Vyjádření VoZP ČR k tiskové zprávě MZ

23. 5. 2013

VoZP se zcela zásadně ohrazuje proti obsahu tiskové zprávy, uveřejněné dnešního dne na webových stránkách MZ ČR, která obsahuje hrubou dezinterpretaci a fakticky též naprostou fabulaci výsledků veřejnosprávní kontroly, kterou v období říjen 2012 – duben 2013 ve vztahu k VoZP provedl Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR a jejíž výsledky byly shrnuty do Protokolu č. 3/2012 – čj. MZDR 35541/2012/DZP, který byl dne 12. 4. 2013, generálnímu řediteli  VoZP ČR.

 

VoZP ČR naopak trvá na tom,  že z výsledků uvedené kontroly, která zjevně  měla být projevem a výsledkem dohledových a kontrolních kompetencí MZ vůči VoZP ČR, vymezených ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková byla provedena v režimu ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy takto měla být provedena v periodicitě vymezené usnesením vlády ČR č. 154/2003 (viz. jedenkrát za dva roky, ačkoli skutečně byla provedena až po čtyřech letech…), nevyplynuly žádné závažné nedostatky v činnosti VoZP ČR a jejích odborných útvarů, přičemž závěry jednotlivých kontrolních zjištění nevymezují ani žádné jiné nedostatky vyžadující přijetí příslušných zásadních či systémových opatření.

 

Ve vztahu k jednotlivým zjištěním, která byla učiněna kontrolní skupinou v rámci kontroly smluvních ujednání uzavíraných v minulosti mezi VoZP ČR a zprostředkovateli jí poskytovaných zdravotních služeb, či v relaci k účetním dokumentům a postupům účtování úhrad těmto subjektům, pak VoZP ČR poznamenává, že ani v této oblasti, na kterou měla být kontrola primárně zaměřena, nebylo kontrolní skupinou konstatováno žádné porušení obecně závazných právních předpisů.

 

Zjištění komentovaná v protokolu pak byla učiněna převážně ve vztahu k tématům, která dle platné metodiky MF ČR vůbec předmětem finanční kontroly nejsou, neboť platby dodavatelům, jako i veškeré otázky s tím související, realizované v konkrétních případech z Provozního fondu VoZP ČR a nikoli z fondů zdravotního pojištění, samozřejmě nepředstavují čerpání ani vynakládání veřejných prostředků, které jsou předmětem ochrany dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. a v tomto rozsahu a zaměření tedy nemohou být ani předmětem kontroly dle ustanovení § 7 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Opět bez ohledu na uvedené však VoZP ČR trvá na tom, že kontrolní skupinou nebylo ani v oblasti provozních činností VoZP zjištěno a v protokolu o kontrole, který představuje jediný relevantní doklad o průběhu a výsledcích kontroly, zaznamenané žádné z údajných významných pochybení komentovaných tiskovou zprávou MZ ČR (kromě jakýchsi dílčích formálních chyb na fakturách dodavatele, které byly navíc chybou uvedeného dodavatele…), což VoZP dokumentuje zveřejněním textu kontrolního protokolu na svých webových stránkách www.vozp.cz

 

VoZP k uvedenému a s odkazem na takto zveřejněný protokol doplňuje, že z výsledků kontroly tak, jak byly s vedením VoZP projednány, vyplývá, že u VoZP ČR nebyla identifikována žádná významná pochybení věcného charakteru a zjištění kontrolní skupiny jsou výhradně formální povahy, což dokumentuje mj. též nízká četnost i samotný obsah  kontrolní skupinou doporučených opatření k nápravě, z nichž žádné se nevztahuje k žádnému z témat komentovaných tiskovou zprávou MZ ČR.

 

VoZP tedy vnímá výše uvedenou hrubou dezinterpretaci a fakticky též naprostou fabulaci výsledků komentované kontroly jako hrubou pomluvu, které nemá žádnou oporu v kontrolním protokolu a v rozsahu informací byť zkreslených, avšak údajně získaných v průběhu kontroly též coby závažné porušení mlčenlivosti při výkonu státní kontroly a do jisté míry též jako zjevné  zneužití pravomoci úřední osoby a minimálně v tomto smyslu VoZP zváží další postupy své právní obrany.