Program preventivní zdravotní péče 2016

Příspěvky k prevenci zdraví hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

Ukazatele hospodaření VoZP ČR umožňují, stejně jako tomu bylo v roce předcházejícím, aby VoZP ČR nabídla svým pojištěncům program prevence dokonce v rozšířeném rozsahu roku 2015. Jednou z nosných priorit VoZP ČR je snaha o vytváření podmínek pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl. Důležitým nástrojem tohoto záměru je soubor příspěvků poskytovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění pro podporu zdraví, které máme tu čest opět předložit k využití svým pojištěncům v roce 2016.

Pro rozhodování o příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jako i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou závazné:

 • Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2016,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění, případně čerpání v rámci ucelených programů prevence zdraví, musejí být uskutečněna výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu.

Upozornění

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2016, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2016; pro posouzení uvedeného je rozhodující datum prezentace podatelnou VoZP ČR, vyznačení data na samotné žádosti referentem, pokud pojištěnec předloží doklad osobně anebo razítko s vyznačením data poštovního úřadu; výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který je řešen samostatně. 

V případech, kdy je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, se lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu; stejně tak je tomu v případech, kdy se příspěvek prevence poskytuje až po splnění např. třetí aplikace očkovací látky.

Nabízené preventivní programy

Program „Děti“

1.1 Ozdravné pobyty pro děti organizované výhradně základní školou

Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být poskytnut příspěvek do výše 1.000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá v místě ozdravného pobytu nepřetržitě nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

1.2 Ozdravné pobyty v tuzemsku a v zahraničí pro děti:

více o ozdravných pobytech pro děti zde

 

1.3 Vitamíny pro děti

Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek s převahou vitamínu C nebo B zakoupený v lékárně a svým složením odpovídající věku dítěte.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

1.4 Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka

Jedenkrát, za celou dobu léčby, může být příspěvek poskytnut pojištěnci do dovršení 20 let věku nejvýše v částce do 1.200 Kč na jednu čelist (nejvýše tedy 2.400 Kč), a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů).

Příspěvek prevence na každou čelist se započítává zvlášť, tzn. čerpá-li pojištěnec v jednom kalendářním roce příspěvky na horní i dolní čelist, může v tomtéž roce čerpat ještě jeden jiný příspěvek prevence.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DĚTI a OČKOVÁNÍ"
 • originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná,
 • potvrzení lékaře o nasazení pevného (fixního) ortodontického aparátu s uvedením lokalizace (horní, dolní čelist).

 

1.5 Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata do dovršení věku 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1.000 Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

1.6 Plavání

Příspěvek lze poskytnout dětem do 18 let věku na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DĚTI a OČKOVÁNÍ"
 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil, nebo
 • jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školami nebo mateřskými školami, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy nebo mateřské školy, které obsahuje jméno a příjmení daného pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy nebo mateřské školy.

 

1.7 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Pojištěncům ve věku do 18 let lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. Příspěvek se poskytne na jednu z následujících aktivit:

masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobik, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení a na cvičení obdobného rehabilitačně preventivního charakteru.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DĚTI a OČKOVÁNÍ"
 • originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmé, za jakou aktivitu byla úhrada pojištěncem provedena,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce pojištěnce, který poskytnutí příspěvku uplatňuje.

 

1.8 Cvičení rodičů s dětmi do 6 let věku

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

1.9 Dětská volba

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na jeden z níže uvedených produktů podle vlastní volby:

 1. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
 2. pobyt v poláriu,
 3. dermatoskopické vyšetření,
 4. absolvování instruktáže dentální hygieny nebo dentálního ošetření,
 5. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
 6. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, čajů, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin, (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu).

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DĚTI a OČKOVÁNÍ"
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. e) a f) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem.

 

1.10 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DĚTI a OČKOVÁNÍ"
 • kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce,
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.
Program „Dospělí“

2.1 Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

2.2 Plavání

Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"
 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil.

 

2.3 Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů

Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout poukázky v dané hodnotě pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nárok na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to:

 • za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč,
 • při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč,
 • při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě 1.000 Kč,
 • při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice) se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů, se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč.

Z hlediska společenského významu dárcovství krve se příspěvek prevence poskytuje nad rámec celkového počtu možného čerpání příspěvků pojištěncem v kalendářním roce, a to i se započítáním 2 odběrů v roce předcházejícím. Z hlediska poskytnutí příspěvku se jakýkoliv odběr (odběr plné krve, odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevní destičky) hodnotí jako 1 odběr. Pro účely ocenění Českým červeným křížem (pro udělení všech stupňů plaket a křížů) a z toho vyplývajícího příspěvku prevence poskytovaného VoZP ČR, se odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destička, hodnotí jako 2 odběry.

Příspěvek nenáleží:

 • za dárcovství v zahraničí,
 • v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"
 • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
 • kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů),
 • dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

 

2.4 Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity:

masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného rehabilitačně preventivního charakteru.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

2.5 Moje volba

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let na jeden z níže uvedených produktů podle jeho vlastní volby:

 1. dermatoskopické vyšetření,
 2. absolvování instruktáže dentální hygieny nebo dentálního ošetření,
 3. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
 4. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu),
 5. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
 6. pobyt v poláriu,
 7. odvykací kúra proti kouření (předložte doporučení vašeho praktického lékaře); s účinností od 1. 7. 2016, se příspěvek poskytne výhradně na základě předloženého potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby; možnost poskytnutí příspěvku na úhradu služby anebo věci s datem plnění před 1. 7. 2016 se posuzuje podle podmínek účinných k 30. 6. 2016.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. c) a d) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem.

 

2.6 Prevence rakoviny prsu

Příspěvek až do výše 800 Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám:

 1. ve věku od 30 let do dovršení 40 let na ultrasonografické vyšetření,
 2. ve věku od 40 let do dovršení věku 45 let na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

2.7 Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny

Program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen.

Rozsah úhrady opatření pro ochranu zdravotního stavu, na kterou VoZP ČR poskytne příspěvek, je následující:

 1. hluk - screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku včetně audiometrie jedenkrát ročně, nad 40 let věku audiometrie jedenkrát za 2 roky,
 2. infekce - očkování proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po 4 letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3 dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech,
 3. karcinogeny - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát ročně,
 4. ionizující záření - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát za 2 roky,
 5. alergeny - komplexní alergologicko-imunologické vyšetření,
 6. toluen - komplexní neurologické vyšetření při expozici jeho výparů delší než 10 roků.

 

Podmínky poskytnutí příspěvku na úhradu opatření zahrnutých do tohoto programu:

 

2.8 Program pro profesionální řidiče

Program je určen pro řidiče profesionály, držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, kterým lze poskytnout příspěvek v období před dovršením věku 50 let ve výši max. 1500 Kč na dopravně psychologické vyšetření.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"
 • originál dokladu o úhradě dopravně psychologického vyšetření (druh tohoto vyšetření musí být zřejmý z dokladu o úhradě),
 • doklad prokazující profesní zařazení řidiče profesionála – pouze pro osoby samostatně výdělečně činné (ověřená kopie živnostenského listu).
Program „Maminka“

3.1 Prevence v těhotenství

Po dobu těhotenství lze ženě jednou za rok poskytnout příspěvek do výše 800 Kč podle jejího výběru na 1 položku z následujících produktů:

 1. kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů pro těhotné ženy,
 2. prvotrimestrální screening absolvovaný u lékaře s příslušným certifikátem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (seznam lékařů naleznete na http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html) anebo absolvovaný u lékaře s akreditací Fetal Medicine Foundation, (seznam lékařů https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1  v nabídce vlevo vybrat Czech Republic); u žádostí o příspěvek musí být přiložen doklad obsahující: titul, jméno a příjmení toho, kdo službu poskytl, a název zařízení.
 3. předporodní kurz.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

3.2 Prevence po narození dítěte

Po dobu 6 měsíců ode dne narození dítěte lze jednou za rok poskytnout příspěvek do výše 800 Kč podle výběru na 1 z následujících produktů na každé narozené dítě:

 1. pomůcky pro kojení dětí, kdy lze poskytnout příspěvek na kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačku mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, ohřívačku, sterilizátor, formovače a chrániče bradavek, které byly zakoupené pouze v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb,
 2. monitor dechu miminka,
 3. pomůcky pro novorozence a kojence, kdy lze poskytnout příspěvek na teploměr, polohovací polštáře, váhu, odsávačku hlenů, které byly zakoupené pouze v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

3.3 Vitamíny těhotným ženám

Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok příspěvek do výše 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

Program „Očkování“

4.1 Klíšťová encefalitida

Příspěvek lze poskytnout dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky očkovací látky). Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že aplikace této dávky bude provedena v období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování, tj. od aplikace poslední injekce.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

4.2. Rakovina děložního čípku

Příspěvek lze poskytnout ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je výjimka a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) – pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve výši 2500 Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. v rozsahu tří očkování. Pokud je očkování zahájeno očkovací látkou CERVARIX, považuje se za ukončené aplikací dvou injekcí.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 

4.3 Závažná infekční onemocnění - očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

U pojištěnců starších 65 let je očkovací látka proti chřipce anebo pneumokoku, včetně jejich aplikace, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok do výše až 450 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 4.1, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

Program „Zdravá rodina“

Program je určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 let do 18 let. Oba rodiče i dítě, za které je příspěvek uplatňován, musejí být pojištěnci VoZP ČR. V případech, kdy o čerpání příspěvku žádá osoba, v jejíž péči se dítě nachází, musí být k žádosti o poskytnutí příspěvku připojeno čestné prohlášení, že dítě je v trvalé péči dané osoby, a že s ním dítě trvale sdílí společnou domácnost.

5.1 Dětem lze poskytnout příspěvky:

 1. na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč jedenkrát za rok,
 2. ochranu zdraví při sportu v hodnotě do 300 Kč jedenkrát za tři roky (pomůcky zajišťující zvýšenou ochranu částí těla vystavených ohrožení poraněním při provozování sportovních aktivit),
 3. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, ale i na další očkování k  ochraně zdraví před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
 4. jedenkrát za rok na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše částky 300 Kč, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“.

 

5.2 Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvky:

 1. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 4.1, ale i na další očkování k  ochraně zdraví před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
 2. příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“.

K níže uvedené žádosti o příspěvek, v níž musí být uvedena čísla pojištěnců (dítě, oba rodiče), odpovídající rodným číslům, navíc přiložit, a to podle požadavku k poskytnutí příspěvku:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu ZDRAVÁ RODINA"
 • potvrzení lékaře o provedeném fluorizačním zákroku a doklad o uhrazené finanční částce za tento zákrok,
 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele,
 • originální doklad o úhradě zakoupené pomůcky k ochraně zdraví, který bude vrácen po vytvoření kopie a ověření příslušným zaměstnancem VoZP ČR,
 • kopii očkovacího průkazu.
Program „Student“

Program je určen studentům, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole, anebo na vysoké škole, a to od věku 12 let do dovršení 26 let věku. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií.

Studentovi lze poskytnout následující příspěvky:

 1. na očkování proti meningitidě do výše 1.000 Kč za rok,
 2. na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let),
 3. na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše 1.000 Kč za rok,
 4. na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok; poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“,
 5. do výše 1.200 Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ, VŠ, za podmínky, že organizátorem je výhradně škola, na ozdravný pobyt, který trvá nepřetržitě v místě pobytu nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte, a to podle požadavku k poskytnutí příspěvku:

 • formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu STUDENT"
 • formulář "Potvrzení o účasti na ozdravném pobytu studenta"
 • originál dokladu z lékárny o úhradě očkovací látky a potvrzení lékaře o aplikaci vakcíny včetně uhrazené částky za aplikaci,
 • doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence,
 • kopii očkovacího průkazu,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze je nahradit čestným prohlášením žadatele,
 • potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt.
Přečtěte si podmínky

V případě zájmu o poskytnutí příspěvku programu preventivní péče si pozorně přečtěte Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku!

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku

Prohlášení k příspěvkům

Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, si VoZP ČR vyhrazuje právo:

 1. ukončit poskytování příspěvků pro daný program a druh příspěvku v roce 2016 po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2016,
 2. rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci zdraví,
 3. měnit v průběhu roku 2016 náplň preventivních programů i výši příspěvků, kdy každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
Uplatnění nároku na příspěvek pojištěnce
 1. na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u každého příspěvku prevence,
 2. u kterého nebyly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči VoZP ČR, a to do doby vypořádání příspěvku,
 3. který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklého odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěn ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU; touto podmínkou není dotčeno obecné ustanovení o neposkytnutí příspěvku prevence při zjištění ukončení pojistného vztahu u VoZP ČR,
 4. v rozsahu 3 produktů ze všech programů prevence v jednom roce; do tohoto počtu není započítáván příspěvek pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů,
 5. do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2016, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2016; pro posouzení uvedeného je rozhodující datum prezentace podatelnou VoZP ČR, vyznačení data na samotné žádosti referentem, pokud pojištěnec předloží doklad osobně anebo razítko s vyznačením data poštovního úřadu; výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který je řešen samostatně,
 6. v případech, kdy je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, se lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu; stejně tak je tomu v případech, kdy se příspěvek prevence poskytuje až po splnění např. třetí aplikace očkovací látky.
Neposkytnutí příspěvku
Příspěvek na prevenci zdraví se v daném kalendářním roce neposkytne pojištěnci od okamžiku zjištění jeho přehlášení k jiné zdravotní pojišťovně bez ohledu na datum úhrady služby anebo věci a bez ohledu na datum podání žádosti o poskytnutí příspěvku, i když uvedená data předcházela ukončení pojistného vztahu u VoZP ČR.

Poznámka:
V případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na jeho žádost.

Doložení žádosti a dokladů čerpání příspěvku
 1. osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek,
 2. zaslat kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, a to:
 • obyčejně prostřednictvím České pošty, s. p.,
 • doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.
Podmínky u všech programů preventivní zdravotní péče
 1. kde je stanovena věková hranice, musí den uvedený na dokladu o úhradě spadat do období mezi dnem narození pojištěnce a dnem v roce, v němž dosáhne horní věkové hranice (to znamená, že u preventivního programu, kde je horní věková hranice 18 let a osoba je narozena např. 21. 11. 1998, končí nárok na čerpání 21. 11. 2016); výjimku tvoří příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku, kde je příspěvek možno čerpat do konce roku, ve kterém dívka dovrší 19 let,
 2. kde je uveden termín „rok“, se tímto termínem rozumí kalendářní rok 2016,
 3. jsou příspěvky na všechny preventivní programy propláceny jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit,
 4. se částka příspěvku vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého programu prevence, nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů.
Podmínky u programů očkování
 1. u očkovací látky Prevenar 13, stejně jako u ostatních očkovacích látek obdobného charakteru, je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u dětí, které jsou při zahájení očkování ve věku od 3. do 5. měsíce. Do 7. měsíce věku dítěte musí být očkování ukončeno třemi očkovacími dávkami. Náklady na očkování jsou všemi zdravotními pojišťovnami hrazeny do výše ceny nejdostupnějšího přípravku na trhu. Je-li aplikována dražší vakcína, rozdíl ceny hradí pojištěnec. Pokud je očkování hrazeno částečně z veřejného zdravotního pojištění a doplatkem pojištěnce, jedná se o zdravotní službu poskytovanou v rámci zákonného veřejného zdravotního pojištění. Program preventivní péče ze zákona nesmí být využíván k příspěvkům na výdaje, které souvisejí se zdravotními službami poskytovanými z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu nelze zdravotní pojišťovnou poskytnout příspěvek na případný doplatek hrazený pojištěncem v rámci poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění,
 2. se částka příspěvku do stanovené horní hranice poskytuje výhradně na součet uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
 3. se čerpání prokazuje předložením kopie očkovacího průkazu, daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace,
 4. příspěvek na očkovací látku proti chřipce pro rok 2016 je proplácen maximálně do výše ceny stanovené vyhláškou MZ č. 63/2007 Sb., v platném znění, tj. 150,12 Kč,
 5. příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, muže být příspěvek poskytnut pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.

Kontakty

Případné další informace k programu preventivní zdravotní péče poskytne informační středisko VoZP ČR na infolince info@vozp.cz nebo na telefonní lince 222 929 199.