Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2016

27. 11. 2015

OSVČ

Od 1. 1. 2016 činí minimální měsíční vyměřovací základ 13 503 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2016 je 1 823 Kč.

Zálohu ve výši 1 823 Kč musí poprvé za leden 2016 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2014 platily v roce 2015 zálohy nižší než 1 823 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.

Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2015.

OBZP

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2016 činí 1 337 Kč (vypočteno z  minimální mzdy ve výši 9 900 Kč, k jejíž změně dojde od 1. 1.2016). Pojistné za leden 2016 je splatné do 8. 2. 2016. 

Zaměstnavatelé

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2016 činí 1 337 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 9 900 Kč, k jejíž změně dojde od 1. 1. 2016). Tato ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2016, splatné do pondělí 22. 2. 2016 (zákonem daný termín 20. 2. 2016 připadá na sobotu).

Je – li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Platba pojistného státem

Od  1. 1. 2016 je stanoven nařízením vlády vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění ve výši 6 444 Kč. Od 1. 1. 2016 tak platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně