Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nařizuje povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon stanoví pravidla pro poskytování informací a upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Povinnými subjekty podle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona (dále jen žádosti) lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách a ostatních pracovištích VoZP ČR.
Žádost lze zaslat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.
Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně. Lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace je 15 denní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.Proti rozhodnutí o odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. Dle zákona může žadatel podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně.

V souvislosti s povinností uloženou tímto zákonem bylo v roce 2016 na VoZP ČR zasláno celkem 23 žádostí. Proti jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Na VoZP ČR nebyla podána žádná stížnost ani odvolání.

Proti VoZP ČR nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) zákona.

VoZP ČR v roce 2016 neposkytla žádnou výhradní licenci.

 

počet podaných žádostí o poskytnutí informace

23

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

počet poskytnutých výhradních licencí

0

počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace podle § 16a zákona

0

 


 

Informace dle zák. 106/1999 Sb.: