Plnění podmínek ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rok 2012)

V souvislosti s povinností uloženou zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2012 na VoZP ČR zaslány a vyřízeny 2 žádosti o poskytnutí Výroční zprávy VoZP ČR. Bylo odpovězeno, že uvedené dokumenty jsou v plném znění k nahlédnutí v Kanceláři generálního ředitele VoZP ČR a rovněž zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR. Byla kladně vyřízena 1 žádost o informace k závěrečné školní práci studenta, zpracována odpověď na žádost Dobrovolného sdružení stomiků ( České ILCO) - kolik činily celkové výdaje VoZP ČR za stomické pomůcky v letech 2010, 2011. Dále byla kladně vyřízena 1 žádost o poskytnutí informace, kolik bylo zaregistrováno ve VoZP ČR osob na základě E-formulářů, počty vystavených E-formulářů a počty přijatých E-formulářů.

 

  1.     počet předložených žádostí o poskytnutí informací                                                         5
  2.     počet kladně vyřízených žádostí                                                                              5
  3.     počet žádostí, kterým nebylo vyhověno                                                                   0
  4.     počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti                        0
  5.     počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace                   0

 

V rámci INFOSTŘEDISKA byly pravidelně zodpovídány dotazy pojištěnců a to jak telefonicky, tak i prostřednictvím internetu. V roce 2012 bylo zodpovězeno 11.050 telefonických dotazů a 17 528 dotazů pomocí e-mailu. Z tohoto počtu bylo odpovězeno na 92 stížností, které souvisely s problematikou náboru nových pojištěnců.

Všem žádostem bylo plně vyhověno. VoZP ČR neeviduje žádnou žádost, které by nebylo plně vyhověno, a nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací.