Pomáháme zmírnit následky v oblastech postižených povodní v červnu 2013

21. 6. 2013

  V souvislosti s povodněmi a záplavami na území České republiky v červnu 2013 a ve snaze pomoci plátcům pojistného na veřejné zdravotní pojištění při odstraňování jejich následků, přijala VoZP ČR, v souladu s právními předpisy, následují opatření:

  Sníží na základě písemné žádosti a doložení postižení osobám samostatně výdělečně činným zálohu na pojistném podle § 8 odst. 4 zák. č. 592/1992 Sb. Zálohu lze snížit až o polovinu, nejméně však jen do výše minimálního pojistného. Doba, po kterou lze snížit zálohy činí 5 měsíců, nejdéle však do konce roku 2013.  

  Neuloží pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zák. č. 48/1997 Sb. a podle    § 25 zák. č. 592/1992 Sb., za podmínky, že spolu s úkonem, kterým plátce dodatečně oznámí požadované skutečnosti, zároveň požádá o prominutí lhůty z důvodů postižení povodní a tento stav doloží. Toto opatření platí do 30. 9. 2013.

  Umožní plátcům postiženým povodní úhradu dluhu na pojistném nebo penále ve splátkách. Splátky lze rozložit až na dobu 24 měsíců. Podmínkou pro uzavření dohody je písemná žádost, doložení postižení a hrazení běžného pojistného, pokud tato povinnost trvá. Po splnění splátkového kalendáře se plátci předepíše za toto období penále, které za splnění zákonných podmínek uvedených v § 53a odst. 3 a 4, zák. č. 48/1997 Sb., lze částečně nebo zcela prominout. Toto opatření se nevztahuje na případy, kde je dluh již vymáhán.

  Promine plátcům pojistného postiženým povodní vyměřené penále nebo uloženou pokutu za podmínky, že jsou splněny požadavky uvedené v § 53a odst. 3 a 4 zák. č. 48/1997 Sb., tj. včas podaná písemná žádost, uhrazené splatné pojistné do dne rozhodování o prominutí a žadatel není v likvidaci ani nebyl na něj podán insolvenční návrh. Za období povodní se považuje i období 6 měsíců, popřípadě max. 12 měsíců od vzniku povodní za předpokladu, že žadatel doloží, že v důsledku této živelní pohromy nemohl provozovat v plném rozsahu svůj podnik nebo se staral o zajištění bydlení pro sebe a svou rodinu. Posouzení žádosti a rozhodnutí o výši prominuté částky bude vždy individuální, v závislosti na uváděných okolnostech a rozsahu a dopadu postižení. Při promíjení penále podnikatelským subjektům se přihlédne na limity stanovené předpisy EU o podpoře de minimis.

  Za doložení postižení povodní lze považovat písemné potvrzení od obecního úřadu, jiného orgánu veřejné moci, popřípadě krizového štábu, Policie ČR, nebo předložení dokladů použitých pro komerční pojišťovnu, která řešila pojistnou událost.