Program prevence zdraví „Válečný veterán“ 2016

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se zřetelem na svoje specifické postavení jako povinně rezortní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ve vztahu k Armádě České republiky, s ohledem na dlouhodobě stabilní pozitivní výsledky hospodaření VoZP ČR, jako i s ohledem na skutečnost eskalujících se potřeb účasti příslušníků AČR v mezinárodních vojenských misích k ochraně demokratických svobod, a to nejen občanů České republiky, ale i celého demokraticky smýšlejícího světa, vážící si občanů České republiky, kteří vojenskou službu v AČR vykonávají, připravila, stejně tak jako v roce předcházejícím, i v roce 2016 pro vojáky se statutem „VÁLEČNÝ VETERÁN“, kteří ukončili účast v mezinárodní vojenské misi po 31. 12. 2013, speciální program preventivní péče. Váleční veteráni, u nichž není splněna podmínka ukončení mezinárodní vojenské mise po 31. 12. 2013, mohou čerpat příspěvky na prevenci zdraví z Programu preventivní zdravotní péče VoZP ČR pro rok 2016.

Pro rozhodování o jednotlivých příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR v rámci programu „Válečný veterán“ a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jako i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou závazné:

 • Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2016,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

A. Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění v rámci programu „Válečný veterán“, musejí být:

 • uskutečněna výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu,
 • na základě vlastnoručně podepsané žádosti; v případě pozůstalého dítěte jeho zákonným zástupcem,
 • s připojením kopie „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR.

B. Příspěvky prevence lze čerpat po omezenou dobu 12 měsíců po dni ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi, kdy pro všechny příspěvky prevence musí být splněna podmínka:

 1. za den ukončení činnosti válečného veterána v mezinárodní vojenské misi se považuje den, který je uveden ve stati „Jmenovaný konal službu“ v „Osvědčení válečného veterána“ vydaném Ministerstvem obrany ČR,
 2. předloží válečný veterán vlastnoručně podepsanou a vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku prevence spolu s kopií „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR,
 3. k žádosti připojí daňové doklady (zjednodušený účetní doklad – paragon, příjmový pokladní doklad, anebo faktura), za jejichž úhradu válečný veterán žádá poskytnutí příspěvku; z daňových dokladů musí být zřejmé, komu byla služba poskytnuta, v jaké výši, identifikátor poskytovatele služby (razítko, IČ, název poskytovatele služby); v případech zjednodušených daňových dokladů, kde poskytovatel služby není povinen uvádět jméno příjemce služby podle obecně závazných právních předpisů, se splnění takové povinnosti nepožaduje.

C. Vypořádání příspěvků prevence se řídí:

 1. kde je uveden termín „rok“ se tímto termínem rozumí kalendářní rok 2016,
 2. každý příspěvek z programu „Válečný veterán“ je proplácen jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit,
 3. částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého příspěvku prevence nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů,
 4. v případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na žadatelovu žádost.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku válečnému veteránovi

Prohlášení VoZP ČR k programu prevence „Válečný veterán“

Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, VoZP ČR si vyhrazuje právo:

 1. ukončit poskytování jednotlivých příspěvků programu „Válečný veterán“ anebo celý program i v průběhu roku 2015, a to po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2016,
 2. rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, jejichž splnění je posuzováno podle stanovených podmínek platných ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci zdraví,
 3. měnit v průběhu roku 2016 náplň programu prevence „Válečný veterán“ i výši jeho jednotlivých příspěvků, kdy každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
Uplatnění nároku na příspěvek

V roce 2016 nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“ může pojištěnec uplatnit:

 1. pokud je nositelem „Osvědčení válečného veterána“ vystaveného Ministerstvem obrany České republiky, z jehož obsahu musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi kopie tohoto dokladu, musí být vždy připojena ke každé žádosti o poskytnutí příspěvku prevence z programu „Válečný veterán“,
 2. na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místu VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u každého příspěvku prevence,
 3. který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku,
 4. nejpozději do 31. 1. kalendářního roku, následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k úhradě za službu či věc válečným veteránem; rozhodující je datum přijetí kontaktním místem VoZP ČR anebo datum razítka podání na České poště, s. p.,
 5. za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklého odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěn ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU,
 6. počet čerpání příspěvků z programu „Válečný veterán“ za daný kalendářní rok není omezen.
Žádost a doklady

Žádost o příspěvek spolu s doklady prokazujícími čerpání a jeho úhradu lze:

 1. osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to kterémukoliv v síti kontaktních míst VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek,
 2. kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, zaslat:
 • obyčejně prostřednictvím České pošty, s. p.,
 • doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.
Poznámky k podmínkám

U příspěvků na prevenci zdraví v oblasti očkování:

 1. částka příspěvku do stanovené horní hranice se poskytuje výhradně na součet uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
 2. čerpání se prokazuje předložením kopie očkovacího průkazu, daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace,
 3. příspěvek na očkovací látku proti chřipce je proplácen maximálně do výše ceny stanovené vyhláškou MZ č.63/2007 Sb., v platném znění, tj. 139,23 Kč,
 4. příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, muže být příspěvek poskytnut pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.

Program prevence zdraví „Válečný veterán“ 2016

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se zřetelem na svoje specifické postavení jako povinně rezortní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny ve vztahu k Armádě České republiky, s ohledem na dlouhodobě stabilní pozitivní výsledky hospodaření VoZP ČR, jako i s ohledem na skutečnost eskalujících se potřeb účasti příslušníků AČR v mezinárodních vojenských misích k ochraně demokratických svobod, a to nejen občanů České republiky, ale i celého demokraticky smýšlejícího světa, vážící si občanů České republiky, kteří vojenskou službu v AČR vykonávají, připravila, stejně tak jako v roce předcházejícím, i v roce 2016 pro vojáky se statutem „VÁLEČNÝ VETERÁN“, kteří ukončili účast v mezinárodní vojenské misi po 31. 12. 2013, speciální program preventivní péče. Váleční veteráni, u nichž není splněna podmínka ukončení mezinárodní vojenské mise po 31. 12. 2013, mohou čerpat příspěvky na prevenci zdraví z Programu preventivní zdravotní péče VoZP ČR pro rok 2016.

Pro rozhodování o jednotlivých příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR v rámci programu „Válečný veterán“ a pro zveřejnění závazných podmínek k naplnění slibu, jako i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou závazné:

 • Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2016,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

A. Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění v rámci programu „Válečný veterán“, musejí být:

 • uskutečněna výhradně na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu,
 • na základě vlastnoručně podepsané žádosti; v případě pozůstalého dítěte jeho zákonným zástupcem,
 • s připojením kopie „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR.

B. Příspěvky prevence lze čerpat po omezenou dobu 12 měsíců po dni ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi, kdy pro všechny příspěvky prevence musí být splněna podmínka:

 1. za den ukončení činnosti válečného veterána v mezinárodní vojenské misi se považuje den, který je uveden ve stati „Jmenovaný konal službu“ v „Osvědčení válečného veterána“ vydaném Ministerstvem obrany ČR,
 2. předloží válečný veterán vlastnoručně podepsanou a vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku prevence spolu s kopií „Osvědčení válečného veterána“ vydaného Ministerstvem obrany ČR,
 3. k žádosti připojí daňové doklady (zjednodušený účetní doklad – paragon, příjmový pokladní doklad, anebo faktura), za jejichž úhradu válečný veterán žádá poskytnutí příspěvku; z daňových dokladů musí být zřejmé, komu byla služba poskytnuta, v jaké výši, identifikátor poskytovatele služby (razítko, IČ, název poskytovatele služby); v případech zjednodušených daňových dokladů, kde poskytovatel služby není povinen uvádět jméno příjemce služby podle obecně závazných právních předpisů, se splnění takové povinnosti nepožaduje.

C. Vypořádání příspěvků prevence se řídí:

 1. kde je uveden termín „rok“ se tímto termínem rozumí kalendářní rok 2016,
 2. každý příspěvek z programu „Válečný veterán“ je proplácen jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit,
 3. částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého příspěvku prevence nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů,
 4. v případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na žadatelovu žádost.

Příspěvky na prevenci zdraví programu „Válečný veterán“

Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout jedenkrát ročně příspěvek až do výše 300 Kč, nejvýše však do částky prokázaných nákladů, na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře,
Plavání

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze jedenkrát ročně příspěvek poskytnout válečnému veteránovi na základě prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 500 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil,
Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše prokázaných nákladů, nejvýše však do částky 500 Kč, jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na prevenci zdraví ohroženého poškozením z důvodů psychického a fyzického vyčerpání po náročné službě v mezinárodní vojenské misi, se příspěvek poskytne k úhradě následujících aktivit:

 • masáže,
 • saunu,
 • vodní masáže,
 • zábalové koupele,
 • jóga,
 • fitness,
 • spinning,
 • cvičení Ásany,
 • rehabilitační cvičení,
 • Pilates,
 • Kegelovy cviky,
 • core trénink,
 • orientální tance,
 • Tabata cvičení,
 • Qi Gong (Čchi-kung),
 • Osho Divine Healing.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originál dokladu o úhradě,
 • potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným prohlášením žadatele,
Specializovaná lázeňská péče

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout příspěvek do výše prokázaných nákladů, nejvýše však 4.000 Kč jedenkrát za rok naúhradu rehabilitačního lázeňského pobytu k regeneraci organismu strádajícího výkonem vojenské služby v mezinárodní vojenské misi, pokud takový pobyt trvá nejméně 5 dnů včetně dne nástupu. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originál dokladu o úhradě, z něhož musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o zařízení se statutem lázní, a že služby byly poskytnuty na jméno a v prospěch válečného veterána,
Závažná infekční onemocnění - očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Po dobu uvedenou pod písm. B. lze válečnému veteránovi poskytnout příspěvek jedenkrát za rok do výše prokázaných nákladů, nejvýše však v částce 900 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, může být příspěvek poskytnut pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
 • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování),
Specializovaná psychologická a psychiatrická péče rodinným příslušníkům po válečných veteránech

Pojištěnci VoZP ČR, rodinnému příslušníkovi po válečném veteránovi, u kterého došlo k úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, kdy taková péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se poskytne jedenkrát za rok příspěvek na takovouto léčbu podle prokázané úhrady pozůstalým anebo zákonným zástupcem v zastoupení pozůstalého, a to nejvýše do částky 5.000 Kč za splnění podmínky, že léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána, pokud taková péče trvala v rozsahu aspoň 5 kalendářních dnů

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • kopii dokumentu, kterým se prokáže úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem mezinárodní vojenské mise (viz základní podmínky),
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí),
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování psychologické anebo psychiatrické péče,
 • písemné potvrzení ambulantního specialisty v oboru psychiatrie anebo ošetřujícího psychologa, z něhož bude zřejmé,

          - rozsah doby, po kterou byla specializovaná péče poskytována,

          - jaká částka byla za péči uhrazena.

          - že péče byla poskytnuta na jméno a v prospěch pozůstalého po válečném veteránovi,

Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky po válečných veteránech

Pojištěncům VoZP ČR, rodinným příslušníkům po válečném veteránovi, u kterého došlo k úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v rámci účasti na mezinárodní vojenské misi, se poskytne jedenkrát za rok příspěvek na lázeňskou léčbu, v rozsahu trvání léčebného pobytu po dobu nejméně 5 dnů včetně dne nástupu, podle prokázané úhrady pozůstalým anebo zákonným zástupcem v zastoupení pozůstalého, a to v částce 1.000 Kč za každý den pobytu, nejvýše však ve výši 14.000 Kč, za splnění podmínky, že lázeňská léčba byla nastoupena do 6 měsíců po dni, v němž došlo k úmrtí válečného veterána. 

Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz

 

K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

 • kopii dokumentu, kterým se prokáže úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem mezinárodní vojenské mise (viz základní podmínky),
 • kopii oddacího listu, u dětí kopii rodného listu anebo v případě družky (druha) písemné čestné prohlášení, že ke dni úmrtí válečného veterána s ním sdílela společnou domácnost (obdobě zákonný zástupce u dětí),
 • kopii písemného doporučení ošetřujícího lékaře k absolvování lázeňské léčby,
 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
 • originální doklad o úhradě léčebného pobytu, z něhož bude zřejmé:

           - jméno a příjmení pozůstalého, v jehož prospěch bylo léčení uskutečněno,

           - období absolvování léčebného pobytu,

           - statut lázeňského zařízení, v němž byla léčebná péče poskytnuta,

 • žádost o poskytnutí příspěvku z programu „VÁLEČNÝ VETERÁN“, zde.
Specifikace součinnosti VoZP ČR s orgány Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky

Se zřetelem na charakter a závažnost řešení poškození zdravotního stavu ovlivněného účastí válečného veterána na mezinárodní vojenské misi, ve zvláštním režimu a v součinnosti VoZP ČR s orgány zdravotnické služby Armády České republiky a Generálního štábu AČR, bude řešeno přijetí individuálních nebo komplexních opatření v oblasti prevence a ochrany zdravotního stavu válečných veteránů, bezprostředně před, v rámci konání mise anebo po ukončení účasti v mezinárodní vojenské misi:

 1. poskytnutí specializované psychologické a psychiatrické péče,
 2. komplexní preventivní prohlídka v periodě 2x ročně pro aktivního účastníka vojenské mise,
 3. komplexní preventivní prohlídka 1x za rok pro válečného veterána,
 4. zabezpečení preventivní prohlídky pro válečné veterány bezprostředně po návratu z účasti na mezinárodní vojenské misi v pražském protonovém centru k řešení obtíží onkologického charakteru,
 5. poskytnutí protipandemického balíčku s obsahem odpovídajícím charakteru mezinárodní vojenské mise s ohledem na klimatické, geografické a epidemiologické podmínky místa nasazení jednotek AČR k zajištění mezinárodní vojenské mise,
 6. zajištění systémové aplikace očkování v potřebném rozsahu podle místní epidemiologické situace.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku pozůstalým po válečném veteránovi

Prokázání úmrtí válečného veterána

Úmrtí válečného veterána v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby konané v mezinárodní vojenské misi lze prokázat následujícími způsoby:

 • na základě kopie oznámení o úmrtí válečného veterána vystaveného Ministerstvem obrany ČR,
 • z veřejně dostupných sdělovacích prostředků,
 • na základě jiného, zcela průkazného dokumentu o úmrtí v přímé souvislosti s výkonem vojenské služby v rámci mezinárodní vojenské mise.
Definice pozůstalých rodinných příslušníků

Pro účely poskytnutí příspěvku z programu „Válečný veterán“ se pozůstalými rodinnými příslušníky, pojištěncům VoZP ČR, rozumějí:

 1. manželka a děti žijící v manželství válečného veterána (tedy i např. děti osvojené, děti z předcházejícího vztahu válečného veterána),
 2. družka a děti po válečném veteránovi, žijící k datu úmrtí válečného veterána ve společné domácnosti; potvrzení o této skutečnosti se prokáže formou čestného prohlášení sepsaného volnou formou,
 3. dítětem se rozumí osoba mladší 18 let anebo osoba starší 18 let připravující se studiem, či odbornou výukou, na budoucí povolání, avšak nejvýše do dosažení věku 26 let; pro účely poskytnutí příspěvku prevence se dosažení věku počítá den narození dítěte.
Ostatní podmínky
 1. V roce 2016 nárok na příspěvek prevence z programu „Válečný veterán“ může pozůstalý zákonný zástupce (manželka, manžel, družka, druh) po válečném veteránovi, zároveň v zastoupení dětí, požádat o poskytnutí příspěvku jen za ty pozůstalé, kteří jsou pojištěni u VoZP ČR nepřetržitě od data, k němuž došlo k úmrtí vojenského veterána do dne rozhodnutí o poskytnutí příspěvku prevence.
 2. V případech, kdy po vojenském veteránovi není pozůstalého partnera ve smyslu výše uvedeném, přičemž jsou pozůstalými pouze děti v péči dětí starších 18 let, přičemž je splněna podmínka soužití těchto dětí ve společné domácnosti válečného veterána, předkládá se žádost o poskytnutí příspěvku k individuálnímu rozhodnutí generálnímu řediteli VoZP ČR.

Kontaktní informace

Případné další informace k programu preventivní zdravotní péče „Válečný veterán“ poskytne informační středisko VoZP ČR na infolince info@vozp.cz nebo tel. spojení 222 929 199.

 

Související odkazy:

 • Menu webu "Váleční veteráni", zde.