Plnění podmínek ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rok 2013)

V souvislosti s povinností uloženou zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2013 na VoZP ČR zaslány a vyřízeny 2 žádosti o poskytnutí Výroční zprávy VoZP ČR. Bylo odpovězeno, že uvedené dokumenty jsou v plném znění k nahlédnutí v Kanceláři generálního ředitele VoZP ČR a rovněž zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR. Bylo kladně vyřízeno 27 žádostí o poskytnutí informací týkajících se spotřeby určitého léku, údajů o lázeňské péči, běžného chodu pojišťovny, práce náborových pracovníků, věrnostního klubu, preventivních programů, možnosti finanční účasti na různých projektech, sponzoringu a reklamy. Jeden dotaz byl k poskytnutí podkladů pro dizertační práci.

  1.      počet předložených žádostí o poskytnutí informací - 29
  2.      počet kladně vyřízených žádostí - 29
  3.      počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - 0
  4.      počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti - 0
  5.      počet stížností podaných na postup při vyřizování žádostí o informace - 0

V rámci INFOSTŘEDISKA byly pravidelně zodpovídány dotazy pojištěnců a to jak telefonicky, tak i prostřednictvím internetu. V roce 2013 bylo zodpovězeno cca 13.000 telefonických dotazů a 
18 000 dotazů pomocí e-mailu. Z tohoto počtu bylo odpovězeno na cca 90 stížností, které souvisely s problematikou náboru nových pojištěnců.

Všem žádostem bylo plně vyhověno. VoZP ČR neeviduje žádnou žádost, které by nebylo plně vyhověno, a nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací.