Programy preventivní zdravotní péče 2017

Program „Děti“

1.1 Ozdravné pobyty pro děti organizované výhradně základní školou

Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být poskytnut příspěvek do výše 1.000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá v místě ozdravného pobytu nepřetržitě nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.

Pozn.: U příspěvků na ozdravné pobyty organizované školou se lhůta 90 dnů pro předložení žádosti o příspěvek počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, jak vyplývá z potvrzení školy.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • potvrzení základní školy o absolvování a zaplacení pobytu – formulář "zde"

 

1.2 Ozdravné pobyty v tuzemsku a v zahraničí pro děti:

více o ozdravných pobytech pro děti "zde"

 

1.3 Vitamíny pro děti

Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek s převahou vitamínu C nebo B zakoupený v lékárně a svým složením odpovídající věku dítěte.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál pokladního dokladu z lékárny o úhradě s uvedením názvu vitamínového preparátu a data vydání.

 

1.4 Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka

Jedenkrát za dobu pojištění u VoZP ČR může být pojištěnci ve věku do 20 let poskytnut příspěvek v maximální výši 1.200 Kč na jednu čelist (nejvýše tedy 2.400 Kč), a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů).

Příspěvek prevence na každou čelist se započítává zvlášť, tzn. čerpá-li pojištěnec v jednom kalendářním roce příspěvky na fixní rovnátka pro horní i dolní čelist, může v tomtéž roce čerpat již jen jeden jiný příspěvek prevence.

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde" 
 • ­originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná, na kterém musí být uveden buď kód výkonu pro nasazení, nebo potvrzení lékaře o nasazení.

 

1.5 Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata do dovršení věku 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1.000 Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde" 
 • originál dokladu o úhradě kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu, na kterém uvede jako obsah platby "kurz plavání rodičů s dětmi", identifikační údaje dítěte a zákonného zástupce.

 
1.6 Plavání

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce dětem do 18 let až do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

vyplněnou a podepsanou žádost "zde" spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

 • originály vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil
 • jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školou nebo mateřskou školou, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy nebo mateřské školy, které obsahuje jméno a příjmení pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy nebo mateřské školy.

 

1.7 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Pojištěncům ve věku do 18 let lze jednou v roce poskytnout příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 300 Kč. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity:

masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobik, jóga, fitness, spinning, Pilates, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení a na cvičení obdobného regeneračně preventivního charakteru.

V případě pochybností o tom, že aktivita, na niž se žádá o příspěvek, má regeneračně kondiční charakter nebo že je pro pojištěnce vhodná vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu, rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku revizní lékař.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde
 • originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmé, za jakou aktivitu byla úhrada pojištěncem provedena.

 

1.8 Cvičení rodičů s dětmi do 6 let věku

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde
 • originál dokladu o úhradě kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu, na kterém uvede jako obsah platby "kurz cvičení rodičů s dětmi", identifikační údaje dítěte a zákonného zástupce.

 

1.9 Dětská volba

Příspěvek do výše 400 Kč lze jednou v roce poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na jeden z níže uvedených produktů podle vlastní volby:

 1. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
 2. pobyt v poláriu,
 3. dermatoskopické vyšetření,
 4. dentální hygiena (pouze ošetření nebo instruktáž, nevztahuje se na dentální pomůcky),
 5. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
 6. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, čajů, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin, (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu).

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. e) a f) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem.

 

1.10 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 250 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 18 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde" 
 • kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce,
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.

 

Program „Dospělí“

2.1 Vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát v roce do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření, který musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.

 

2.2 Plavání

Příspěvek lze poskytnout pojištěncům od 18 let jednou v roce do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

vyplněnou a podepsanou žádost "zde" spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

 • originály vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil.

 

2.3 Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů

Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout poukázky v dané hodnotě pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nárok na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to:

 • za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč,
 • při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč,
 • při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě 1.000 Kč,
 • při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice) se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů, se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč,
 • dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2.000 Kč.

Z hlediska společenského významu dárcovství krve se příspěvek prevence poskytuje nad rámec celkového počtu možného čerpání příspěvků pojištěncem v kalendářním roce, a to i se započítáním 2 odběrů v roce předcházejícím. Z hlediska poskytnutí příspěvku se jakýkoliv odběr (odběr plné krve, odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevní destičky) hodnotí jako 1 odběr. Pro účely ocenění Českým červeným křížem (pro udělení všech stupňů plaket a křížů) a z toho vyplývajícího příspěvku prevence poskytovaného VoZP ČR, se odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destička, hodnotí jako 2 odběry.

Příspěvek nenáleží:

 • za dárcovství v zahraničí,
 • v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
 • kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů),
 • dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

 

2.4 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 300 Kč jedenkrát za rok. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity:

masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného regeneračně preventivního charakteru.

V případě pochybností o tom, že aktivita, na niž se žádá o příspěvek, má regeneračně kondiční charakter nebo že je pro pojištěnce vhodná vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu, rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku revizní lékař

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, za jakou aktivitu byla úhrada pojištěncem provedena.

 

2.5 Moje volba

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let na jeden z níže uvedených produktů podle jeho vlastní volby:

 1. dermatoskopické vyšetření,
 2. dentální hygiena (pouze ošetření nebo instruktáž, nevztahuje se na dentální pomůcky),
 3. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),
 4. doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu),
 5. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
 6. pobyt v poláriu,
 7. odvykací kúra proti kouření –příspěvek se poskytne výhradně na základě předloženého potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby,
 8. preventivní prohlídka registrovaných sportovců.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. c) a d) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem,
 • u příspěvku pod písm. h) kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce a originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.

 

2.6 Prevence rakoviny prsu

Příspěvek až do výše 800 Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám:

 • ve věku od 30 let do dovršení 40 let na ultrasonografické vyšetření,
 • ve věku od 40 let do dovršení věku 45 let na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření spolu s identifikačními údaji žadatelky.

 

2.7 Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny

Program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen.

VoZP ČR poskytne příspěvek ve výši 40% prokázaných nákladů na následující opatření prevence:

 • hluk - screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku včetně audiometrie jedenkrát ročně, nad 40 let věku audiometrie jedenkrát za 2 roky,
 • infekce - očkování proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po 4 letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3 dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech,
 • karcinogeny - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát ročně,
 • ionizující záření - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát za 2 roky,
 • alergeny - komplexní alergologicko-imunologické vyšetření,
 • toluen - komplexní neurologické vyšetření při expozici jeho výparů delší než 10 roků.

Podmínky poskytnutí příspěvku na úhradu opatření zahrnutých do tohoto programu:

2.8 Dopravně psychologické vyšetření pro profesionální řidiče

Program je určen pro řidiče profesionály, držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, kterým lze poskytnout příspěvek v období před dovršením věku 50 let ve výši max. 1.500 Kč na dopravně psychologické vyšetření. Příspěvek se neposkytne řidičům - zaměstnancům, kterým je toto vyšetření povinen uhradit zaměstnavatel.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě dopravně psychologického vyšetření (druh tohoto vyšetření musí být zřejmý z dokladu o úhradě).

 

 

Program „Maminka“

3.1 Prevence v těhotenství

Po dobu těhotenství lze ženě jednou za rok poskytnout příspěvek do výše 800 Kč podle jejího výběru na jednu položku z následujících produktů:

 1. kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně vedených kurzů pro těhotné ženy,
 2. prvotrimestrální screening absolvovaný u lékaře s příslušným certifikátem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (seznam lékařů naleznete na http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html) anebo absolvovaný u lékaře s akreditací Fetal Medicine Foundation, (seznam lékařů https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1  v nabídce vlevo vybrat Czech Republic); u žádostí o příspěvek musí být přiložen doklad obsahující: titul, jméno a příjmení toho, kdo službu poskytl, a název zařízení.
 3. předporodní kurz.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde"
 • originál dokladu o úhradě,
 • kopii těhotenského průkazu.

 

3.2 Prevence po narození dítěte

Po dobu 6 měsíců ode dne narození dítěte lze jednou za rok poskytnout příspěvek do výše 800 Kč na jeden z následujících produktů na každé narozené dítě:

 1. pomůcky pro kojení a krmení dětí, kdy lze poskytnout příspěvek na kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačku mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, ohřívačku, sterilizátor, kojenecké lahve, formovače a chrániče bradavek,
 2. monitor dechu miminka,
 3. pomůcky pro novorozence a kojence, kdy lze poskytnout příspěvek na teploměr, polohovací polštáře, váhu, odsávačku hlenů.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • originál dokladu o úhradě, z něhož musí být zřejmý druh pomůcky, na kterou se příspěvek poskytuje. Doklad může být datován až 4 měsíce před narozením dítěte.

 

3.3 Vitamíny těhotným ženám

Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok příspěvek do výše 200 Kč na multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • originál dokladu z lékárny o nákupu vitamínového přípravku,
 • kopii těhotenského průkazu.
Program „Očkování“

4.1 Klíšťová encefalitida

Příspěvek lze poskytnout dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky), a za jeji aplikaci. Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že bude provedeno v období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování, tj. od aplikace poslední injekce.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
 • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování).

 

4.2. Rakovina děložního čípku

Příspěvek lze poskytnout ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je výjimka a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) – pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve výši 2.500 Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. v rozsahu tří očkování. Pokud je očkování zahájeno očkovací látkou CERVARIX, považuje se za ukončené aplikací dvou injekcí.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
 • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování).

 

4.3 Očkování proti závažným infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

(U pojištěnců starších 65 let je očkovací látka proti chřipce anebo pneumokoku, včetně jejich aplikace, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.)

Příspěvek do výše až 400 Kč lze poskytnout na kteroukoliv dávku, resp. vakcínu očkovacího cyklu jedenkrát za rok, a to na prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem při očkování k prevenci Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 4.1, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde (děti) nebo zde (dospělí)
 • originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.
Program „Zdravá rodina“

Program je určen rodičům a jejich dětem ve věku do dovršení 18 let. Oba rodiče i dítě, za které je příspěvek uplatňován, musejí být pojištěnci VoZP ČR. V případech, kdy o čerpání příspěvku žádá osoba, v jejíž péči se dítě nachází, musí být k žádosti o poskytnutí příspěvku připojeno čestné prohlášení, že dítě je v trvalé péči dané osoby, a že s ním trvale sdílí společnou domácnost.

5.1 Dětem lze poskytnout příspěvky:

 1. na ošetření chrupu fluorizací do 150 Kč jednou v roce,
 2. na ochranné sportovní pomůcky do 300 Kč jednou za tři roky (pomůcky zajišťující zvýšenou ochranu částí těla vystavených ohrožení poranění při provozování sportovních aktivit),
 3. jednou v roce na očkování k prevenci Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, ale i na další očkování k ochraně zdraví před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to do 550 Kč,
 4. na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci jednou v roce do 400 Kč, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“.

 

5.2 Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvky:

 1. jednou v roce příspěvek na očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k  ochraně zdraví před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše 550 Kč,
 2. příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci jednou v roce do výše 400 Kč, poskytnutí je omezeno stejně jako u programu „Dospělí“.

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte (podle druhu příspěvku):

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • potvrzení lékaře o provedeném fluorizačním zákroku a doklad o uhrazené finanční částce za tento zákrok,
 • originál dokladu o úhradě,
 • originální doklad o úhradě zakoupené pomůcky k ochraně zdraví, který bude vrácen po vytvoření kopie a ověření zaměstnancem VoZP ČR,
 • kopii očkovacího průkazu.
Program „Student“

Program je určen studentům odborných učilišť, středních odborných učilišť, středních škol nebo vysokých škol, a to ve věku od 12 let do dovršení 26 let. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií.

Studentovi lze poskytnout následující příspěvky:

 1. na očkování proti meningitidě do výše 1.000 Kč za rok,
 2. na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let),
 3. na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše 1.000 Kč za rok,
 4. na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 400 Kč za rok; poskytnutí je omezeno stejně jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“,
 5. do výše 1.200 Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ nebo víceletém gymnáziu a jedenkrát za dobu studia na VŠ na školní ozdravný pobyt, který trvá nepřetržitě v místě pobytu nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. Podmínkou je, že organizátorem pobytu je výhradně škola.

Pro poskytnutí příspěvku předložte (podle druhu příspěvku):

 • vyplněnou a podepsanou žádost zde
 • potvrzení školy o účasti na ozdravném pobytu, formulář zde
 • originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci,
 • doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence,
 • originál dokladu o úhradě (léčebný tělocvik a regenerace), z něhož je zřejmé, za jakou aktivitu byla úhrada pojištěncem provedena.

Pozn.: U příspěvků na ozdravné pobyty organizované školou se lhůta 90 dnů pro předložení žádosti o příspěvek počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, jak vyplývá z potvrzení školy.

POZOR!

Doklad o úhradě produktu nebo služby musí být z roku 2017.

Nárok na příspěvek je nutné uplatnit do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2017.

Příspěvky ke zdravotní prevenci hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Jednou z priorit VoZP ČR je snaha vytvářet podmínky pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl. Soubor příspěvků poskytovaných nad rámec veřejného zdravotního pojištění pro podporu zdraví je pro to důležitým nástrojem.

Záleží nám na tom, aby příspěvky prevence byly dostupné každému pojištěnci VoZP ČR. Proto k jejich čerpání nestavíme žádné bariéry v podobě střádání bodů nebo kreditů či nutnosti vlastnit kartu.

Pro rozhodování o příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jakož i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou závazné:

 • Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2017,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

Veškeré platby zakládající nárok na poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění, případně čerpání v rámci ucelených programů prevence zdraví, musejí být uskutečněny výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu.

Upozornění

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2017, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2017; pro posouzení uvedeného je rozhodující datum prezentace podatelnou VoZP ČR, vyznačení data na samotné žádosti referentem, pokud pojištěnec předloží doklad osobně anebo razítko s vyznačením data poštovního úřadu; výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který je řešen samostatně. 

V případech, kdy je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, se lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu; stejně tak je tomu v případech, kdy se příspěvek prevence poskytuje až po splnění např. třetí aplikace očkovací látky.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku

Prohlášení k příspěvkům

Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, si VoZP ČR vyhrazuje právo:

 • ukončit poskytování příspěvků pro daný program a druh příspěvku v roce 2017 po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2017,
 • rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci zdraví,
 • měnit v průběhu roku 2017 náplň preventivních programů i výši příspěvků, kdy každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
Uplatnění nároku na příspěvek pojištěnce
 • na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u každého příspěvku prevence,
 • doklad o úhradě musí být datován výhradně kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek prevence, tj. rok 2017, s výjimkou dokladů o úhradě předkládaných pro poskytnutí příspěvku prevence z programu „Maminka“ u příspěvku 3.2 „Prevence po narození dítěte“, kdy doklad o úhradě může být datován nejdříve 4 měsíce před datem narození dítěte (např. dítě se narodilo 18. 3. 2017, lze tedy uznat doklad o úhradě datovaný dnem 19. 11. 2016 a později),
 • u kterého nebyly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči VoZP ČR, a to do doby vypořádání příspěvku,
 • který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU; touto podmínkou není dotčeno obecné ustanovení o neposkytnutí příspěvku prevence při zjištění ukončení pojistného vztahu u VoZP ČR,
 • v rozsahu 3 produktů ze všech programů prevence v jednom roce; do tohoto počtu není započítáván příspěvek pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů,
 • do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2017, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2017. Pro posouzení uvedeného je rozhodující datum prezentace podatelnou VoZP ČR, vyznačení data na žádosti referentem, pokud pojištěnec předloží doklad osobně, nebo razítko s vyznačením data poštovního úřadu; výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který je řešen samostatně, a dále příspěvek 3.2 v programu Maminka „Prevence po narození dítěte“, u něhož se doklad předloží po narození dítěte, nejpozději však 31. 12. roku, v němž se dítě narodilo.
 • u příspěvků na ozdravné pobyty organizované školou se lhůta 90 dnů pro předložení žádosti o příspěvek počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, jak vyplývá z potvrzení školy,
 • v případech, kdy je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, se lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu; stejně tak je tomu v případech, kdy se příspěvek prevence poskytuje až po splnění např. třetí aplikace očkovací látky.
Neposkytnutí příspěvku

Příspěvek na zdravotní prevenci se neposkytne pojištěnci od okamžiku zjištění jeho přehlášení k jiné zdravotní pojišťovně bez ohledu na datum úhrady služby anebo věci a bez ohledu na datum podání žádosti o poskytnutí příspěvku, i když uvedená data předcházela ukončení pojistného vztahu u VoZP ČR.

Poznámka:
V případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na jeho žádost.

Doložení žádosti a dokladů čerpání příspěvku
 • osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek,
 • zaslat kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, a to:

         - obyčejně prostřednictvím České pošty, s. p.,
         - doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.

Podmínky u všech programů preventivní zdravotní péče
 • kde je stanovena věková hranice, musí den uvedený na dokladu o úhradě spadat do období mezi dnem narození pojištěnce a dnem v roce, v němž dosáhne horní věkové hranice (to znamená, že u preventivního programu, kde je horní věková hranice 18 let a osoba je narozena např. 21. 11. 1999, končí nárok na čerpání 21. 11. 2017); výjimku tvoří příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku, kde je příspěvek možno čerpat do konce roku, ve kterém dívka dovrší 19 let,
 • je-li uvedeno „rok“, rozumí se tím kalendářní rok 2017,
 • příspěvky na všechny preventivní programy jsou propláceny jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit,
 • částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého programu prevence, nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů.
Podmínky u programů očkování
 • u všech příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace,
 • u očkovací látky Prevenar 13, stejně jako u ostatních očkovacích látek obdobného charakteru, je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u dětí, které jsou při zahájení očkování ve věku od 3. do 5. měsíce. Do 7. měsíce věku dítěte musí být očkování ukončeno třemi očkovacími dávkami. Náklady na očkování jsou všemi zdravotními pojišťovnami hrazeny do výše ceny nejdostupnějšího přípravku na trhu. Je-li aplikována dražší vakcína, rozdíl ceny hradí pojištěnec. Pokud je očkování hrazeno částečně z veřejného zdravotního pojištění a doplatkem pojištěnce, jedná se o zdravotní službu poskytovanou v rámci zákonného veřejného zdravotního pojištění. Program preventivní péče ze zákona nesmí být využíván k příspěvkům na výdaje, které souvisejí se zdravotními službami poskytovanými z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu nelze zdravotní pojišťovnou poskytnout příspěvek na případný doplatek hrazený pojištěncem v rámci poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění,
 • příspěvek do stanovené maximální výše se poskytuje výhradně na součet uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
 • čerpání se prokazuje daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a předložením kopie očkovacího průkazu, nebo potvrzením od lékaře o aplikaci,
 • s výjimkou očkování proti klíšťové encefalitidě u dětí ve věku od 2 do 18 let (příspěvek z programu „Očkování“ pod bodem 4.1) a proti rakovině děložního čípku u žen od 14 do 19 let (příspěvek z programu „Očkování“ pod bodem 4.2), je příspěvek poskytován na kteroukoliv dávku a vakcínu očkovacího cyklu.

Kontakty

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 844 888 888 nebo na e-mailu info@vozp.cz.