VoZP ČR je zaměstnaneckou, nikoliv státní pojišťovnou

19. 5. 2014

Státní či soukromá? Ani jedno, ani druhé. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, stejně jako ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny se stále častěji musejí potýkat s představami některých politiků a profesních skupin, že všechny zdravotní pojišťovny jsou státem vlastněné a tudíž jednoduše řiditelné instrukcemi naší exekutivy, tedy Ministerstvem zdravotnictví a jeho představiteli.

Pokud by tomu tak bylo, nepotřebovali bychom tolik pojišťoven, stačila by jedna, tedy ta největší, VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna je jedinou pojišťovnou, která tuto povahu má, stát má v jejich správních orgánech stoprocentní zastoupení, tudíž je také zodpovědný za její hospodaření, které jak všichni víme, prochází za posledních několik let hlubokým deficitem.

Počátkem devadesátých let bylo zdravotnictví, stejně tak jako jiným oborům, umožněno vytvořit nové, konkurenční prostředí, které mělo, a doposud má v souvislostech rozvoje volného trhu svoji logiku. Rozvolnily se nejenom vlastnické struktury poskytovatelů zdravotní péče, distributorů léků, ale tento trend umožnil vznik nových zdravotních pojišťoven, postavených na základech volného trhu a přímé odpovědnosti klientům, jejichž zástupci jsou i ve správních orgánech těchto pojišťoven, tedy jmenovitě VoZP ČR. VoZP ČR jako zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu ČR charakterizuje skutečnost, že členy jejích orgánů jmenuje státní orgán (vláda ČR) pouze z jedné třetiny, ostatní členy (tedy jejich většinu) volí zaměstnanecké a odborové organizace přímo z řad pojištěnců. Orgány pojišťovny rozhodují hlasováním, přičemž váha hlasu každého člena orgánu pojišťovny je stejná. Stát má tedy pouze třetinovou, jakousi kontrolní účast v jejich správních orgánech. Pojišťovna se tedy může v rámci volného trhu chovat samostatně a usměrňovat svoji činnost tak, aby co nejlépe zajistila zdravotní péči o své klienty a udržela vyrovnaný rozpočet i do dalších let. Zaměstnanecká pojišťovna není banka, není zřízena pro generování nepřiměřeného zisku (neplést s rezervami, které jsou dané ze zákona), tudíž jí ani z tohoto hlediska nelze hodnotit, nebo sankcionovat. Je to společnost samostatné právní povahy, která má své jednoznačné poslání.

Vojenská zdravotní pojišťovna je jednou z nejdéle působících zdravotních pojišťoven na území České republiky. Byla zřízena již 23. prosince 1992 podle zákona č. 280/1992 Sb. jako pojišťovna zaměstnanecká, přičemž zdravotní pojištění provádí na základě uděleného povolení. V tomto roce tedy působí na trhu veřejného zdravotního pojištění již 21 let. Podnět k jejímu zřízení dalo Federální ministerstvo obrany, které si bylo vědomo toho, že v nových podmínkách je třeba vytvořit specifickou zdravotní pojišťovnu, která bude zajišťovat úhradu zdravotní péče vojákům v činné službě a současně plnit v této souvislosti specifické úkoly spojené s Armádou ČR. Jde zejména o ochranu utajovaných skutečností, přístup do vojenských zdravotnických zařízení, do posádkových ošetřoven, do zdravotnické dokumentace vojáků, ale i o správu specifických vojenských fondů vytvořených pro tyto účely příslušným zákonem. Specifikem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR je tedy zákonem definovaný vztah právě k Armádě ČR. Žádná jiná pojišťovna takto definovaný právní vztah k jedné skupině pojištěnců nemá. To se promítá do řady činností a oprávnění, které vůči vojákům profesionálům, ale i ozbrojeným silám NATO působícím na území České republiky má. Současně je VoZP ČR otevřena široké veřejnosti a umožňuje tak výhody spojené s péčí o armádu poskytovat všem svým klientům.

Je tedy nekompetentní chimérou si představovat, že sloučením VoZP ČR s některou jinou pojišťovnou, která kromě tohoto důležitého poslání trvale hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, vznikne nějaký obecný profit pro systém poskytování zdravotní péče v ČR. Kromě toho by došlo k zásadnímu snížení konkurenceschopnosti celého pojišťovacího systému a snížení možnosti výběru pro klienty. Stejnou chimérou je představa, že dlouhodobá strategie i jednotlivé kroky k ní směřující budou závislé na náhlých poryvech naší politické reprezentace, změně ministrů zdravotnictví, či představách jednotlivých politických stran.

 

Mgr. Richard Medek
Mediální a marketingový manažer VoZP ČR

 

  Zdroj: Parlamentní listy.cz, 16. května 2014