4. Program „Zdravá rodina“

Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. 12. 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu (viz poř.č. 2. písm. e. základních podmínek).

 

Program je určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 let do 18 let. Oba rodiče i dítě, za které je příspěvek uplatňován, musejí být pojištěnci VoZP ČR. V případech, kdy o čerpání příspěvku žádá samoživitelka anebo samoživitel, musí takovouto skutečnost prokázat připojenou kopií zpravidla první strany rozsudku soudu.

4.1 Dětem lze poskytnout příspěvky:

 1. na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč jedenkrát za rok,
 2. ochranu zdraví při sportu v hodnotě do 300 Kč jedenkrát za tři roky (pomůcky zajišťující zvýšenou ochranu částí těla vystaveným ohrožení poranění při provozování sportovních aktivit),
 3. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
 4. jedenkrát za rok na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše částky 350 Kč, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“.

4.2 Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvky:

 1. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 3.1, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
 2. příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“.

 

K žádosti o příspěvek, v níž musí být uvedena čísla pojištěnců (dítě, oba rodiče), odpovídající rodným číslům, navíc přiložit, a to podle požadavku k poskytnutí příspěvku:

 • potvrzení lékaře o provedeném fluorizačním zákroku a doklad o uhrazené finanční částce za tento zákrok,
 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele,
 • originální doklad o úhradě zakoupené pomůcky k ochraně zdraví, který bude vrácen po vytvoření kopie a ověření příslušným zaměstnancem VoZP ČR, 
 • kopii očkovacího průkazu.

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si  základní podmínky.