Prohlášení generálního ředitele VoZP MUDr. Karla Šteina ze dne 27.5.2013

27. 5. 2013

„VoZP je naprosto samostatný právní subjekt, který plní úkoly na úseku zdravotního pojištění. VoZP není řízena Ministerstvem zdravotnictví, byť se to tak snaží MZ a zejména její někteří představitelé podávat široké veřejnosti.

MZ ČR vůči VoZP vykonává pouze dohledovou a kontrolní působnost výlučně v režimu zákona č.280/1992 Sb., o zdravotních pojišťovnách a jakékoli jiné zasahování do vnitřních poměrů VoZP nad rámec těchto kompetencí nemá žádnou zákonnou oporu.

Kontrola, která byla u VoZP provedena v uplynulém období měla být právě tou veřejnosprávní kontrolou, dle § 7 zákona o zdravotních pojišťovnách, která měla být zaměřena na komplexní hospodaření VoZP a ve smyslu usnesení vlády č.154/2003 měla být prováděna jedenkrát za dva roky a pokud byla deklarována jako kontrola finanční, což zjevně byla, měla být zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky nikoli na oblast dodavatelsko-odběratelských vztahů, neboť tato oblast dle metodiky Ministerstva financí předmětem finanční kontroly není neboť se nejedná o vynakládání veřejných zdrojů, ale výlučně o výdaje z provozních fondů pojišťovny.

Bez ohledu na uvedené naše pojišťovna trvá na tom, že tak, jak byly výsledky kontroly provedené Ministerstvem zdravotnictví u VoZP prezentovány v jejich tiskové zprávě MZ, nemá žádnou oporu v kontrolním protokolu a informace tiskové zprávy MZ jsou lživé a hrubě manipulativní. VoZP na svých webových stránkách uveřejnila celý kontrolní protokol ze kterého jasně vyplývá, že nic z toho co bylo v tiskové zprávě uvedeno v takto prezentovaném kontextu v protokolu není!!!

Protokol neobsahuje ani žádné konstatování o hrubém porušení čehokoli a již vůbec žádnou informaci o jakémkoli závěru, který by vyvolával podezření ze spáchání trestného činu, či jiného porušení právních předpisů, které by vyžadovalo zapojení dalšího orgánu státní správy a dokonce neosahuje ani žádné opatření k čemukoli, navržené kontrolní skupinouVoZP tedy trvá na tom, že MZ takto manipuluje s širokou veřejností  které předkládá zcela lživá tvrzení mající navodit zdání, že v podmínkách VoZP dochází k jakýmsi nezákonnostem, proti čemuž se VoZP zcela zásadně ohrazuje a učinila kroky k podání  trestního oznámení pro pomluvu a poškození dobrého jména VoZP a zvažuje další trestní oznámení pro jiné trestné činy.

K absurdním závěrům tiskové zprávy pak VoZP dodává, že kdyby snad kontrolní skupina skutečně zjistila jakékoli porušení povinností ve věci náborů, měl být takovýto exces řešen minimálně pokutou dle § 23a zákona o zdravotních pojišťovnách, k jejímuž uložení do výše až 1.000.000,-Kč je kompetentní právě a výlučně Ministerstvo zdravotnictví. Žádná takováto pokuta VoZP uložena nebyla a není o tom vedeno žádné řízení.

 

Vedení naší zdravotní pojišťovny zvážilo též okamžik načasování tiskové zprávy ministerstva ohledně výsledků kontroly a skutečnost, že se tak stalo 22. května, tedy až po šesti týdnech poté, kdy jsme byli seznámeni s reálnými výsledky kontroly, navíc právě s akcentem na problematiku náborů a jakousi nekonkrétní neetičnost postupů VoZP. Toto přičítáme snaze ministerstva zdravotnictví ochromit důvěryhodnost VoZP těsně před tím, než bude ukončena možnost přestupu pojištěnců k jiné pojišťovně.  VoZP pak vnímá jako naprosto absurdní a zcela nepřijatelný zásah do konkurenčního prostředí zdravotních pojišťoven fakt, že uvedené závěry ministerstva eskaloval příslušný náměstek ministra, odpovědný za oblast veřejného zdravotního pojištění a který je shodou okolností současně předsedou správní rady VZP, tedy pro VoZP konkurenční zdravotní pojišťovny. Tuto situaci chápeme jako pokus o specifickou a účelovou privatizaci svého druhu.

Na závěr Vás, zejména pak naše pojištěnce, chci ujistit, že naše pojišťovna plní všechny závazky a to jak vůči zdravotnickým zařízením, tak zejména vůči našim pojištěncům! Neustále zvyšujeme kvalitu služeb a péče a i nadále máme ze všech ZP největší rozsah rozšířené preventivní péče.“