Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2017

22. 12. 2016

info5

OSVČ

Od 1. 1. 2017 činí minimální měsíční vyměřovací základ 14 116 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2017 je 1 906 Kč.

Zálohu ve výši 1 906 Kč musí poprvé za leden 2017 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2017 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2015 platily v roce 2016 zálohy nižší než 1 906 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2016.

OBZP

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2017 činí 1 485 Kč (vypočteno z  minimální mzdy ve výši 11 000 Kč, k jejíž změně dochází od 1. 1. 2017). Pojistné za leden 2017 je splatné do 8. 2. 2017.

Zaměstnavatelé

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2017 činí 1 485 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 11 000 Kč, k jejíž změně dochází od 1. 1. 2017). Tato ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2017, splatné do pondělí 20. 2. 2017.

Je – li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

Platba pojistného státem

Od 1. 1. 2017 se mění vyměřovací základ pro platby pojistného státem. Platby se zvyšují z 870 Kč na 920 Kč měsíčně.

Upozorňujeme zároveň všechny plátce pojistného na zdravotní pojištění, že VoZP ČR v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převedla své účty k České národní bance. Dosavadní účty budou zrušeny. To pro plátce znamená nutnost změnit číslo účtu příjemce při svých platbách.Nové číslo účtu na pojistné 2010201091/0710.