Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP ČR

Nárok na příspěvky

 • Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2018 vyčerpat nanejvýš tři RŮZNÉ příspěvky ze všech preventivních programů. Do tohoto limitu se nezapočítávají odměny pro dárce krve (program ZDRAVÍ) ani speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče na očkování proti hepatitidě (zde).
 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěnec přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU.
 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek nebo – pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit – tak ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).
 • Na příspěvky mají nárok pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.
 • Nárok na příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.
 • Je-li uvedeno „rok“, rozumí se tím kalendářní rok 2018.

 

Žádost a doklady o úhradě

 • Příspěvek se poskytuje na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku.
 • K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Kopii dokladu (faktury) lze předložit výjimečně (např. u výrobků zakoupených k péči o miminko a dále u vitamínů pro děti a těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny; viz programy ZDRAVÍ a POHYB). Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.

 • Doklad o úhradě musí být datován výhradně kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko ­– viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“.
 • Jeden doklad o úhradě může být uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce.
  Výjimka je přípustná:
  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky (viz program POHYB),

  • u dokladů o úhradě vitamínů pro děti (program ZDRAVÍ) a kloubní výživy pro seniory (program POHYB), pokud je na dokladu uvedeno více balení. Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno balení není možné.
 • Z dokladů o úhradě musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena. Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.
 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR.
 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2018 – to se týká i dokladů z října, listopadu a prosince 2018. Rozhodující je datum prezentace podatelnou VoZP či datum na žádosti vyznačené zaměstnancem VoZP (pokud pojištěnec předloží doklad osobně) nebo datum na poštovním razítku.

  Výjimky z pravidla 90 dnů:
  • odměny pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,
  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko (program ZDRAVÍ), kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,
  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.
 • U příspěvku na školní sportovní a ozdravné pobyty (program POHYB) je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu, přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.
 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.
 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.
 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2000, končí nárok na čerpání 21. 11. 2018).

 

VoZP ČR si vyhrazuje právo:

 • Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2018. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
 • Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc, na niž žádá o příspěvek.

 

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2018,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

 

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 844 888 888 nebo na e-mailu info@vozp.cz.