Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

V souvislosti s povinností uloženou tímto zákonem bylo v roce 2015 na VoZP ČR zasláno celkem 13 žádostí o poskytnutí informací (dále jen žádosti).

Na VoZP ČR byly podány celkem 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona (dále jen stížnost). V první stížnosti nebyla žadateli poskytnuta informace v zákonné lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, tedy do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Tato žádost, týkající se programu preventivní zdravotní péče pro dospělé, byla VoZP ČR vyřízena v náhradním termínu, který stěžovatel stanovil. VoZP ČR zaslala v tomto termínu požadovaný seznam odběrových míst zařazených do soustavy transfúzní služby. Ke  druhé stížnosti podané na postup při vyřizování žádosti o informace bylo vydáno generálním ředitelem jako nadřízeným orgánem VoZP ČR rozhodnutí o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace. V souladu s návrhem rozkladové komise byla v tomto rozhodnutí stížnost žadatele shledána jako důvodná a generální ředitel přikázal tuto žádost vyřídit. VoZP ČR v tomto případě žadateli sdělila, že s ohledem na uzavřenou smlouvu, ve které se VoZP ČR zavázala, že bez souhlasu druhé smluvní strany neposkytne třetí osobě informace, nelze předmětné žádosti vyhovět a poskytnout žadateli kopii smlouvy, komunikace, faktur, úhrad se zdravotnickým zařízením apod. Ke třetí stížnosti, kdy nebyla poskytnuta informace v zákonné lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d), bylo žadatelem podáno odvolání proti rozhodnutí. V souvislosti s projednáním tohoto odvolání se sešla pracovní skupina, která doporučila vyřízení žádosti. Žadateli bylo sděleno, že druhá smluvní strana odmítla dát souhlas s poskytnutím kopie smlouvy třetí straně a z tohoto důvodu mu VoZP ČR v jeho žádosti nemůže vyhovět.

Proti VoZP ČR nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) zákona.

VoZP ČR v roce 2015 neposkytla žádnou výhradní licenci.

 

počet podaných žádostí o informace

13

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

počet poskytnutých výhradních licencí

0

počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace

3

počet vyřízených stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o info.

3

 


 

Archiv "Plnění podmínek ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů":

 

 

Informace dle zák. 106/1999 Sb.: