5. Program „Student“

Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. 12. 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu (viz poř.č. 2. písm. e. základních podmínek).

 

Program je určen studentům, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole, anebo na vysoké škole, a to od věku 12 let do dovršení 26 let věku. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií.

Studentovi lze poskytnout následující příspěvky:

 1. na očkování proti meningitidě do výše 1000 Kč za rok,
 2. na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let),
 3. na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše 1000 Kč za rok,
 4. na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok; poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“,
 5. do výše 1.200 Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ, VŠ na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, studijní pobyt v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:

 • originál dokladu z lékárny o úhradě očkovací látky a potvrzení lékaře o aplikaci vakcíny včetně uhrazené částky za aplikaci,
 • doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence,
 • kopii očkovacího průkazu,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele,
 • potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt,
 • student vojenské školy předloží v kopii dokladu prokazujicího studium na vojenské škole (např. index).

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si  základní podmínky.