklad, faktura) o úhradách, na něž žádá poskytnutí příspěvku.

C. Pravidla pro vypořádání příspěvků:

 • je-li uvedeno „rok“, rozumí se tím kalendářní rok 2017,
 • každý příspěvek z programu „Válečný veterán“ je proplácen jednorázově; pokud není čerpána příslušná částka v plné výši, nelze rozdíl již dále proplatit,
 • částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého příspěvku prevence, nejvýše však do výše skutečně prokázaných výdajů,
 • v případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek, se daňové doklady, které žadatel připojil k žádosti, vracejí na jeho žádost.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku válečnému veteránovi

Prohlášení VoZP ČR k programu prevence „Válečný veterán“

Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, si VoZP ČR vyhrazuje právo:

 • ukončit poskytování jednotlivých příspěvků programu „Válečný veterán“ anebo celý program i v průběhu roku 2017, a to po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2017,
 • rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci,
 • měnit v průběhu roku 2017 náplň programu prevence „Válečný veterán“ i výši jeho jednotlivých příspěvků, kdy každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
Uplatnění nároku na příspěvek

V roce 2017 může pojištěnec uplatnit nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“:

 • pokud je nositelem „Osvědčení válečného veterána“ vystaveného Ministerstvem obrany České republiky, z jehož obsahu musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi. Kopie tohoto dokladu, musí být připojena ke každé žádosti o poskytnutí příspěvku prevence z programu „Válečný veterán“,
 • na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u každého příspěvku prevence,
 • pokud je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku. Za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením ze zdravotního pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo pokud je pojištěnec přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU,
 • nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž došlo k úhradě za službu či věc válečným veteránem; rozhodující je datum přijetí kontaktním místem VoZP ČR anebo datum razítka podání na České poště, s. p.,

Pojištenec může za splnění těchto podmínek uplatnit jednou v daném kalendářním roce nárok na každý příspěvek uvedený v programu "Válečný veterán".

Žádost a doklady

Žádost o příspěvek spolu s požadovanými doklady lze:

 • osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to na kterémukoliv kontaktním místě VoZP ČR, nejlépe však místně příslušném podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek,
 • zaslat prostřednictvím České pošty kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, a to obyčejně nebo doporučeně.
Poznámky k podmínkám

U příspěvků na očkování:

 • částka příspěvku do stanovené horní hranice se poskytuje výhradně na součet uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
 • čerpání se prokazuje daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a předložením kopie očkovacího průkazu, nebo potvrzením od lékaře o aplikaci,
 • příspěvek na očkovací látku proti chřipce je proplácen maximálně do výše stanovené vyhláškou MZ č.63/2007 Sb., v platném znění, tj. 150,12 Kč.

Příspěvky na prevenci zdraví programu „Válečný veterán“

Vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout jednou v rocepříspěvek až do výše 300 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření, ktrý musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře
Plavání

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze jednou v roce poskytnout válečnému veteránovi příspěvek na plavání do výše 600 Kč, a to při čerpání formou:

 • jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 • permanentní vstupenky,
 • dobití čipu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který uhradi dobití čipu
Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi jednou v roce poskytnout příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 600 Kč. Příspěvek se poskytne k úhradě následujících aktivit:masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného regeneračně preventivního charakteru.

V případě pochybností o tom, že aktivita, na niž se žádá o příspěvek, má regeneračně kondiční charakter nebo že je pro pojištěnce vhodná vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu, rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku revizní lékař.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • originál dokladu o úhradě
Specializovaná lázeňská péče

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout jednou v roce příspěvek do výše 4.000 Kč na úhradu lázeňského pobytu k regeneraci po službě v mezinárodní vojenské misi, pokud takový pobyt trvá nejméně 5 dnů včetně dne nástupu. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • originál dokladu o úhradě, z něhož musí být zřejmé, že se jedná o zařízení se statutem lázní, a že služby byly poskytnuty na jméno a v prospěch válečného veterána
Očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi jednou v roceposkytnout příspěvek na kteroukoli dávku, resp. vakcinu očkovacího cyklu do výše 900 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k ochraně zdraví před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • daňový doklad o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře o aplikaci
Specializovaná psychologická a psychiatrická péče rodinným příslušníkům po válečných veteránech

Pojištěnci VoZP ČR, rodinnému příslušníkovi po válečném veteránovi, který zemřel v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby při účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne jedenkrát v roce příspěvek na specializovanou psychologickou nebo psychiatrickou léčbu (pokud taková léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění) podle prokázané úhrady, a to až do výše 5.000 Kč za splnění podmínky, že léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni úmrtí válečného veterána a že taková péče trvala alespoň 5 kalendářních dnů.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • kopii dokumentu, kterým se prokáže úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem mezinárodní vojenské mise (viz základní podmínky)
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí)
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování psychologické anebo psychiatrické péče
 • písemné potvrzení ambulantního specialisty v oboru psychiatrie anebo ošetřujícího psychologa, z něhož bude zřejmé

          - rozsah doby, po kterou byla specializovaná péče poskytována

          - jaká částka byla za péči uhrazena

          - že péče byla poskytnuta na jméno a ve prospěch pozůstalého po válečném veteránovi

Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky po válečných veteránech

Pojištěncům VoZP ČR, rodinným příslušníkům po válečném veteránovi, který zemřel v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby při účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne jedenkrát v roce příspěvek na lázeňskou léčbu trvající nejméně 5 dnů včetně dne nástupu, podle prokázané úhrady pozůstalým anebo zákonným zástupcem v zastoupení pozůstalého, a to v částce 1.000 Kč za každý den pobytu, nejvýše však v celkové výši 14.000 Kč, za splnění podmínky, že lázeňská léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni úmrtí válečného veterána. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“ zde
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí)
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování lázeňské léčby
 • originální doklad o úhradě léčebného pobytu, z něhož bude zřejmé:

           - jméno a příjmení pozůstalého, jenž absolvoval lázeňskou léčbu

           - období absolvování léčebného pobytu

           - statut lázeňského zařízení, v němž byla lázeňská péče poskytnuta

Další opatření ve prospěch účastníků mezinárodních vojenských misí v součinnosti s AČR a MO ČR

VoZP ČR je dále připravena podle potřeb zdravotnické služby AČR a Generálního štábu AČR nebo Ministerstva obrany ČR a v součinnosti s nimi zajistit individuální nebo komplexní opatření ve prospěch vojáků bezprostředně před, v průběhu anebo po ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi, a to:

 • poskytnutí specializované psychologické a psychiatrické péče,
 • komplexní preventivní prohlídku 2x za rok pro aktivního účastníka vojenské mise,
 • komplexní preventivní prohlídku 1x za rok pro válečného veterána,
 • zabezpečení prohlídky v pražském protonovém centru pro vojáky bezprostředně po jejich návratu z účasti na mezinárodní vojenské misi ke zjištění a včasné léčbě případných onkologických onemocnění,
 • poskytnutí protiepidemického balíčku s obsahem odpovídajícím charakteru mezinárodní vojenské mise s ohledem na klimatické, geografické a epidemiologické podmínky místa nasazení jednotek AČR k zajištění mezinárodní vojenské mise,
 • zajištění systémové aplikace očkování v potřebném rozsahu podle místní epidemiologické situace.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku pozůstalým po válečném veteránovi

Prokázání úmrtí válečného veterána

Úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v mezinárodní vojenské misi lze prokázat následujícími způsoby:

 • na základě kopie oznámení o úmrtí válečného veterána vystaveného Ministerstvem obrany ČR,
 • z veřejně dostupných sdělovacích prostředků,
 • na základě jiného, zcela průkazného dokumentu o úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby v rámci mezinárodní vojenské mise.
Definice pozůstalých rodinných příslušníků

Pro účely poskytnutí příspěvku z programu „Válečný veterán“ se pozůstalými rodinnými příslušníky, pojištěncům VoZP ČR, rozumějí:

 1. manželka a děti žijící v manželství válečného veterána (tedy i např. děti osvojené, děti z předcházejícího vztahu válečného veterána),
 2. družka a děti po válečném veteránovi, žijící k datu úmrtí válečného veterána ve společné domácnosti; potvrzení o této skutečnosti se prokáže formou čestného prohlášení sepsaného volnou formou,
 3. dítětem se rozumí osoba mladší 18 let anebo osoba starší 18 let připravující se studiem, či odbornou výukou, na budoucí povolání, avšak nejvýše do dosažení věku 26 let; pro účely poskytnutí příspěvku prevence se dosažení věku počítá den narození dítěte.
Ostatní podmínky
 1. V roce 2017 nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“ může pozůstalý zákonný zástupce (manželka, manžel, družka, druh) po válečném veteránovi, zároveň v zastoupení dětí, požádat o poskytnutí příspěvku jen za ty pozůstalé, kteří jsou pojištěni u VoZP ČR nepřetržitě od data, k němuž došlo k úmrtí vojenského veterána do dne rozhodnutí o poskytnutí příspěvku prevence.
 2. V případech, kdy po vojenském veteránovi není pozůstalého partnera ve smyslu výše uvedeném, přičemž jsou pozůstalými pouze děti v péči dětí starších 18 let, přičemž je splněna podmínka soužití těchto dětí ve společné domácnosti válečného veterána, předkládá se žádost o poskytnutí příspěvku k individuálnímu rozhodnutí generálnímu řediteli VoZP ČR.

Kontaktní informace

Další informace k programu preventivní zdravotní péče „Válečný veterán“ poskytne informační středisko VoZP ČR na e-mailu info@vozp.cz nebo infolince 222 929 199.

 

Související odkazy:

 • Menu webu "Váleční veteráni", zde.