Stanovy Věrnostního klubu VoZP ČR

POZOR!

Nárok na příspěvek z Věrnostního klubu je nutné uplatnit  nejpozději do 14. 12. 2017.

Doklad o úhradě produktu nebo služby musí být z roku 2017.

 

Vážení pojištěnci,

od vzniku VoZP ČR je naší prioritou zabezpečit Vám nejkvalitnější dostupnou zdravotní péči. Zároveň máme zájem na tom, abyste byli zdrávi a předcházeli nemocem a zdravotním problémům. Proto všem pojištěncům nabízíme rozsáhlou preventivní péči, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a z fondu prevence.

Chceme však ještě více. Chceme, aby mezi námi vznikl trvalý vztah, abychom pro Vás byli „Vaše“ zdravotní pojišťovna a Vy „naši“ pojištěnci. Proto Vám nabízíme možnost, stát se členy Věrnostního klubu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (dále jen Klub).

Cílem Klubu je poskytnout podporu pojištěncům, kteří zůstávají věrni naší zdravotní pojišťovně, plní vůči ní své povinnosti a přitom aktivně pečují o své zdraví. Tj. chodí pravidelně na lékařské prohlídky, sportují a investují do svého zdraví.  

 

Stanovy Věrnostního klubu VoZP ČR

I. Členství v Klubu

 1. Členem Klubu se může stát každý pojištěnec VoZP ČR, který je ve VoZP ČR pojištěn alespoň jeden rok z titulu veřejného zdravotního pojištění (novorozenec od narození) a má vypořádané všechny závazky vůči VoZP ČR. Členství v Klubu je dobrovolné a vzniká vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po podání přihlášky.
 2. Tiskopis přihlášky je k dispozici na každém kontaktním místě pojišťovny i na internetových stránkách www.vozp.cz v  rubrice Věrnostní klub.Za děti a nezpůsobilé osoby podává přihlášku jejich zákonný zástupce.
 3. Členství v Klubu a možnost čerpat body a výhody zaniká dnem doručení písemného oznámení člena Klubu, že své členství ukončuje.
 4. VoZP ČR má právo ukončit členství v Klubu pojištěnci, u kterého zjistí, že po dobu nejméně 3 měsíců má nevypořádané závazky vůči VoZP ČR. V tomto případě může ukončit členství v Klubu ke dni zjištění této skutečnosti.
 5. Členství v Klubu a možnost čerpat body a výhody zaniká též dnem, kdy pojištěnec oznámí VoZP ČR, že přechází k jiné zdravotní pojišťovně v ČR.
 6. Pokud je členství v Klubu ukončeno, jsou všechny body bývalému členu Klubu vynulovány.
 7. Členství v Klubu a možnost čerpat body a výhody je ukončeno též dnem, kdy pojištěnec oznámí VoZP ČR záměr ukončit pojištění v registru VoZP ČR a tím ukončit povinnost placení veřejného zdravotního pojištění ve prospěch VoZP ČR např. z důvodu odchodu do zahraničí. O body získané v Klubu musí požádat před ukončením vztahu. Po návratu ze zahraničí a obnovení pojištění v registru VoZP ČR se pojištěnec musí do Klubu znovu přihlásit.
 8. V případě ukončení členství v Klubu z jakéhokoliv důvodu je člen Klubu povinen vrátit Kartu zpět VoZP ČR. (Viz též odstavec Karta člena Klubu).

II. Výhody

 1. Člen Klubu může uplatňovat slevy u smluvních partnerů VoZP ČR předložením karty člena Klubu při platbě.
 2. Kromě toho člen Klubu získává body na své konto, které mu VoZP ČR proplatí proti účtenkám z daného kalendářního roku za produkty sloužící k preventivní péči o zdraví dle odstavce III. Body se přidělují takto:
 • 120 bodů za první a druhý rok členství v Klubu
 • 150 bodů za třetí a každý další rok členství v Klubu
 • 0 až 300 bodů podle výše (ne)čerpání zdravotní péče a léků v předcházejícím kalendářním roce. Do čerpané péče se nezapočítávají preventivní prohlídky. Tyto body jsou připsány na konto člena Klubu až po celkovém vyhodnocení roku (po odstranění všech rozporů o objemu poskytnuté péče mezi VoZP ČR a poskytovateli péče), tj. cca začátkem července bezprostředně následujícího roku. 
 • 500 bodů matce při dovršení jednoho roku věku jejího dítěte, pokud:
  • dítě je od narození pojištěncem VoZP ČR (nemusí být členem Klubu),
  • matka je po celou dobu členkou Klubu,
  • matka je zákonným zástupcem dítěte,
  • pojištění matky i dítěte není ani v budoucnosti ukončeno v registru VoZP ČR
 1. Všechny výhody člena Klubu lze čerpat pouze v době trvání členství v Klubu - viz bod 5 v kapitole I.

Výhody nelze čerpat ani v době, kdy je členství v Klubu pozastaveno - viz bod 6 v kapitole I.

 1. Body si může člen Klubu nechat proplatit proti účtenkám, zaplacených v daném kalendářním roce za svojí zdravotní prevenci. Podrobnosti se každoročně zveřejňují na www.vozp.cz, ve Zpravodaji VoZP ČR, letácích  a v dalších tiskovinách VoZP ČR.
 2. Nelze proplatit více bodů, než kolik jich má člen Klubu na svém kontě v době předání účtenek do VoZP ČR (s výjimkou bodu 8).
 3. Žádost o proplacení příspěvku z Věrnostního klubu VoZP ČR zasílá člen Klubu příslušné pobočce, expozituře, nebo jednatelství VoZP ČR (kontakty na www.vozp.cz) formou písemné žádosti doložené příslušným dokladem z daného kalendářního roku, ze kterého je patrno, k čemu byla platba členem Klubu použita.
 4. VoZP ČR proplatí členovi Klubu účtenky doručené v době od 01.01. do 14. 12. daného roku, pokud bude členem Klubu bez pozastaveného členství. Účtenky, které budou doručené do VoZP ČR po 14.12. daného roku (v případě, že se bude jednat o den pracovního volna tak do prvního následujícího pracovního dne), nebudou již proplaceny, ani odeslány zpět členovi Klubu. Proplatit lze pouze účtenky z daného kalendářního roku a do výše odpovídající finanční hodnotě bodů člena Klubu.
 5. Výjimka v proplácení účtenek dle bodu 7 platí u matky dítěte při dovršení jednoho roku jeho věku, pokud toto dovršení připadne na období od 15. 12. do 31. 12. daného roku (na tuto skutečnost se musí upozornit již při doručení účtenek). Matce dítěte bude v den dovršení jednoho roku dítěte (při splnění podmínek členství) připočteno 500 bodů a současně jí budou proplaceny účtenky předložené VoZP ČR do 14.12. daného roku.
 6. Úhradu provádí VoZP ČR bezhotovostním způsobem pouze na účet člena Klubu, výjimečně poštovní poukázkou. V tomto případě se odečtou náklady na zaslání dle sazebníku České pošty.
 7. V případě nevyčerpání všech bodů do 31. 12. se do následujícího roku převádí pouze 30% zůstatku bodů.
 8. Hodnota bodu člena Klubu je pro rok 2017 stanovena na 1,- Kč.

 

III. Prostředky lze čerpat na:

 • rehabilitační a lázeňskou péči,
 • vitamíny a potravinové doplňky sloužící k prevenci zdraví,
 • stomatologické výkony a výrobky,
 • léky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 • plavání,
 • ochranné pomůcky a prostředky (např. přilba na sportovní aktivity – moto, kolo, lyže, hokej, in-line brusle),
 • optické pomůcky (brýle, čočky, roztoky),

 

IV. Karta člena Klubu

Karta člena Klubu je vydávána zdarma za těchto podmínek:

 1. Pojištěnec byl přijat za člena Klubu v informačním systému VoZP ČR.
 2. Karta člena Klubu je platná pouze s podpisem člena Klubu. Doporučujeme ji podepsat ihned po doručení.
 3. Karta člena Klubu je majetkem VoZP ČR. Její ztrátu nebo odcizení je nutné neprodleně oznámit na příslušné pobočce. VoZP ČR zdarma vystaví novou Kartu člena Klubu, pokud tento splňuje podmínky pro její vydání.
 4. VoZP ČR ručí za to, že s osobními údaji držitele karty člena Klubu je nakládáno v souladu s ustanovením zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. Při ukončení členství v Klubu je bývalý člen povinen vrátit Kartu zpět VoZP ČR. (Viz též odstavec členství v Klubu).
 • VoZP ČR si vyhrazuje právo rozhodovat o rozšíření či ukončení platnosti výhod při respektování smluvních ujednání uzavřených s partnery programu.
 • VoZP ČR si vyhrazuje právo kdykoli měnit pravidla členství v Klubu a to zejména v závislosti na vývoji legislativních podmínek, stavu finančních zdrojů.

 


31.12.2013