1. Program „Děti“

Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. 12. 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu (viz poř.č. 2. písm. e. základních podmínek).

 

1.1 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce,
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo,
 • formulář.

 

1.2 Vitamíny pro děti

Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a svým složením odpovídající věku dítěte. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál pokladního dokladu z lékárny o úhradě vitamínového preparátu s uvedením názvu léčiva a data vydání,
 • případně do žádosti doplnit čestné prohlášení,
 • formulář.

 

1.3 Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka

Jedenkrát, za celou dobu léčby, může být příspěvek poskytnut pojištěnci do dovršení 20 let věku nejvýše v částce do 1.200 Kč na jednu čelist, a to na materiál u nově zhotoveného pevného (fixního) aparátu, jehož nasazení pacientovi lékař vykáže zdravotní pojišťovně odpovídajícím kódem výkonu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů). K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná,
 • potvrzení lékaře o nasazení pevného (fixního) ortodontického aparátu s uvedením lokalizace (horní, dolní čelist),
 • formulář.

 

1.4 Ozdravné pobyty pro děti organizované základní školou nebo školským zařízením

Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být příspěvek poskytnut do výše 1000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt,
 • formulář.

 

1.5 Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata ve věku do dovršení 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000 Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě kurzu,
 • potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítko a podpis zástupce organizace,
 • formulář

 

1.6 Plavání

Příspěvek lze poskytnout dětem do 18 let věku na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil, nebo
 • jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školami, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy, které obsahuje jméno a příjmení daného pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy,
 • formulář.

 

1.7 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Pojištěncům ve věku do 18 let lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou námahou, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým aktivitám, jejichž obsahem jsou:

 1. bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate, apod.),
 2. kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková, apod.),
 3. sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování, apod.).

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce pojištěnce, který poskytnutí příspěvku uplatňuje, a to na formulář žádosti,
 • formulář.

 

1.8 Cvičení s dětmi do 6 let věku

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě kurzu,
 • potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítko a podpis zástupce organizace.
 • formulář

 

1.9 Ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 

1.10 Doplňky stravy při poškození zdraví celiakií

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku, jejichž zdravotní stav je poškozen celiakií, a to na doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě,
 • kopie dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii,
 • formulář.

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si  základní podmínky.