Změny v platbě pojistného na zdravotního pojištění od 1.1.2014

31. 12. 2014

 

OSVČ

Od 1.1.2014 činí minimální měsíční vyměřovací základ 12 971 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2014 je 1 752 Kč.

Zálohu ve výši 1 752 Kč musí poprvé za leden 2014 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy nižší než 1 752 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.

Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2013.

S přijetím zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se neuplatní ustanovení upravující maximální vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění v období 2013 až 2015. Pro osoby samostatně výdělečně činné není stanovena žádná maximální výše zálohy na pojistné.

Ze zdravotního pojištění jsou vyloučeny osoby samostatně výdělečně činné, které mají příjmy autorů uvedené v § 7 odst. 6, zákona o daních z příjmů, a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč (zdaněno zvláštní sazbou daně). Tato částka představuje od 1. 1. 2014 zvýšení oproti původním 7 000 Kč.

 

OBZP

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2014 činí 1 148 Kč ( vypočteno z minimální mzdy ve výši 8 500 Kč, k jejíž změně došlo od 1.8.2013).

 

Zaměstnavatelé

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2014 činí 1 148 Kč ( vypočteno z minimální mzdy ve výši 8 500 Kč, k jejíž změně došlo od 1.8.2013).

S přijetím zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů se neuplatní ustanovení upravující maximální vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění v období 2013 až 2015. Zaměstnavatelé budou odvádět zdravotní pojištění vypočtené ze skutečných příjmů zaměstnanců.

 

Státem hrazení pojištěnci

Od 1. listopadu 2013 došlo k navýšení platby státu za státní pojištěnce na částku 787 Kč. Navýšení vyměřovacího základu, z něhož se vypočítává pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce, z 5 355 korun na 5 829 korun umožnilo senátem schválené zákonné opatření, které s účinností od 1. listopadu 2013 novelizovalo zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.