Plnění podmínek ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rok 2011)

V souvislosti s povinností uloženou zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2011 na VoZP ČR zaslány a vyřízeny 2 žádosti o poskytnutí Výroční zprávy VoZP ČR. Bylo odpovězeno, že uvedené dokumenty jsou v plném znění k nahlédnutí v Kanceláři generálního ředitele VoZP ČR a rovněž zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR. Dále byla kladně vyřízena 1 žádost o poskytnutí informace, kolik našich pacientů s roztroušenou sklerózou bylo v letech 2009, 2010 a 1. a 2. Q. 2011 léčeno biologickou léčbou v centrech  FN u sv. Anny v Brně a ve FN Brno-Bohunice. Současně byly uvedeny náklady vynaložené VoZP ČR na tuto biologickou léčbu. Rovněž byla kladně vyřízena 1 žádost, pro školní semestrální práci, o počtu pojištěnců VoZP ČR ve Zlínském kraji.

 

  1.     počet předložených žádostí o poskytnutí informací                                                         4
  2.     počet kladně vyřízených žádostí                                                                              4
  3.     počet žádostí, kterým nebylo vyhověno                                                                   0
  4.     počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti                        0
  5.     počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace                   0

 

V rámci INFOSTŘEDISKA byly pravidelně zodpovídány dotazy pojištěnců a to jak telefonicky, tak i prostřednictvím internetu. V roce 2011 bylo zodpovězeno 10.277 telefonických dotazů a 14 065 dotazů pomocí e-mailu. Z tohoto počtu bylo odpovězeno na 123 stížností, které souvisely s problematikou náboru nových pojištěnců.

Všem žádostem bylo plně vyhověno. VoZP ČR neeviduje žádnou žádost, které by nebylo plně vyhověno, a nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací.