2. Program „Dospělí“

Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. 12. 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu (viz poř.č. 2. písm. e. základních podmínek).

 

2.1 Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře,
 • formulář.

 

2.2 Plavání

Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého výcviku.

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil,
 • formulář.

 

2.3 Vitamíny těhotným ženám

Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok příspěvek do výše 100 Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu z lékárny o nákupu vitaminového přípravku,
 • kopii těhotenského průkazu,
 • případně do žádosti doplnit čestné prohlášení,
 • formulář.

 

2.4 Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou námahou, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým aktivitám, jejichž obsahem jsou:

 1. bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate, apod.),
 2. kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková, apod.),
 3. sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování, apod.).

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele, a to na formulář žádosti,
 • formulář.

 

2.5 Mamografické vyšetření

Příspěvek do výše 800 Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám ve věku od 40 do dovršení 45 let. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření spolu s identifikačními údaji žadatelky,
 • potvrzení o odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři,
 • formulář.

 

2.6 Kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy

Příspěvek do výše 1000 Kč lze jednou za rok poskytnout těhotným ženám po dobu těhotenství na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • originál dokladu o úhradě,
 • kopii těhotenského průkazu,
 • formulář.

 

2.7 Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů

Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout poukázky v dané hodnotě pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nárok na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to:

 • za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,- Kč,
 • při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 500 Kč,
 • při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě 1000 Kč,
 • při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč,
 • dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč.

Příspěvek nenáleží:

 • za dárcovství v zahraničí,
 • v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby.

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
 • kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže, (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů),
 • dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru,
 • formulář.

 

2.8 Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny

Program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen.

Rozsah úhrady opatření pro ochranu zdravotního stavu, na kterou VoZP ČR poskytne příspěvek je následující:

 1. hluk - screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let věku včetně audiometrie jedenkrát ročně, nad 40 let věku audiometrie jedenkrát za 2 roky,
 2. infekce - očkování proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude provedeno po 4 letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3 dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech,
 3. karcinogeny - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát ročně,
 4. ionizující záření - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným lékařem jedenkrát za 2 roky,
 5. alergeny - komplexní alergologicko-imunologické vyšetření,
 6. toluen - komplexní neurologické vyšetření při expozici jeho výparů delší než 10 roků.

 

Podmínky poskytnutí příspěvku na úhradu opatření zahrnutých do tohoto programu:

 • zaměstnanec pracující na rizikovém pracovišti je pojištěncem VoZP ČR,
 • zaměstnanec je uveden zaměstnavatelem na vystaveném seznamu osob podléhajících pracovně lékařské péči,
 • zaměstnavatel předloží žádost o poskytnutí příspěvku,
 • formulář.

 

2.9 Program pro profesionální řidiče

Program je určen pro řidiče profesionály, držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, kterým lze poskytnout příspěvek v období před dovršením věku 50 let ve výši max. 1500 Kč na vyšetření elektroencefalografem. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:

 • originál dokladu o úhradě vyšetření elektroencefalografem,
 • doklad prokazující profesní zařazení řidiče profesionála (ověřená kopie živnostenského listu),
 • formulář.

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si  základní podmínky.